Till huvudinnehåll

Anpassad utbildning för vuxna

Här hittar du exempel på beslut inom anpassad utbildning för vuxna (tidigare särskild utbildning för vuxna) som har bedömts ha ett allmänt intresse genom att kunna tjäna som vägledning i liknande situationer.

Beslut: 2000-09-28 Dnr: A 122

Författningsbestämmelser

I 12 kap. skollagen finns bland annat följande bestämmelse om grundläggande vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux). Undervisningen för en elev skall upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg (12 § andra stycket). Den för vilken särvux har upphört enligt nämnda bestämmelse får på nytt beredas sådan utbildning om särskilda skäl talar för detta (12 § tredje stycket).

Ärendet

I påbörjade i januari 1998 sin senaste utbildningsperiod i svenska och matematik inom särvux. Den 21 juni 2000 beslöt kommun X att utbildningen kommer att upphöra från och med höstterminen 2000 på grund av att I har uppnått sitt mål med särvux.

I har överklagat beslutet och anfört bland annat följande. Hon har inte nått sitt mål och hon behöver fortsätta att läsa skriva för att lära sig mer och för att inte glömma det hon redan kan.

I yttrande med anledning av överklagandet har kommun X anfört i huvudsak följande. I har under mer än tio år deltagit i särvuxenutbildningen med två till fyra timmars undervisning per vecka. I har deltagit i matematik och svenska. Hon har tränat stavning och läsning av enklare meningar, skrivit namn och personuppgifter, räknat enkel addition och subtraktion. Hon har deltagit i undervisningen på ett mycket intresserat och vaket sätt. Alla som deltar i särvux har en individuell studieplan som revideras och utvärderas kontinuerligt. Enligt lärarens bedömning har I nu nått sitt "tak" med särvux. Med hänvisning till I:s höga ålder, 64 år och långa studietid inom särvux anser nu kommunen att hon har uppnått sitt mål för studierna utifrån hennes förutsättningar. Studierna bör därmed avslutas.

Överväganden

I förarbetena till skollagens bestämmelser om upphörande av och återinträde i särvux (prop.1990/91:85,s137) anges följande. "All vuxenutbildning skall vara klart målinriktad. Deltagarna har mycket olika bakgrund och förutsättningar och det tar olika lång tid för dem att nå målet. Det är därför inte lämpligt att fastställa bestämda tidsgränser för hur lång tid utbildningen får ta i grundläggande vuxenutbildning och i särvux. Däremot får undervisningen aldrig bli ett sätt att sysselsätta deltagarna. Så snart en studerande har nått målet för utbildningen skall undervisningen givetvis upphöra. I vissa fall kan målet för utbildningen inte nås. När en studerande inte tillgodogjort sig ytterligare undervisning på ett tillfredställande sätt, skall undervisningen kunna upphöra även om målet inte har uppnåtts."

Med hänsyn till att I åtnjutit undervisning i svenska och matematik under sammanlagt tio år och att hon nu enligt lärarens bedömning "nått sitt tak" med utbildningen finner nämnden skäl anta att I inte gjort tillfredställande framsteg i undervisningen och att det därför funnits grund att förklara undervisningen avslutad för hennes del. Överklagandet skall därför avslås.

Beslut

Nämnden avslår överklagandet.

Senast uppdaterad: 26 mars 2024