Till huvudinnehåll

Nämndens sammansättning

Överklagandenämnden består av sju ordinarie ledamöter och en ersättare. Ledamöterna utses av regeringen.

Elin Carbell Brunner

Elin-Carbell-Brunner.jpg

Rådman, ordförande

Elin Carbell Brunner är rådman vid Södertörns tingsrätt, men hon har på senare år tjänstgjort vid Lycksele och Örebro tingsrätter. För närvarande är hon tjänstledig för utredningsarbete inom Regeringskansliet. Hon har genomgått domarutbildning vid bland annat Svea hovrätt, arbetat som åklagare, universitetslärare och som rättssakkunnig vid Justitiedepartementet.

Magnus Åhammar

magnus-ahammar.jpg

Rådman och enhetschef, vice ordförande

Magnus Åhammar är rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Han är vice ordförande i nämnden. Tidigare har han bland annat varit rättssakkunnig på Utbildningsdepartementet.

Claes Mårtensson

Claes-Mårtensson.jpeg

Lagman, vice ordförande

Claes Mårtensson är lagman och chef för Förvaltningsrätten i Växjö. Han är domarutbildad bland annat vid Svea hovrätt. Claes har tidigare varit bland annat rättschef vid Utbildningsdepartementet och biträdande riksdagsdirektör. Han undervisar vid Linnéuniversitetet i förvaltningsrätt.

Ann-Charlotte Smedler Drake

009_Ann_Charlotte_Smedler.jpg

Psykolog, ordinarie ledamot

Ann-Charlotte Smedler Drake är leg psykolog och professor emerita i psykologi vid Stockholms universitet, med inriktning mot utvecklingspsykologi och klinisk barnpsykologi. Hon anlitas ofta för olika expertuppdrag och offentliga utredningar i frågor som rör barns och ungas utveckling och psykiska hälsa samt i etikfrågor.

Eva Ekstedt Salzmann

Undervisningsråd, ordinarie ledamot

Eva Ekstedt Salzmann arbetar som undervisningsråd på Skolverkets enhet för gymnasieskola. Eva har en bakgrund som sjuksköterska och har tidigare arbetat som rektor inom både gymnasieskola och vuxenutbildning samt som studieadministrativ chef på Mälardalens högskola. Hon har även medverkat som expert i offentliga utredningar inom utbildningsområdet och inom vårdområdet.

Greger Bååt

Greger-baath.jpg

Fd generaldirektör, ordinarie ledamot

Greger Bååt, socionom och f.d. generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten och dessförinnan för Specialskolemyndigheten. Har även arbetat som rektor och varit anlitad av regeringen som särskild utredare vid ett flertal tillfällen.

Elisabeth Fernell

Elisabeth_Fernell.jpg

Professor, ordinarie ledamot

Elisabeth Fernell är barnläkare med specialisering inom barnneurologi och habilitering och sedan 2011 professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs Universitet, knuten till Gillbergcentrum. Hon arbetar kliniskt och inom forskning i skärningspunkten mellan barnneurologi och barnneuropsykiatri, framförallt med områdena autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning hos barn och ungdomar.

Jonas Hedström

Jurist vid Skolinspektionens rättsenhet, ersättare

Jonas Hedström är jurist vid Skolinspektionens rättsenhet. Tidigare har han arbetat på Skolverket och vid utbildningsförvaltningen i Västerås Stad samt deltagit i statliga utredningar inom skolområdet.

Senast uppdaterad: 24 juni 2024