Till huvudinnehåll

Integritetspolicy

Skolväsendets överklagandenämnd (Överklagandenämnden) är personuppgifts­ansvarig för de behandlingar av personuppgifter som myndigheten bestämmer ändamål och medel för. Exempelvis behandlar Överklagandenämnden person­uppgifter i myndighetens ärendehantering.

Delar av hanteringen av personuppgifter som Överklagandenämnden är ansvarig för hanteras av Skolinspektionen, som är värdmyndighet för Överklagande­nämnden. Det rör exempelvis den hantering av personuppgifter som medarbetare vid kansliet för Överklagandenämnden utför vid handläggning av Överklagande­nämndens ärenden. Skolinspektionen är personuppgiftsbiträde för den behandling som myndigheten utför för nämndens räkning.

Här ger vi övergripande information om de personuppgifts-behandlingar som vi är personuppgiftsansvarig för, och som till stor del innebär en kontakt med allmänheten.

Vårt dataskyddsombud

Christian Bjelke är Överklagandenämndens dataskyddsombud och arbetar med frågor som gäller nämndens egen efterlevnad av dataskyddsförordningen.

Vårt dataskyddsombud

  • sätter dataskyddsfrågorna främst i förhållande till övriga arbetsuppgifter
  • rapporterar direkt till kanslichefen vid kansliet för Skolväsendets överklagandenämnd
  • har mandat att självständigt bedriva sitt arbete utan instruktioner
  • har god kännedom om Överklagandenämndens processer, informations­system och behov av dataskydd
  • har flera års arbetslivserfarenhet av dataskyddsfrågor på olika myndigheter
  • har kunskap om Överklagandenämndens och kansliets administrativa rutiner och förfaranden
  • informerar och ger råd till Överklagandenämndens ordförande och anställda vid kansliet i frågor gällande myndighetens efterlevnad av dataskyddsförordningen
  • övervakar Överklagandenämndens efterlevnad av dataskyddsförordningen samt annan tillämplig lagstiftning, interna styrdokument och instruktioner avseende behandling av personuppgifter.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter gentemot Överklagandenämnden, som att exempelvis begära ett registerutdrag.

E-post:

overklagandenamnden@overklagandenamnden.se eller christian.bjelke@skolinspektionen.se

Brev:

Skolväsendets överklagandenämnd
Box 23069
104 35 Stockholm

Besöksadress: Sveavägen 159, Stockholm

Telefonnummer: 08-729 77 60

Överklagandenämndens behandling av personuppgifter

Överklagandenämnden är en myndighet. Skrivelser och meddelanden som skickas till nämnden blir därför som huvudregel allmänna handlingar som diarieförs, registreras och som vid en begäran kommer att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Med andra ord kan personuppgifter komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Så länge det inte har en avgörande betydelse för sekretessbedömningen har nämnden ingen rätt att efterforska till vem uppgifterna lämnas ut.

Den behandling av personuppgifter som krävs enligt offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen för en korrekt hantering av myndighetens allmänna handlingar, och som sker med stöd av EU:s dataskydds­förordning anses nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

Överklagandenämnden överprövar vissa beslut på skolområdet som har fattats av bland annat av rektorer eller skolors huvudmän. Vilka beslut som kan överklagas hos oss hittar du här: Beslut som kan överklagas (overklagandenamnden.se).

Behandlingar av personuppgifter som sker i samband med överklaganden sker som ett led i Överklagandenämndens myndighetsutövning. Rättslig grund för att behandla personuppgifterna är att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Vid personuppgiftsincidenter behandlar Överklagandenämnden personuppgifter om den eller de registrerade som omfattas av personuppgiftincidenten. Behandlingen är nödvändig då det föreligger ett allmänt intresse av att Överklagande­nämnden hanterar personuppgifter för att fullgöra de skyldigheter som åligger myndigheten enligt dataskyddsförordningen.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

På Överklagandenämnden behandlas en stor mängd av olika personuppgifter exempelvis namn, kontaktuppgifter och personnummer. Personuppgifterna kan gälla vårdnadshavare, barn, rektorer, annan personal på skolor, anställda hos skolornas huvudmän.

I handlingar och meddelanden som skickas in till Överklagandenämnden och nämndens kansli förekommer ofta olika typer av personuppgifter. Dessa uppgifter hanteras endast genom att handlingen läggs in i det aktuella ärendet. En del personuppgifter finns i handlingar som inte är sökbara, exempelvis bilder av dokument.

Hantering av känsliga personuppgifter

Överklagandenämnden hanterar även känsliga personuppgifter i sin verksamhet. Det är inte ovanligt att känsliga personuppgifter skickas in till nämnden i olika ärenden. De känsliga personuppgifterna behandlas dels för att kunna hantera ärenden på myndigheten, dels för att hantera vissa personaladministrativa uppgifter på nämnden. Rättsliga grunder för att behandla personuppgifterna är viktigt allmänt intresse eller myndighetsutövning.

De som kan ta del av uppgifterna

Ledamöter i Överklagandenämnden kommer ta del av personuppgifter i den utsträckning de behöver för att kunna utföra sina uppgifter.

Skolinspektionen är s.k. värdmyndighet åt Skolväsendets överklagandenämnd. Medarbetare på kansliet för Skolväsendets överklagandenämnd och andra medarbetare på Skolinspektionen som bl.a. utför uppgifter för nämnden inom statistik, HR, ekonomi och arkiv kan ta del av personuppgifter vid fullgörande av uppgifter som regleras i olika författningar.

Förutom de utlämnanden av personuppgifter som Överklagandenämnden behöver göra till följd av offentlighetsprincipen (se ovan under rubriken Offentlighets­principen) använder sig Överklagandenämnden i vissa fall av personuppgifts­biträden. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla person­uppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som Överklagandenämnden har lämnat för behandlingen. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får vidare aldrig ta del av fler uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med Överklagandenämnden omfattar. När personuppgifter ska behandlas av ett personuppgiftsbiträde upprättas ett så kallat personuppgifts­biträdes­avtal. Överklagandenämnden använder personuppgiftsbiträden för olika typer av IT-tjänster och för uppgifter som utförs av Skolinspektionen för nämndens räkning.

Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Som statlig myndighet är utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att myndigheten ska bevara allmänna handlingar. Överklagandenämnden följer dessa regler om bevarande och gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsregler och beslut. Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för. Handlingar som inte är att ses som allmänna är exempelvis utkast till beslut och minnesanteckningar som inte har arkiverats. När ett ärende har slutbehandlats görs en bedömning av vad som enligt arkivlagstiftningen ska bevaras i ärendet. Handlingar som innehåller personuppgifter och som inte ska bevaras raderas eller rensas på personuppgifter.

Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse gallras i regel direkt eller senast efter två månader.

Dina rättigheter som registrerad

Av dataskyddsförordningen framgår att du som registrerad har flera rättigheter. Om du som registrerad hos Överklagandenämnden vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud på e-post christian.bjelke@skolinspektionen.se

Vill du få besked om Överklagandenämnden behandlar personuppgifter som rör dig kan du begära att få ut ett registerutdrag från oss.

Begäran om registerutdrag skickas till overklagandenamnden@overklagandenamnden.se

Anser du att personuppgifter som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dina personuppgifter rättade eller kompletterade.

Begäran om rättelse skickas till overklagandenamnden@overklagandenamnden.se

När Överklagandenämnden behandlar personuppgifter inom ramen för sin myndighetsutövning eller för att kunna utföra uppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns ett tvingande eller berättigande skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.

Vill du göra invändningar mot Överklagandenämndens behandlingar av dina personuppgifter skickar du en begäran om det till overklagandenamnden@overklagandenamnden.se

I vissa särskilda situationer har du enligt dataskyddsförordningen rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Ett exempel på en situation där du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas är om du anser att uppgifter om dig är felaktiga och du har begärt rättelse av dina uppgifter.

Överklagandenämnden får säga nej till begäran om begränsning om vi har en rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter exempelvis att behandlingen är nödvändig i samband med vår myndighetsutövning eller om behandlingen är nödvändig när vi utför en uppgift av allmänt intresse.

Om du vill begära begränsning av behandling av dina personuppgifter ska du kontakta Överklagandenämnden; overklagandenamnden@overklagandenamnden.se

I vissa fall kan du få dina personuppgifter raderade.

När dina personuppgifter behövs för att Överklagandenämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller framgår av en allmän handling har vi ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Om du har synpunkter på Överklagandenämndens behandling av dina personuppgifter

Du har möjlighet att lämna synpunkter på Överklagandenämndens behandling av dina personuppgifter. Beslut som Överklagandemyndigheten meddelar i egenskap av personuppgiftsansvarig med anledning av att du utövar dina rättigheter enligt ovan, får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Har du klagomål på Överklagandenämndens handläggning kan du göra en anmälan till Integritets­skydds­myndigheten. Vill du kräva skadestånd kan du framföra ditt krav direkt till Överklagandenämnden eller väcka talan i allmän domstol. Du kan även ansöka om skadestånd hos Justitiekanslern som handlägger anspråk på ersättning enligt skadeståndslagen och EU:s dataskyddsförordning.

Ansökan om arbete vid kansliet för Skolväsendets överklagandenämnd

Den personal som arbetar på kansliet för Skolväsendets överklagandenämnd är anställda på Skolinspektionen. Skolinspektionen behandlar personuppgifter i samband med att en ansökan om arbete på kansliet för Överklagandenämnden skickas in till myndigheten. Personuppgifterna behandlas för att Skolinspektionen ska kunna administrera ansökningarna och tillsätta tjänsten. Behandling av personuppgifterna sker som ett led i Skolinspektionens myndighetsutövning och i övrig behandling för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Ansökningshandlingar, till de som sökt tjänster på kansliet för Skolväsendets överklagandenämnd, som inte avser den som har fått tjänsten eller person som har överklagat tillsättningsbeslutet gallras två år efter att anställningsbeslutet vunnit laga kraft. Spontanansökningar som inte avser någon utlyst tjänst gallras omedelbart eller alternativt efter att kontakt tagits med den som skickat in ansökan.

Senast uppdaterad: 20 juni 2023