Till huvudinnehåll
En lagbok på ett bord

Hur ett överklagande handläggs

Åtgärder hos beslutsmyndigheten

Beslutsmyndigheten ska först pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om myndigheten inte avvisar överklagandet som för sent inkommet ska överklagandet och övriga handlingar i ärendet samt beslutsmyndighetens yttrande skyndsamt skickas till Överklagandenämnden (45 och 46 §§ FL). Enligt uttalande av Justitieombudsmannen bör handlingarna lämnas över inom en vecka (se JO:s ämbetsberättelse 1995/96 s. 314).
 
Beslutsmyndigheten ska i ett yttrande ta ställning till vad som står i överklagandet och om myndigheten står fast vid beslutet. Det är viktigt att myndigheten bemöter vad som står i överklagandet och tar ställning till yrkanden om sådana framförs.

De handlingar som i regel ska skickas till Överklagandenämnden är:

  • Överklagandet.
  • Det överklagade beslutet (yttrandet/beslutsblanketten i gymnasie- och komvuxärenden).
  • Myndighetens yttrande i ärendet.
  • Ansökan och eventuella bilagor.
  • Övriga handlingar i ärendet (myndighetens beslutsunderlag, exempelvis intyg, utlåtanden eller utredningar).

Det är viktigt att alla handlingar i ärendet finns med när det lämnas över till nämnden. Det är också viktigt att nämnden och klaganden kan komma i kontakt med beslutsmyndigheten under handläggningen av ärendet. En myndighet har en långtgående serviceskyldighet mot både andra myndigheter och enskilda (4-6 §§ FL).

Ett beslut ska vara skriftligt. I beslutet ska anges vem beslutet gäller och det lagrum beslutet grundar sig på. Beslutet ska även innehålla skälen för beslutet.

Om parten får överklaga beslutet ska han eller hon även underrättas om hur det går till. En underrättelse om hur man överklagar ska innehålla information om vilka krav som ställs på överklagandets form och innehåll och vad som gäller i fråga om ingivande och överklagandetid (33 § FL).

Här hittar du information om vilka beslut som kan överklagas till Överklagandenämnden.

Åtgärder hos Överklagandenämnden

Kansliet för Överklagandenämnden handlägger de ärenden som beslutsmyndigheterna överlämnat för prövning. I handläggningen ingår bland annat att kontrollera att den klagande har talerätt. I vissa fall behöver Överklagandenämnden ta del av ytterligare handlingar, uppgifter eller underlag innan nämnden kan fatta beslut i ärendet. I sådana fall kommer beslutsmyndigheten anmodas att inkomma med materialet ifråga. Om beslutsmyndigheten överlämnar de handlingar som Överklagandenämnden i regel behöver ta del av i samband med att ärendet först överlämnas till nämnden minskar sannolikheten för att denna handläggningsåtgärd behöver vidtas.

Här hittar du information om vad för handlingar och information Överklagandenämnden i regel behöver ta av i skolplaceringsärenden.

När jurist vid kansliet bedömer att de handlingar som behövs har kommit in, samt att ärendet i övrigt är klart för beslut, överlämnas ärendet till Överklagandenämnden eller ordförande/vice ordförande i nämnden för slutligt beslut.

Senast uppdaterad: 10 april 2024