Till huvudinnehåll
En lagbok på ett bord

Hur ett överklagande handläggs

Åtgärder hos beslutsmyndigheten

Beslutsmyndigheten ska först pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om myndigheten inte avvisar överklagandet som för sent inkommet ska överklagandet och övriga handlingar i ärendet samt beslutsmyndighetens yttrande skyndsamt skickas till Överklagandenämnden (45 och 46 §§ FL). Enligt uttalande av Justitieombudsmannen bör handlingarna lämnas över inom en vecka (se JO:s ämbetsberättelse 1995/96 s. 314).
 
Beslutsmyndigheten ska i ett yttrande ta ställning till vad som står i överklagandet och om myndigheten står fast vid beslutet. Det är viktigt att myndigheten bemöter vad som står i överklagandet och tar ställning till yrkanden om sådana framförs.

De handlingar som i regel ska skickas till Överklagandenämnden är:

  • Överklagandet.
  • Det överklagade beslutet (yttrandet/beslutsblanketten i gymnasie- och komvuxärenden).
  • Myndighetens yttrande i ärendet.
  • Ansökan och eventuella bilagor.
  • Övriga handlingar i ärendet. (Myndighetens beslutsunderlag, exempelvis intyg, utlåtanden utredningar.)

Det är viktigt att alla handlingar i ärendet finns med när det lämnas över till nämnden. Det är också viktigt att nämnden och klaganden kan komma i kontakt med beslutsmyndigheten under handläggningen av ärendet. En myndighet har en långtgående serviceskyldighet mot både andra myndigheter och enskilda. (4-6 §§ FL)

Vad ska ett beslut innehålla?

Ett beslut ska vara skriftligt. I beslutet ska anges vem beslutet gäller och det lagrum beslutet grundar sig på. Beslutet ska även innehålla skälen för beslutet.

Om parten får överklaga beslutet ska han eller hon även underrättas om hur det går till. En underrättelse om hur man överklagar ska innehålla information om vilka krav som ställs på överklagandets form och innehåll och vad som gäller i fråga om ingivande och överklagandetid. (33 § FL).

Här hittar du information om vilka beslut som kan överklagas till Överklagandenämnden.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022