Till huvudinnehåll
En person skriver på en laptop

Hur du överklagar

Om du är missnöjd med ett beslut som går att överklaga så kan du vända dig till Skolväsendets överklagandenämnd och få ärendet prövat. Här kan du läsa om hur du ska göra och till vem du skickar överklagandet till.

Vem får överklaga?

Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår. En elev får själv överklaga från det år eleven fyller 16 år. I övriga fall är det elevens vårdnadshavare eller företrädare som har rätt att överklaga.

Om eleven har två vårdnadshavare krävs i de flesta fall att båda vårdnadshavarna vill överklaga. Att båda vårdnadshavarna står bakom överklagandet krävs t.ex. gällande beslut om skolplacering och beslut om åtgärdsprogram. Är eleven myndig måste den som företräder eleven ha en fullmakt som visar att hen är behörig att företräda eleven.

Vad ska mitt överklagande innehålla?

  • Skriv vilket eller vilka beslut som du överklagar och vilken ändring du vill ha. Det är också viktigt att motivera varför du tycker att beslutet ska ändras. Om du vill att överklagandenämnden ska ta del av intyg eller andra dokument, ska ta du även skicka med dessa.
  • Skriv ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer.
  • Om eleven har två vårdnadshavare ska det framgå att båda vårdnadshavarna står bakom överklagandet.

Till vem skickar jag överklagandet?

Du ska skicka överklagandet till den som har fattat beslutet. I beslutet du fått ska det stå vart du ska vända dig. Om det inte står kan du vända dig till den som har fattat beslutet och be om information om hur du överklagar.

Skälet till att du ska vända dig till beslutsmyndigheten är att den prövar om din överklagan kommit in i rätt tid. Om beslutsmyndigheten inte avvisar överklagandet som för sent inkommet ska överklagandet och övriga handlingar i ärendet samt beslutsmyndighetens yttrande skyndsamt skickas till Överklagandenämnden. Enligt uttalande av Justitieombudsmannen bör handlingarna lämnas över inom en vecka (se JO:s ämbetsberättelse 1995/96 s. 314). 

Inom vilken tid ska jag överklaga?

Du måste överklaga ett beslut till beslutsmyndigheten inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet.

Offentlighet och sekretess hos nämnden

Skolväsendets överklagandenämnd är en myndighet. Det innebär att din överklagandeskrift och övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess. Hos nämnden gäller sekretess i ärenden för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs. Överklagandenämndens beslut i ärenden blir offentliga så snart de expedierats.

Kontakta oss

Har du frågor kring hur ett beslut överklagas går det bra att kontakta oss.

Kontakta oss 

Senast uppdaterad: 24 juni 2024