Till huvudinnehåll

Allmänna frågor

Beslut: 2018-07-10 Dnr: 2018:575

ÖVERKLAGAT BESLUT

Beslut den 14 maj 2018 om rättidsprövning

Beslut

Överklagandenämnden avslår överklagandet.
Beslutet får inte överklagas.

Ärendet

Z kommun beslutade den 23 januari 2018 att avslå NNs ansökan om mottagande i grundsärskolan. NNs vårdnadshavare överklagade beslutet i en skrivelse som skickades till Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandenämnden vidarebefordrade överklagandet till Z kommun för prövning av om överklagandet hade kommit in i rätt tid.

Z kommun beslutade den 14 maj 2018 att avvisa överklagandet. Som skäl för beslutet angavs i huvudsak följande. Beslut om avslag på mottagande i grundsärskolan fattades den 23 januari 2018. Vårdnadshavarna löste ut beslutet med mottagningsbevis på posten den 11 februari 2018. Överklagandet skickades direkt till Skolväsendets Överklagandenämnd som mottog överklagandet den 19 mars 2018. Överklagandet har inte kommit in inom de tre veckor som är möjligt för överklagande.

NN har överklagat beslutet företrädd av sina vårdnadshavare som i huvudsak anfört följande. De överklagade beslutet den 12 februari 2018 och skickade överklagandet till Skolväsendets Överklagandenämnd, som i sin tur skickade överklagandet vidare till Z kommun. Kommunen har sedan avslagit överklagandet för att den kommit in några dagar för sent.

Överklagandet har därefter inte skickats vidare till Överklagandenämnden. NN är i behov av att tas emot i grundsärskolan.
Skälen för beslutet

Gällande bestämmelser

Den 1 juli 2018 trädde den nya förvaltningslagen (2017:900), FL, ikraft.

Av 45 § första stycket FL framgår att beslutsmyndigheten prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det har kommit in för sent ska myndigheten besluta att överklagandet inte får tas upp till prövning (avvisning).

Av 45 § andra stycket samma lag framgår att ett överklagande dock inte ska avvisas om förseningen beror på att myndigheten inte har lämnat en korrekt underrättelse om hur man överklagar, eller överklagandet har kommit in till överinstansen inom överklagandetiden.

Av 47 § andra stycket samma lag framgår att om ett överklagande felaktigt har getts in till överinstansen, ska den myndigheten vidarebefordra överklagandet till beslutsmyndigheten och samtidigt ange vilken dag som överklagandet kom in till överinsatsen.

Överklagandenämndens bedömning

Är Överklagandenämnden behörig att ta upp beslutet att avvisa vårdnadshavarnas överklagande för prövning i sak?
Nya FL saknar en bestämmelse som motsvarar den som tidigare fanns i 30 § förvaltningslagen (1986:223).

I 30 § i den tidigare förvaltningslagen angavs följande. Har en skrivelse med överklagande avvisats på grund av att den har kommit in för sent, får avvisningsbeslutet överklagas i samma ordning som beslutet i huvudsaken. Har avvisningsbeslutet efter överklagande prövats av en högre instans, får den högre instansens beslut i frågan inte överklagas.

Lagstiftaren har följaktligen tagit bort bestämmelsen där det framgår att avvisningsbeslutet får överklagas i samma ordning som beslutet i huvudsaken.

Den första frågan i ärendet blir därför om införandet av den nya förvaltningslagen innebär att Överklagandenämnden inte längre är behörig att överpröva ett avvisningsbeslut.

I förarbetena till den nu gällande FL (prop. 2016/17:180) anförs bl.a. följande. I 30 § FL finns en bestämmelse som innebär ett förbud mot att i mer än en instans överklaga ett avvisningsbeslut som grundas på att överklagandet kommit in för sent. I detta sammanhang aktualiseras därför enbart en instansordningsfråga, dvs. frågan om i hur många instanser en prövning bör kunna ske. I enlighet med huvudregeln om domstolsprövning av förvaltnings-beslut överklagas det stora flertalet beslut till allmän förvaltningsdomstol. Det innebär att motsvarande begränsningsregel i 33 § FPL (1971:291) blir tillämplig. Regeringen anser att det därför inte är motiverat att i den nya förvaltningslagen införa en bestämmelse som begränsar möjligheten att i mer en instans överklaga avvisningsbeslut som grundas på att överklagandet har kommit in för sent.

Överklagandenämnden konstaterar att lagstiftarens avsikt med att inte införa någon motsvarighet till bestämmelsen i den tidigare 30 § förvaltningslagen var att det ansågs obehövligt. Överklagandenämnden bedömer att rättsläget är oklart, men att ovanstående uttalande att den tidigare bestämmelsen i 30 § endast aktualiserade en instansordningsfråga talar för att lagstiftarens avsikt inte var att frånta Överklagandenämnden sin behörighet att pröva avvisningsbeslutet i sak.
Överklagandenämnden bedömer därför att nämnden alltjämt är behörig att ta upp beslutet för prövning i sak.

Prövningen i sak

Nästa fråga i ärendet är därmed om Z kommun har haft fog för sitt beslut att avvisa NNs överklagande av beslutet om mottagande i grundsärskolan.

En förutsättning för att myndigheten ska kunna avvisa överklagandet är att handlingen kommit in mer än tre veckor efter att klagandena fått del av beslutet.

Z kommun har anfört att NNs vårdnadshavare har tagit del av beslutet att avslå deras ansökan om mottagande i grundsärskolan den 11 februari 2018. Kommunen har gett in ett mottagningsbevis där det framgår att en av NNs vårdnadshavare har tagit del av en försändelse från grundskoleförvaltningen i Z kommun detta datum. Z kommun har uppgett att försändelsen innehöll beslutet att avslå vårdnadshavarnas ansökan om mottagande i grundsärskolan. Denna uppgift har inte motsagts av vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna har uppgett att de överklagade beslutet att avslå deras ansökan den 12 februari 2018. De har dock inte lämnat in någon utredning till stöd för att deras överklagande getts in till kommunen, eller till Överklagandenämnden, vid denna tidpunkt. Av ärendet framgår inte annat än att överklagandet getts in till Överklagandenämnden den 19 mars 2018 och därefter vidarebefordrats till kommunen.

Överklagandet har följaktligen inte getts in till kommunen eller Överklagandenämnden inom tre veckor från den dag då en av vårdnadshavarna fått del av beslutet att avslå NNs ansökan om mottagande i grundsärskolan.

Z kommun har följaktligen haft fog för sitt beslut att avvisa deras överklagande, eftersom det kommit in för sent. Mot denna bakgrund ska överklagandet avslås.

På Överklagandenämndens vägnar

Magnus Åhammar
Beslutet har fattats av Magnus Åhammar, vice ordförande i nämnden. Juristen Helena Söderberg har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.

Senast uppdaterad: 8 december 2020