Till huvudinnehåll

Sameskola

Här hittar du exempel på beslut inom sameskola som har bedömts ha ett allmänt intresse genom att kunna tjäna som vägledning i liknande situationer.

Beslut: 2007-08-02 Dnr: 07:490

Författningsbestämmelser

Samers barn får fullgöra sin skolplikt i sameskolan istället för i grundskolan. Detsamma gäller andra barn om det finns särskilda skäl (8 kap. 3 § skollagen [1985:1100]).

Skolplikten motsvaras av en rätt att få utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom (3 kap. 1 § andra stycket skollagen).

För sameskolan skall finnas en styrelse. Styrelsen beslutar om intagning av elever i sameskolan. Styrelsens beslut i sådana frågor får överklagas av eleven eller företrädare för denne hos Skolväsendets överklagandenämnd (8 kap. 6 § skollagen).

I förarbetena till skollagen sägs bl.a. följande om bestämmelserna i 8 kap. 3 § skollagen (prop. 1985/86:10 sid.118). "Såsom redovisats i propositionen (1979/80:82) om ledning och administration av sameskolorna m.m. skall enligt riksdagsbeslut från år 1962 nomadskolan, som numera kallas sameskolan, vara öppen för barn till alla som uppger sig vara samer". Beträffande samma bestämmelse sägs i propositionen 1990/91:15 om vissa skollagsfrågor m.m. bl.a. följande. "Här anges den krets som är berättigade till undervisning i sameskolan, nämligen samers barn. Huruvida föräldrarna skall räknas som samer får liksom hittills i första hand bero på deras egen uppfattning. Finns särskilda skäl har även andra barn rätt till undervisning i sameskolan" (sid.82).

Ärendet

A anmäldes inför höstterminen 2007 av sina vårdnadshavare till sameskolan i ort B. I anmälan angavs att A anser sig vara same.

Sameskolstyrelsen beslöt vid sammanträde den 17-19 april 2007 att inte låta skriva in A vid sameskolan i ort B på grund av styrelsens besparingskrav. I beslutet antecknades att A är i behov av skolskjuts för sträckan ort C till ort B (cirka 25 mil). 
A har genom vårdnadshavarna överklagat beslutet.

Överväganden

De ovan redovisade författningsbestämmelserna innebär att bl.a. samers barn har rätt att fullgöra sin skolplikt i sameskolan. Av handlingarna i ärendet framgår att A är same i skollagens mening. Hon har därför rätt att gå i sameskolan. Överklagandet skall därför bifallas.

Beslut

Nämnden upphäver det överklagade beslutet och föreskriver att A skall tas in i sameskolan.

Senast uppdaterad: 26 mars 2024