Till huvudinnehåll

Upphörande av studier vid kommunal vuxenutbildning

Beslut: 2006-03-09 Dnr: 06:21

Författningsbestämmelser

Enligt 11 kap. 7 a § första stycket skollagen (1985:1100) har den som påbörjat en kurs i komvux rätt att fullfölja kursen. Undervisningen för en elev skall dock upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg (7 a § andra stycket).

Ärendet

M kommun beslutade den 22 december 2005 att undervisningen för M, avseende GSa, delkurs b (svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning), skulle upphöra efter den 22 december 2005. Beslutet motiverades med att M inte hade gjort tillfredställande framsteg.

M har överklagat beslutet och anfört i huvudsak följande. Han är ledsen över beslutet. Det är svårt att få plats i andra skolor. Eftersom han fick beskedet sent har han inte heller kunnat anmäla sig till någon annan skola. Han vill få en chans till, i vart fall under en termin, eftersom han har utvecklat sin svenska.

M kommun har lämnat bland annat följande uppgifter. M har läst elva terminer vid Komvux Södervärn utan att lyckas nå målen för delkursen b i svenska som andraspråk. Han har läst sfi-introduktion under fyra terminer och delkursen a i svenska som andraspråk under sju terminer. Delkursen a har M avslutat och fått godkänt betyg i. I december 2005 gjorde han en prövning avseende delkursen b, i syfte att få ett intyg över de moment han klarar av på b-nivån. På prövningen fick han resultatet Icke godkänt. M har inte påbörjat någon undervisning på delkursen b utan har endast gjort nämnda prövning. Under sina studier i svenska som andraspråk har M haft god närvaro. Han har studerat individuellt eller i en liten specialgrupp och fått individualiserad undervisning anpassad utifrån hans behov och förutsättningar. Detta har emellertid inte hjälpt. M har gjort små framsteg och inlärningen har varit långsam de senaste två terminerna. I oktober 2005 upprättades ett åtgärdsprogram för honom. Under höstterminen 2005 har läraren dock inte kunnat se någon progression. M har inte gjort tillfredsställande framsteg när det gäller läsning samt muntlig och skriftlig färdighet. Hans ordförråd har inte blivit tillfredsställande större. Bland annat klarar han inte av att på ett godkänt sätt berätta om sin helg eller sin morgon och vardag. Han klarar inte heller av att läsa och förstå en enkel och nivåanpassad text.

Enligt av nämnden inhämtade uppgifter erbjuder Komvux Södervärn delkurser i svenska som andraspråk från nivå a till nivå f. Delkurserna a-c kallas för "basen". I dessa kurser läser de studerande enligt sfi-kursplan och utbildningen motsvarar i allt väsentligt sfi. Delkurserna a-c saknar fastställd kurstid medan delkurserna d-f har en fastställd kurstid om en termin.

Överväganden

Trots att den aktuella kursen i allt väsentligt motsvarar sfi skall prövningen göras i enlighet med bestämmelserna för kommunal vuxenutbildning, i vilken skolform eleven är registrerad. Nämnden har således att pröva frågan om M saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller inte gör tillfredsställande framsteg i enlighet med 11 kap. 7 a § skollagen. Prövningen skall ske kurs efter kurs allteftersom respektive kurs har påbörjats (se nämndens beslut Nr A 29, 1999-04-29).

Grundläggande vuxenutbildning är en rättighet och ett beslut att skilja en elev från sådan utbildning måste grundas på en utredning som visar hur elevens studieresultat har bedömts vid olika tillfällen under kursen eller kurserna. Av särskild betydelse är elevens utveckling under den senaste tiden närmast före beslutet om upphörande.

M har inte påbörjat undervisning på delkursen b i svenska som andraspråk utan endast gjort en så kallad prövning för b-nivån. Med hänsyn härtill saknas möjlighet för nämnden att bedöma om M har gjort tillfredsställande framsteg eller inte. Den omständigheten att M har läst svenska under elva terminer - utan att avancera längre än till nivå b - är inte i sig av betydelse för bedömningen eftersom nämnden har att bedöma elevens utveckling kurs efter kurs. Med beaktande härav gör nämnden bedömningen att Malmö kommun inte visat att kommunen haft fog för sitt beslut att skilja M från delkurs b. Överklagandet skall därför bifallas.

Beslut

Nämnden upphäver det överklagade beslutet och föreskriver att M har kvar sin rätt att delta i delkursen b i svenska som andraspråk inom den grundläggande vuxenutbildningen i M kommun.

Beslut: 2016-04-15 Dnr: 2016:43

ÖVERKLAGAT BESLUT

Beslut den 7 december 2015 av X kommun om upphörande av kommunal vuxenutbildning

Beslut

Överklagandenämnden avslår överklagandet.

Beslutet får inte överklagas.

Ärendet

X kommun beslutade den 7 december 2015 att skriva ut NN från den utbildning NN påbörjat vid den kommunala vuxenutbildningen i kommunen. Som skäl för beslutet angavs att NN bedöms sakna förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg.

I överklagandet har anförts bl.a. följande. Fem personer i NNs närhet har gått bort sedan terminsstarten i augusti. Hunden har varit sjuk. NN har hög sjukfrånvaro men det har inte påverkat kunskaperna avseende utbildningen. De har varken haft praktiska eller teoretiska prov på utbildningen. NN är fortfarande en av de mest kompetenta eleverna på utbildningen. NN har haft ständig kontakt med lärare och rektor och bett om att få göra hemstudier när NN varit sjuk. NN har varit sjukskriven till och från i ett par års tid vilket komplicerade relationen med csn. Utan stöd från csn saknades möjlighet att köpa busskort för att åka till och från skolan varje dag. I slutet av november beviljade äntligen csn studiestöd. Men då uppgav kommunen att NN inte visar intresse och resultat avseende studierna och att NN inte längre får gå utbildningen. NN ifrågasatte detta eftersom de inte haft några prov i skolan. Kommunen uppgav att NN inte har giltig frånvaro och att det inte är en distansutbildning. Det enda NN har kvar är utbildningen. Det är denna utbildning NN vill gå. 

Kommunen har anfört följande. Redogörelse från lärare, kursplanering och närvarorapport ligger till grund för beslutet. I dagsläget föreligger det inte särskilda skäl att för att återuppta studierna. Kurserna som omfattas av beslutet är inte betygsatta.

Kommunen har gett in en odaterad redogörelse från lärare. Av redogörelsen framgår bl.a. följande. I den inledande fasen av utbildningen poängterades att närvaro är en viktig del av utbildningen då hela utbildningen kretsar kring tre huvudsakliga delar; gemensamma genomgångar, praktiskt arbete och teoretiska egenstudier. Då egenstudierna i stora drag är kopplade till genomgångar och praktiska övningar gör detta att närvaron är viktig för att tillgodogöra sig utbildningen på ett tillfredsställande sätt. Hemstudier planeras utifrån lärarens behov av att frigöra tid under vissa dagar vilket gör att det inte kan förekomma på elevens begäran. Det finns inte ett utarbetat system för distansstudier. Detta har heller aldrig varit någon ambition från lärarens sida då det är en praktisk yrkesutbildning. De teoretiska kapitel som genomförs har direkta kopplingar till diverse praktiska moment och gemensamma diskussioner och genomgångar. NN har endast gjort fragmentariska delar av olika moment vilket medför att eleven inte har haft möjlighet att ta till sig helheten i utbildningen. Eleven har anfört att denne har kunskaper i ämnet och att läraren inte har kunnat bedöma eleven utifrån det. Läraren hade dock haft möjlighet att bedöma kunskaperna om NN deltagit i studierna. Det är fråga om en utbildning och inte en validering. Läraren tar hänsyn till tidigare erfarenheter och utvecklar eleven därifrån. Dock så har NN så låg närvaro att det aldrig varit möjligt att bedöma förkunskaperna.

Skäl

Gällande bestämmelser

Av 20 kap. 9 § skollagen (2010:800) framgår att den som har antagits till en kurs har rätt att fullfölja kursen. Huvudmannen får dock besluta att utbildningen på kursen ska upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg.

Överklagandenämndens bedömning

Av förarbeten till 20 kap. 9 § skollagen framgår att bestämmelsen motsvaras av tidigare gällande 11 kap 7 a § i 1985-års skollag (1985:1100) om när huvudmannen kan besluta om att en kurs i kommunal vuxenutbildning kan upphöra på grund av att eleven inte gör tillfredsställande framsteg (prop. 2009/10:165 s. 841). Av förarbeten till denna tidigare gällande bestämmelse framgår att 11 kap. 13 § skollagen (1985:1100) i dess lydelse före den 1 juli 1994 utvidgats till att omfatta även gymnasial vuxenutbildning och att utbildningen ska kunna upphöra om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg (prop. 1992/93:250 s. 99 f ).

Av förarbeten till 11 kap. 13 § skollagen (1985:1100) framgår i sin tur att det är ett frivilligt åtagande från den studerandes sida att delta i vuxenutbildning och att det kräver ett relativt stort mått av eget arbete. Undervisningen ska kunna upphöra för en studerande som i och för sig har förutsättningar att nå ett uppsatt mål, men som ändå inte gör tillfredsställande framsteg t.ex. på grund av bristande studiemotivation (prop. 1990/91:85 s.137).

Kommunen har inte ifrågasatt NNs uppgift om att det inte förekommit några teoretiska eller praktiska prov på utbildningen. Det saknas vidare dokumentation av NNs progression avseende de aktuella kurserna. Enligt läraren har det inte gått att bedöma NNs förkunskaper på grund av låg närvaro.

Det är i ärendet fråga om en praktisk yrkesutbildning. Överklagandenämnden finner att det av handlingarna framgår att närvaro under utbildningen är viktig för att eleven ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Av ingiven närvarorapport framgår att NN från utbildningens start den 17 augusti 2015 till och med den 11 december 2015 närvarat 22,3 % i utbildningen. Nämnden noterar dock att fyra dagar under denna period var tid efter att beslutet om upphörande av utbildningen hade fattats. Av närvarorapporten framgår vidare att NN under denna tidsperiod hade giltig frånvaro om 40,4 % och ogiltig frånvaro om 37,3 %.

Mot bakgrund av NNs stora ogiltiga frånvaro från utbildningen finner Överklagandenämnden att kommunen har haft fog för sitt beslut om att utbildningen på kurserna ska upphöra. Vad NN anför i sitt överklagande föranleder inte någon annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.

Överklagandenämnden erinrar om att den vars utbildning på gymnasial nivå har upphört enligt 20 kap. 9 § andra stycket skollagen får beredas sådan utbildning på nytt, om det finns särskilda skäl för det.

Särskilt uttalande

Beslutet om upphörande av utbildning har verkställts omedelbart i samband med att beslutet fattats den 7 december 2015. Av allmänna rättsgrundsatser följer dock att ett betungande beslut av detta slag – i avsaknad av särskilda verkställighets­föreskrifter – inte blir gällande förrän det vunnit laga kraft. Ett överklagat beslut om upphörande av utbildning får alltså inte verkställas innan det slutligt prövats av Överklagandenämnden. (jfr Överklagandenämndens beslut den 21 september 2015, dnr 2015:360).

 

På Överklagandenämndens vägnar,

Barbro Molander & Christine Lundgren

 

Beslutet har fattats av Barbro Molander, ordförande i nämnden, samt Magnus Åhammar, Birgit Blomqvist, Görel Bråkenhielm, Einar Jakobsson och Gunilla Thole efter föredragning av Christine Lundgren. I ärendets slutliga handläggning har kanslichefen Anna-Karin Lundgren deltagit.

Senast uppdaterad: 16 september 2020