Till huvudinnehåll

Mottagande till kommunal vuxenutbildning

Beslut: 2016-09-29 Dnr: 2016:428

Överklagat beslut

Beslut av Y kommun den 17 maj 2016 om mottagande till kommunal vuxenutbildning

Beslut

Överklagandenämnden upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Y kommun för förnyad prövning.
Beslutet får inte överklagas.

Ärendet

X, som är hemmahörande i Z kommun, sökte inför höstterminen 2016 utbildning vid den gymnasiala vuxenutbildningen i Y kommun.

Hemkommunen beslutade den 14 april 2016 att åta sig att svara för kostnaderna för utbildningen.

Y kommun beslutade den 17 maj 2016 att inte ta emot X som sökande. Som skäl för beslutet angavs att X saknar de förkunskaper som krävs. Hon rekommenderas att läsa svenska på grundläggande nivå.

X har överklagat beslutet och anfört bl.a. följande. Hon har praktiserat på den utbildning hon vill gå. I Y gick hon ett helt block med klassen och gjorde det slutliga skrift¬liga provet vilket hon klarade bra. Inför svenskaprovet på Jobb och Kunskaps¬torget i Y var hon väldigt nervös och visste inte att man kunde gå tillbaka i programmet och ändra sina svar. Hon har aldrig gjort något liknande och kände sig stressad, nervös och osäker. Hon har mycket lättare att ta till sig saker när en lärare pratar om sådant som intresserar henne. Hänsyn har inte tagits till hennes handikapp och hennes kunskaper har inte kommit till sin rätt.

Skälen för beslutet

Gällande bestämmelser

Av 20 kap. 20 § skollagen (2010:800) följer att en vuxen är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon är bosatt i landet, saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om behörighetsvillkor.

Av 20 kap. 22 § tredje stycket skollagen följer att en kommun ska ta emot en behörig sökande från en annan kommun, om hemkommunen har åtagit sig att svara för kostnaden för den sökandes utbildning.

I 3 kap 6 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning anges att Statens skolverk får meddela föreskrifter om särskilda förkunskapskrav för kurser inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Ett beslut av kommunen om att inte ta emot en sökande får enligt 28 kap. 12 § första stycket 9 skollagen överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Överklagandenämndens bedömning

Eftersom Xs hemkommun åtagit sig att svara för kostnaderna för den sökta utbildningen ska Y kommun ta emot henne som sökande om hon är behörig till utbildningen. X har fyllt 20 år det första kalender¬halv¬året 2016 och är bosatt i Sverige. Det har inte framkommit annat än att hon saknar sådana kunskaper som den aktuella utbildningen syftar till att ge. Det saknas föreskrifter utfärdade av Statens skolverk om förkunskapskrav.

Frågan är därmed om Y kommun har visat att X saknar förut¬sätt¬ningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. följande. För att bedöma om X har förutsättningar för att klara de kurser som ingår i utbildningen bestämde Y kommun att hon skulle göra ett diagnostiskt test i svenska. Utifrån testresultatet rekommenderas X startnivå/kurs Svenska grund del 1.

En utgångspunkt är enligt förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165 s. 486) att en bedömning ska göras utifrån varje enskild kurs om utbildningen består av flera kurser. Det kan vara så att en sökande har förutsättningar att följa någon eller några av kurserna men inte alla.

Överklagandenämnden har i ett tidigare avgörande (beslut den 9 december 2010, dnr 10:223) funnit att i avsaknad av pedagogisk eller övrig utredning som ger vid handen att klaganden saknar förutsättningar att följa utbildningen, kan kommunen inte anses ha visat att klaganden saknar sådana förutsättningar.

Överklagandenämnden konstaterar att det i ärendet i form av pedagogisk eller annan utredning endast finns det av kommunen åberopade diagnostiska testet i svenska. Överklagandenämnden finner att kommunen inte, enbart med detta som underlag, kan anses ha visat att X saknar förutsättningar att tillgodo¬göra sig den sökta utbildningen. Y kommun har, såvitt framgått, inte gjort en bedömning av Xs förutsättningar att tillgodogöra sig utbild-ningen utifrån varje kurs som ingår. Det överklagade beslutet ska därmed upp¬hävas och ärendet återförvisas till Y kommun för förnyad prövning kurs för kurs av Xs förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

På Överklagandenämndens vägnar
Niklas Schüllerqvist

Beslutet har fattats av Niklas Schüllerqvist, ordförande i nämnden, samt Magnus Åhammar, Birgit Blomqvist, Görel Bråkenhielm och Gunilla Thole efter föredragning av juristen Johanna Jadstrand. Kanslichefen Anna-Karin Lundgren har även varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.

Beslut: 2015-04-16 Dnr: 2015-65

Beslut

Överklagandenämnden bifaller överklagandet och beslutar att NN ska mottas till utbildning i ämnet engelska på grundläggande nivå inom den kommunala vuxenutbildningen i X kommun.

Beslutet får inte överklagas.

Ärendet

NN, sökte inför vårterminen 2015 kursen Engelska Grund vid vuxenutbildningen i X kommun.

X kommun beslutade att inte ta emot NN som sökande. I anslutning till beslutet angavs att då undervisningen i engelska grund utgår från svenska språket kan hen söka igen när hen är klar med svenska 2 grund.

NN har överklagat beslutet och anför bl.a. följande. I avslaget framkommer ingen orsak till att hen inte antagits till kursen. Det står dock att hen kan söka kursen när hen läst klart svenska grund. NN anser att beslutet är orättvist och diskriminerande eftersom att hen har rätt att studera på grundläggande nivå. Hen ifrågasätter hur kurserna svenska grund och engelska grund hänger ihop. NN har varit noga inför sin ansökan med att ta reda på att hen är behörig att läsa kursen.

X kommun har i yttrande daterat den 23 februari 2015 bl.a. uppgett att då NN inte studerat engelska tidigare är kommunens bedömning att förutsättningarna är låga att tillgodogöra sig utbildningen då två språk behöver läras in parallellt. Kommunens bedömning grundar sig på tidigare erfarenhet, då många elever tidigare gjort avbrott eller avslutat kurserna med icke godkända betyg. 

SKÄL

Av 20 kap.11 § skollagen (2010:800) följer att en vuxen har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 20 år, om han eller hon är bosatt i landet, saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan och har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Av 20 kap.13 § skollagen framgår att sökanden ska tas emot till utbildningen om de villkor som anges i 11 § är uppfyllda.

Överklagandenämndens bedömning

Överklagandenämnden konstaterar att NN är över 20 år, bosatt i landet samt att det inte framgår annat än att hen saknar sådana kunskaper i det aktuella ämnet som normalt uppnås i grundskolan. Det finns för studier vid kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå inte några bestämmelser om förkunskapskrav. Bedömningen av om en sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen måste därför göras från fall till fall. Hänsyn måste tas till att olika personer har olika förutsättningar att tillgodogöra sig en utbildning.

I förarbetena till skollagen anges följande om förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Huvudmannen är inte skyldig att ta emot en sökande till utbildning på grundläggande nivå om den sökande saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Så kan t.ex. vara fallet om den sökande på nytt vill gå en kurs som han eller hon nyligen har gått. Däremot kan det finnas en rätt att delta om det har gått en längre tid sedan den sökande senast genomgick utbildningen. Även om det inte har gått någon längre tid sedan den sökande genomgick utbildningen, kan han eller hon ha rätt att delta, om hans eller hennes personliga förhållanden har förändrats på ett sådant sätt att det finns anledning att anta att han eller hon numera har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (Prop. 2009/10:165 s. 842 f.)

X kommun har i det överklagade beslutet inte gjort någon individuell bedömning av NNs förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utredningen i ärendet visar inte heller att hen saknar sådana förutsättningar.

Överklagandenämnden upphäver därför det överklagade beslutet och förklarar att NN har rätt att delta i grundläggande vuxenutbildning i ämnet engelska.

På Överklagandenämndens vägnar

Barbro Molander
Nisse Rosenlund Hedman

Beslutet har fattats av Barbro Molander, ordförande i nämnden, samt Magnus Åhammar, Birgit Blomqvist, Einar Jakobsson, Gunilla Thole och Lars Werner efter föredragning av Nisse Rosenlund Hedman. I ärendets slutliga handläggning har kanslichefen Anna-Karin Lundgren deltagit.

Senast uppdaterad: 16 september 2020