Till huvudinnehåll

Behörighet till studier vid kommunal vuxenutbildning

Beslut: 2010-12-09 Dnr: 10:223

Författningsbestämmelser

 Varje kommuninnevånare har rätt att delta i grundläggande vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret det år han fyller 20 år, om han saknar sådana färdigheter som normalt uppnås i grundskolan och är bosatt i landet. Varje kommuninvånare är behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning om han är bosatt i landet och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor från och med andra kalenderhalvåret det år han fyller 20 år, eller när han slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan (11 kap. 10 och 19 §§  skollagen [1985:1100] och 1, 2 och 22 §§ lagen [2010:801] om införande av skollagen [2010:800]). 

För att vara behörig att tas emot till en kurs inom gymnasial vuxenutbildning skall sökanden dels sakna eller ha brister i sådana kunskaper som kursen avser att ge, dels ha förutsättningar att följa utbildningen. Statens skolverk får meddela föreskrifter om särskilda förkunskapskrav till kurser inom gymnasial utbildning (3 kap. 2 och 7 §§ förordningen [2002:1012] om kommunal vuxenutbildning).

Ärendet

A, som är hemmahörande i B kommun, sökte inför höstterminen 2010 till grundläggande utbildning i engelska samt gymnasiekurserna engelska A, engelska B, omvårdnad, psykiatri, vårdpedagogik, sjukvård, lindrande vård, barn- och ungdomssjukvård samt geriatrik, allt inom vuxenutbildningen i B kommun. Han sökte vidare till kurspaket inom engelska, svenska, kärnämnen, nätverks- och systemadministration, turism, ekonomi samt inköp och butik vid vuxenutbildningen i B kommun.

B kommun beslutade att inte ta emot A till någon av de sökta utbildningarna. Som skäl för beslutet har kommunen anfört bl.a. följande. För kurserna omvårdnad, psykiatri, vårdpedagogik, sjukvård, lindrande vård, barn- och ungdomsvård och geriatrik krävs kunskaper motsvarande grundläggande kurser inom omvårdnadsprogrammet. A har inte läst dessa kurser och saknar därför förutsättningar att följa kurserna. Han har vidare fått betyget IG i engelska på grundläggande nivå och saknar därför förutsättningar att följa de sökta kurserna i engelska på grundläggande och gymnasial nivå. Han saknar vidare förkunskaper, grundskolebehörighet samt grundläggande datorkunskaper och har därför inte förutsättningar att följa utbildningen i de kurspaket han sökt. När det gäller kurspaketet i svenska har kommunen uppgett att han redan har betyg i svenska som andra språk A och B. A har under perioden 1999 – 2010 sökt 81 kurser och kurspaket med skilda innehåll och inriktningar. Av dessa ansökningar har sju kurser betygssatts, sex kurser har han lämnat återbud till, 13 kurser har avbrutits på egen begäran och två har han inte påbörjat. Till övriga kurser har A varit reserv eller obehörig. Mellan åren 1997 - 1999 var A antagen till 16 kurser. Betyget godkänt uppnåddes i fem av kurserna. Beslut om att inte ta emot A grundar sig på ovan beskrivna studiehistorik. Målsättningen med den sökta utbildningen framgår inte av ansökan. Samtliga kurspaket är heltidsstudier och A har sagt sig inte vilja studera på heltid.

A har överklagat beslutet och anfört bl.a. följande. Sedan 2001 har han sökt många kurser. Han blir kallad till möten där han måste berätta vad han har för tankar om sina studier. Enhetschefen har sagt till honom att han inte kommer att komma in på några kurser. Han känner sig särbehandlad. Han har aldrig sagt att han inte vill studera på heltid.

Överväganden

A är bosatt i B kommun och har fyllt 20 år. Han har därför rätt att delta i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning i kommunen om han i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

A har två gånger fått betyget IG i engelska på grundläggande nivå. Han saknar därmed sådana färdigheter som normalt uppnås i grundskolan och har därför rätt att bli mottagen till kursen engelska på grundläggande nivå. Överklagandet ska alltså bifallas i den delen.

När det därefter gäller de kurser som A i övrigt sökt konstaterar nämnden först att beslut om mottagande och prövning av behörighet enligt nämndens praxis ska ske kurs för kurs inom kommunal vuxenutbildning.

Enligt kommunen är A obehörig till vissa kurser inom vårdområdet därför att han saknar kunskaper motsvarande grundläggande kurser inom omvårdnadsprogrammet. Här konstaterar nämnden att det inte finns några av Statens skolverk utfärdade föreskrifter om förkunskapskrav. Och när det gäller frågan om han kan bedömas ha förutsättningar att följa utbildningen finns i ärendet ingen pedagogisk eller övrig utredning som ger vid handen att han saknar förutsättningar att följa utbildningen. Nämnden finner därför att kommunen inte kan anses ha visat att han saknar sådana förutsättningar. A har därför rätt att bli mottagen till kurserna omvårdnad, psykiatri, vårdpedagogik, sjukvård, lindrande vård, barn- och ungdomssjukvård samt geriatrik.

Av utredningen i ärendet framgår att A har fått betyget IG två gånger i engelska inom grundläggande vuxenutbildning. Enligt nämndens bedömning kan han därför inte anses ha de förkunskaper som krävs för att ha förutsättningar att följa utbildningen i motsvarande kurser på gymnasial nivå. Överklaganden ska därför avslås såvitt avser kurserna engelska A och engelska B.

När det slutligen gäller de av A sökta kurspaketen framgår inte av utredningen hur kommunen har bedömt hans förmåga att kunna följa utbildningarna kurs för kurs. Denna prövning bör i första hand göras av B kommun. Det överklagade beslutet ska därför upphävas i den delen och ärendet återförvisas till B kommun.

Beslut

Nämnden upphäver det överklagade beslutet såvitt avser kursen engelska på grundläggande nivå samt kurserna omvårdnad, psykiatri, vårdpedagogik, sjukvård, lindrande vård, barn- och ungdomssjukvård samt geriatrik på gymnasial nivå och förklarar att A är behörig att tas emot till dessa kurser.

Nämnden avslår överklagandet såvitt avser kurserna engelska A och engelska B på gymnasial nivå.

Nämnden upphäver det överklagade beslutet såvitt avser kurspaketen svenska, kärnämnen, nätverks- och systemadministration, turism, ekonomi samt inköp och butik och återförvisar ärendet i den delen till B kommun för fortsatt handläggning.

Senast uppdaterad: 16 september 2020