Till huvudinnehåll

Åtgärdsprogram

Beslut: 2013-08-23 Dnr: 304

Biträdande rektor beslutade den 6 juni 2013 att inte utarbeta åtgärdsprogram för NN. NN har överklagat beslutet.

BESLUT

Överklagandenämnden upphäver beslutet att inte utarbeta åtgärdsprogram och återförvisar ärendet till rektorn vid X-skolan för ny skyndsam prövning.
Beslutet får inte överklagas.

SKÄL

Gällande bestämmelser

Av 3 kap. 8 § skollagen (2010:800) följer bl.a. att det ska anmälas till rektor om det befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.

Av 3 kap. 9 § skollagen framgår bl.a. att ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektor.

Ärendet

Av utredningen framgår bl.a. att NN höstterminen 2013 ska börja sitt tredje skolår vid gymnasiet. Hon har inte klarat kunskapskraven för betyget godkänt i kursen matematik 1b. För att få godkänt betyg måste hon klara ytterligare ett kursprov samt ett restprov i linjära funktioner. Första gymnasieåret hade hon 24 procents frånvaro under höstterminen och ca 33 procents frånvaro under vårterminen. NN bedöms kunna klara kunskapskraven för godkänt om hon närvarar vid ordinarie stöd.

NN har överklagat beslutet och yrkat att ett åtgärdsprogram ska utarbetas i matematik med målet att klara kunskapskraven för kursen matematik 1b. NN har bl.a. anfört att skolan inte har utrett hennes behov av stöd, trots att hennes svårigheter har påtalats vid ett flertal tillfällen. Hon har haft svårigheter i matematik hela grundskolan och lyckades få godkänt betyg därifrån enbart på grund av att hon fått särskilt stöd.

Rektorn har bl.a. uppgett att skolan har bedömt NNs förmåga i matematik som ganska god. Någon information om svårigheter i matematik har inte överlämnats från grundskolan och trots en del frånvaro klarade NN av det mesta inom matematikkursen det första året. Hennes dåliga resultat i matematikkursen bedömdes därför bero på frånvaron. NN har erbjudits olika former av stöd i matematik, såsom möjlighet att få hjälp av en specialpedagog samt att delta i ”mattestuga”. Hon har dock själv valt att inte delta. Hon har inte deltagit alls i matematikkursen under årskurs två. Skolan har erbjudit stöd i rimlig omfattning och NN kommer även fortsättningsvis att erbjudas stöd inom den ordinarie stödverksamheten.

NN har yttrat sig över rektorns skrift och bl.a. anfört att den höga frånvaron under det första gymnasieåret berodde på en oacceptabel undervisningssituation, där bl.a. klassen undervisades av en obehörig lärare som inte kunde hålla ordning i klassrummet. Det stämmer inte att hon har erbjudits stöd i matematik under första gymnasieåret, varken allmänt eller särskilt. När NN påbörjade Matematik 2b blev hon uppmanad av den nye läraren att hoppa av kursen eftersom hon ändå inte skulle klara av den. Hon blev inte erbjuden något stöd för att kunna klara av kursen. Först i slutet av oktober 2012 erbjöds hon stöd i form av möjlighet att delta i ”mattestuga”.  Erbjudandet om stöd kom alltså efter att hon på lärarens uppmaning hade hoppat av matematikkursen.

I ärendet har getts in en pedagogisk utredning daterad den 4 juni 2013, protokoll från möten angående NN daterade den 17 december 2012, den 28 januari 2013 samt den 4 juni 2013.

Överklagandenämndens bedömning

Av förarbeten till den nya skollagen framgår att syftet med att ställa krav på upprättandet av ett åtgärdsprogram är att det ska finnas ett dokument för planering och utvärdering av elevens utbildning, så att förutsättningarna för elevens fortsatta lärande blir de bästa. Arbetet med stödåtgärderna ska utgå från elevens behov, elevens styrkor och svårigheter och en analys av vilka hinder och möjligheter som finns i elevens omgivning. Under utredningen ska vårdnadshavarna ges möjlighet att medverka och om det inte är uppenbart obehövligt ska samråd ske med elevhälsan (prop. 2009/2010:165 s. 289 ff.).

Överklagandenämnden konstaterar att även ett beslut att inte upprätta ett åtgärdsprogram ska grundas på en utredning där skolan har gjort en ordentlig genomgång av elevens kunskapsnivå, svårigheter och styrkor. I utredningen ska det ingå en bedömning av om eleven har behov av särskilt stöd, vilken typ av behov samt omfattning av behovet. I det aktuella ärendet är skolans pedagogiska utredning av beskrivande karaktär där skolan beskriver händelseförloppet snarare än NNs svårigheter. NNs resultat i matematik bedöms bero på hög frånvaro. Det framgår emellertid inte att orsaken till frånvaron har utretts närmare, förutom att den har uppmärksammats vid en elevvårdskonferens. Utredningen brister även i övrigt när det gäller redogörelse för hennes svårigheter och styrkor samt bedömning av hennes behov och hur dessa bäst kan tillgodoses.

Sammanfattningsvis finner Överklagandenämnden att den utredning som ligger till grund för beslutet är bristfällig. Beslutet ska därför upphävas och ärendet återförvisas till rektorn för utredning av behov av särskilt stöd. Nytt beslut i frågan ska fattas skyndsamt.

På Överklagandenämndens vägnar

Barbro Molander  
Matilda Björlingson

Beslutet har fattats av Barbro Molander, ordförande i nämnden, samt Magnus Åhammar, Birgit Blomqvist, Görel Bråkenhielm, Einar Jakobsson och Lars Werner efter föredragning av juristen Matilda Björlingson.

Senast uppdaterad: 15 september 2020