Till huvudinnehåll

Behörighet

Beslut: 1993-06-23 Dnr: A 64

Författningsbestämmelser

Som villkor för behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan gäller bl.a. att sökanden inte tidigare har gått igenom ett sådant program eller likvärdig utbildning (5 kap. 5 och 8 §§ skollagen). Med likvärdig utbildning avses härvid bl.a. utbildning på en linje (se prop. 1992/93:230 s. 76).

En kommun är skyldig att ta emot en behörig sökande till ett nationellt program, om sökandens hemkommun inte erbjuder programmet (5 kap. 8 § skollagen).

Bestämmelserna i skollagen om nationella program skall tillämpas även beträffande utbildning på linjer (punkt 6 övergångsbestämmelserna till lagen (1991:1107) om ändring i skollagen).

Ärendet

C, som är hemmahörande i Kiruna kommun, sökte inför höstterminen 1993 till Beklädnadsteknisk linje vid gymnasieskolan i Eskilstuna.

Hemkommunen förklarade i yttrande över ansökan att kommunen inte var beredd att svara för kostnaderna för utbildningen.

Eskilstuna kommun avslog ansökan med hänvisning till hemkommunens yttrande.

C har överklagat avslagsbeslutet och yrkat att hon skall tas emot till den sökta utbildningen.

Överväganden

Av utredningen i ärendet framgår dels att C vårterminen 1993 avslutat andra årskursen av 3-årig Ekonomisk linje, dels att hemkommunen inte erbjuder den sökta utbildningen (Beklädnadsteknisk linje).

Som ovan anförts krävs för behörighet till den aktuella utbildningen att sökanden inte tidigare har gått igenom utbildning på en linje. Härvid avses enligt förarbetena till bestämmelsen (se prop. 1990/91:85 s. 182) att sökanden inte har slutfört en sådan utbildning. C, som endast har gått igenom två årskurser av en 3-årig linje, uppfyller detta villkor. Även i övrigt uppfyller hon föreskrivna behörighetsvillkor.

C är sålunda behörig till den sökta utbildningen. På grund härav och då hemkommunen inte erbjuder samma slags utbildning, är Eskilstuna kommun skyldig att ta emot henne som sökande till utbildningen.

Beslut

Nämnden upphäver det överklagade beslutet och föreskriver att C skall tas emot som sökande till den aktuella utbildningen.

Senast uppdaterad: 15 september 2020