Till huvudinnehåll

Allmänna beslut

Beslut: 2013-11-07 Dnr: 2013:359

Författningsbestämmelser

En kommun som anordnar utbildning på ett specialutformat program som är avsett för en grupp elever är skyldig att ta emot en behörig sökande till utbildningen, om sökanden är hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen eller om sökandens hemkommun har åtagit sig att svara för kostnaderna för utbildningen. Kommuner som gemensamt erbjuder en utbildning inom ramen för ett samverkansavtal bildar ett samverkansområde för den utbildningen. Beslut om mottagande fatts av styrelsen för utbildningen i den anordnande kommunen. (5 kap. 13, 13 b och 13 d §§ skollagen [1985:1100])

Ärendet

A, som är hemmahörande i Varbergs kommun, sökte inför höstterminen 2004 till det specialutformade idrottsprogrammet vid gymnasieskolan i Kungsbacka kommun. Kommunerna har inte träffat samverkansavtal om utbildningen.

Hemkommunen uppgav i yttrande över ansökan att den inte åtog sig att svara för kostnaderna för utbildningen.

Kungsbacka kommun avslog ansökan med hänvisning till hemkommunens yttrande.

Hemkommunen - som tagit del av överklagandet - har inte ändrat inställning i ersättningsfrågan.

A har anfört bl.a. följande. Han började på idrottsprogrammet på A-skolan i Kungsbacka höstterminen 2004. Efter tre veckor blev han informerad om att han inte fick fortsätta gå på skolan. Han hade då bytt idrottsförening för att kunna träna och studera parallellt samt ordnat med boende i Kungsbacka.

Nämnden har inhämtat uppgifter från bl.a. B, teamledare på A-skolan, E-M, rektor på Askolan samt B, syokonsulent på A-skolan. De har uppgivit bl.a. att beslutet att låta A delta i undervisningen fattades av B. I samband med detta klargjordes tydligt för A och hans mor att A endast fick gå på prov på skolan fram till dess att beslut om folkbokföring meddelats.

A:s mor, M, har uppgivit att varken hon eller A varit medveten om att A endast fick gå på prov på skolan och att han skulle få sluta skolan om han inte skulle bli folkbokförd i kommunen.

Överväganden

Av utredningen framgår att A deltagit i undervisningen på det specialutformade programmet i Kungsbacka kommun under åtminstone två veckor samt att kommunen därefter beslutat att inte ta emot honom till utbildningen. Kommunen har uppgett att han av skolan tillåtits gå på prov i avvaktan på ett beslut om var han skulle vara folkbokförd. A har emellertid hävdat att det aldrig varit på tal om någon provintagning.

Överklagandenämnden har i ärendet att pröva om Kungsbacka kommun genom att tillåta att A påbörjade utbildningen skall anses ha tagit emot honom enligt 5 kap. 13 d § skollagen och om kommunen i så fall haft rätt att därefter återkalla beslutet. Av allmänna rättsgrundsatser följer nämligen att ett gynnande förvaltningsbeslut inte kan återkallas annat än i vissa undantagsfall. Återkallelse kan således ske med stöd av förbehåll i själva beslutet eller i den författning som beslutet grundar sig på eller om det påkallas av tvingande säkerhetsskäl eller om den enskilde har utverkat beslutet genom vilseledande uppgifter.

Nämnden konstaterar först att det inte finns några regler om mottagande på prov i gymnasieskolan. Att A faktiskt tillåtits delta i undervisningen under en förhållandevis lång tid måste mot den bakgrunden, trots att något formellt beslut om mottagande inte fattats, jämställas med ett beslut om mottagande i skollagens mening.

Frågan är då om kommunen haft rätt att återkalla beslutet med hänvisning till att mottagandet skett med förbehåll för att A blev folkbokförd i kommunen. I den delen står uppgift mot uppgift och det finns såvitt framkommit inte någon skriftlig dokumentation om ett eventuellt förbehåll. Nämnden finner därför att kommunen inte visat att ett sådant förbehåll uppställts. Det har inte heller framkommit någon annan grund för återkallelse. Något giltigt skäl för Kungsbacka kommun att ? såsom skett genom det överklagande beslutet ? återta sitt gynnande beslut kan därför inte anses ha förelegat. Det överklagade beslutet skall därför upphävas.

Beslut

Nämnden upphäver det överklagade beslutet och fastställer att A är mottagen till det specialutformade idrottsprogrammet vid gymnasieskolan i Kungsbacka kommun.

Beslut: 2004-10-21 Dnr: 04:570

NN, som är hemmahörande i X kommun, har överklagat Y kommuns beslut om att inte motta honom som sökande i första hand till gymnasieskolan i Y kommun.

Beslut

Överklagandenämnden undanröjer beslutet.

Beslutet får inte överklagas.

Ärendet

NN, som är hemmahörande i X kommun, sökte inför höstterminen 2013 till tredje året på Naturbruksprogrammet med inriktning djur vid M-gymnasiet i Y kommun. Kommunerna har inte träffat samverkansavtal om utbildningen. NN har gått gymnasiets första och andra år på Naturbruksprogrammet med inriktning djur vid N-skolan i X kommun.

X kommun uppgav i yttrande över NNs ansökan att hemkommunen erbjuder det sökta nationella programmet genom samverkansavtal med Jämtlands län.

Y kommun beslutade att inte ta emot NN som företrädesberättigad sökande, utan endast som sökande i andra hand.

NN har överklagat beslutet och till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande. Det skulle på ett personligt plan vara bra för honom att byta skola. N-skolan har svårt att ge honom det stöd han behöver. M-gymnasiet verkar ha en studieplan som passar honom bättre. Han har en stor passion för hästar och har funnit en familj med hästgård i Y där han får bo. Med anledning av en knapp ekonomi i kombination med ett dyrt hästintresse skulle ett inackorderingstillägg vara mycket välkommet.

Skäl

Gällande bestämmelser

Av de behöriga sökande till ett nationellt program eller till en sådan nationell inriktning som börjar första läsåret, ska huvudmannen i första hand ta emot dem som är hemmahörande i kommunen eller inom samverkansområdet för utbildningen (16 kap. 43 skollagen, 2010:800). Utöver det ska en kommun med samma företrädesrätt ta emot behöriga sökanden från andra kommuner utifrån vissa kriterier som framgår i 16 kap. 44 § skollagen. 
Sökande till ett nationellt program eller till en sådan nationell inriktning som börjar första läsåret tas emot i början på utbildningen. (7 kap. 2 § gymnasieförordningen, 2010:2039).

Huvudmannen får besluta att anta en sökande vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen om det finns plats på den aktuella studievägen och om den sökande är behörig samt har de kunskaper och färdigheter som krävs för att tillgodogöra sig undervisningen. (7 kap. 8 § gymnasieförordningen)

Överklagandenämndens bedömning

Att bli mottagen till en gymnasial utbildning innebär att eleven får vara med och konkurrera om de platser som finns vid det nationella programmet eller den nationella inriktningen som eleven ansökt om att få gå. En elev kan bli mottagen i första hand eller mottagen i andra hand.

Ett beslut om mottagande får överklagas till Överklagandenämnden enligt 28 kap. 12 § punkt 7 skollagen.

Att bli antagen till en gymnasial utbildning innebär att eleven får en plats på det nationella programmet eller den nationella inriktningen som eleven ansökt om att få gå.

Ett beslut om antagning till en gymnasial utbildning får inte överklagas till Överklagandenämnden.

Av gymnasieförordningen framgår att en elev endast kan tas emot i början av en utbildning men att huvudmannen får anta en elev vid senare tidpunkt än i början av utbildningen.

NN har ansökt om att få börja tredje året på Naturbruksprogrammet inriktning djur vid M-gymnasiet i Y.

Eftersom ansökan handlar om att NN vill påbörja en utbildning vid en senare tidpunkt än vid början av utbildningen är bestämmelserna om mottagande till utbildning inte tillämpliga.

Det överklagade beslutet om att inte ta emot NN i första hand är därför felaktigt och ska undanröjas.

Det framgår av handlingarna i ärendet att NN av Y kommun har antagits till sökt utbildning och detta beslut påverkas inte av denna utgång.

På Överklagandenämndens vägnar

Barbro Molander  

Åsa Lindbäck

Beslutet har fattats av Barbro Molander, ordförande i nämnden, efter föredragning av juristen Åsa Lindbäck.

Senast uppdaterad: 15 september 2020