Till innehållet

Vilka beslut får överklagas?


Förskoleklass och grundskola

Beslut omBestämmelse i skollagen
Åtgärdsprogram / att inte utarbeta åtgärdsprogram 3 kap. 9 §
Anpassad studiegång 3 kap. 12 §
Skolplacering i förskoleklass, grundskola och grundsärskola  9 kap. 15 § 2 st.
10 kap. 30 § 2 st
11 kap. 29 § 2 st
Mottagande i särskolan 7 kap. 5 §
Mottagande i specialskolan 7 kap. 6 §
Uppskjuten skolplikt 7 kap. 10 § 2 st.
Skolpliktens upphörande 7 kap. 14 §
Placering i viss skola med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero (grundskolan) 10 kap. 30 § 2 st.
11 kap. 29 § 2 st.
Åtgärder för elever som inte bor hemma (grundskolan) 10 kap. 29 § 3 st.
13 kap. 16 § 2 st.
Mottagande av elev från annan kommun (grundskolan, förskoleklass, grundsärskola)  9 kap. 13 §
10 kap. 25 §
11 kap. 25 §
Åtgärder för elever som inte bor hemma (specialskolan) 12 kap. 25 § 2 st.
Skolpliktens förlängning 7 kap. 13 §
Mottagande i sameskolan 7 kap. 7 §
Särskild undervisningsgrupp (grundskolan) 3 kap. 11 §
Enskild undervisning 3 kap. 11 §  

 

Gymnasieskola

Beslut om Bestämmelse i skollagen
Åtgärdsprogram   3 kap. 9 §
Mottagande och behörighet till nationella program i gymnasieskolan   16 kap. 36 §
Mottagande och behörighet till programinriktat individuellt val eller yrkesintroduktion   17 kap. 14 §
Antagning till Rh-anpassad utbildning i gymnasieskolan   15 kap. 38 §
Tillhörighet till målgruppen för gymnasiesärskolan   18 kap. 5 eller 7 §
Mottagande i första hand till gymnasiesärskola   19 kap. 29 § 1 st.

 

Vuxenutbildning

Beslut omBestämmelse i skollagen
Interkommunal ersättning gymnasial vuxenutbildning 20 kap. 21 § 3 st.
Upphörande av kommunal vuxenutbildning 20 kap. 9 § 2 st.
Att på nytt bereda kommunal vuxenutbildning 20 kap. 9 § 2 st.
Mottagande till grundläggande vuxenutbildning 20 kap. 13 §
20 kap. 14 § 2 st
Mottagande till gymnasial vuxenutbildning 20 kap. 22 §
Mottagande till särvux (särskolans vuxenutbildning) 21 kap. 7 § 3 st.
Upphörande av särvux 21 kap. 9 § 2 st.
Att på nytt bereda särvux 21 kap. 9 § 3 st.
Mottagande till sfi (svenska för invandrare) 20 kap. 33 §
Upphörande av sfi 20 kap. 9 § 2 st.
Att på nytt bereda sfi 20 kap. 9 § 3 st
Rätt till utbildning eller annan verksamhet för någon som avses i 29 kap. 2 § andra stycket 3 29 kap. 2 § 2 st. 3 p.