Till innehållet

Remissvar


Här hittar du de senaste remissvaren från Skolväsendets överklagandenämnd.

Departementsskrivelser

Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (Ds 2015:60)

Gymnasieingenjörsutbildning - Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (Ds 2013:53)

Tid för undervisning -lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50)

Tid för undervisning -lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Statliga offentliga utredningar

Yttrande över betänkandet Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017 54).pdf

Yttrande över betänkandet Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54)

Yttrande över slutbetänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2917:44)

Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35) över slutbetänkandet 

Yttrande över betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)

Yttrande över betänkandet En gymnasieutbildning för alla — åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77)

Yttrande över betänkandet På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning, och matematik (SOU 2016:59)

Yttrande över betänkandet Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46)

Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 201581).pdf

Plats för nyanlända i fler skolor (SOU 2016:9)

Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Fri att leka och lära - ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan (SOU 2013:26)

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet (SOU 2013:20)

Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76)

Likvärdig utbildning -riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning (SOU 2012:24)

Skolans dokument -insyn och sekretess (SOU 2011:58)

Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden - för barns och elevers bästa (SOU 2011:33)

Med rätt att välja - flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp (SOU 2011:30)

Tid för snabb, flexibel inlärning (SOU 2011:19)

Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning (SOU 2011:8)

Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan (SOU 2010:99)

Riktiga betyg är bättre än höga betyg (SOU 2010:96)

Se, tolka och agera - allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95)

Förslag till proposition

Yttrande över förslag till proposition Gymnasieingenjörsutbildning för konkurrenskraft och tillväxt

Övrigt

Yttrande över promemorian Ändring av en bestämmelse i skollagen om sammansättnignen av Skolväsendets överklagandenämnd

Yttrande över promemorian En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

Skolverkets remiss av allmänna råd med kommentarer till arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

Skolverkets remiss av allmänna råd med kommentarer om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Yttrande över Skolverkets allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Vissa skollagsfrågor - del 2