Till innehållet

Remissvar


Här hittar du de senaste remissvaren från Skolväsendets överklagandenämnd.

2019

2019-10-14

Yttrande över promemorian På väg — mot stärkt kvalitet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

2019-05-25
Yttrande över utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning

2019-03-21
Yttrande över promemorian Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland

2018

2018-12-13
Yttrande över promemorian Ändring av en bestämmelse i skollagen om sammansättnignen av Skolväsendets överklagandenämnd

2017

2017-10-17
Yttrande över betänkandet Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017 54).pdf

2017-10-17
Yttrande över betänkandet Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54)

2017-09-28
Yttrande över slutbetänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2917:44)

2017-08-17
Yttrande över slutbetänkandet Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

2017-04-12
Yttrande över betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)

2017-02-09
Yttrande över betänkandet En gymnasieutbildning för alla — åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77) 

2016 

2016-12-15
Yttrande över betänkandet På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning, och matematik (SOU 2016:59)

2016-11-10
Yttrande över betänkandet Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46)

2016-11-10
Yttrande över promemorian En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

2016-03-17
Yttrandet över Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (Ds 2015:60)

2016-02-29
Yttrande över betänkandet Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 201581).pdf

2016-02-12
Yttrande över Plats för nyanlända i fler skolor (SOU 2016:9)

2014

2014-12-02
Yttrande över promemorian Vissa skollagsfrågor - del 2

2014-05-09
Yttrande över Skolverkets allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

2014-03-14
Yttrande över betänkandet Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

2014-03-11
Yttrande över förslag till proposition Gymnasieingenjörsutbildning för konkurrenskraft och tillväxt

2013

2013-11-22
Yttrande över departementskrivelsen Gymnasieingenjörsutbildning - Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (Ds 2013:53)

2013-10-18
Yttrande över betänkandet Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet (SOU 2013:20)

2013-10-07
Yttrande över departementskrivelsen Tid för undervisning -lärares arbete med åtgärdsprogram (Ds 2013:50)

2013-10-04
Yttrande över betänkandet Fri att leka och lära - ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan (SOU 2013:26)

2013-07-22
Yttrande över departementskrivelsen Tid för undervisning -lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

2013-05-07
Yttrande över betänkandet Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76)

2013-05-02
Yttrande över Skolverkets remiss av allmänna råd med kommentarer om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

2012

2012-11-30
Yttrande över Skolverkets remiss av allmänna råd med kommentarer till arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

2012-09-27
Yttrande över betänkandet Likvärdig utbildning -riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning (SOU 2012:24)

2012-01-26
Yttrande över betänkandet Skolans dokument -insyn och sekretess (SOU 2011:58)

2011

2011-09-20
Yttrande över betänkandet Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden - för barns och elevers bästa (SOU 2011:33)

2011-09-07
Yttrande över betänkandet Tid för snabb, flexibel inlärning (SOU 2011:19)

2011-08-31
Yttrande över delbetänkandet Med rätt att välja - flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp (SOU 2011:30)

2011-05-12
Yttrande över slutbetänkandet Se, tolka och agera - allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95)

2011-05-12
Yttrande över betänkandet Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning (SOU 2011:8)

2011-05-06
Remissynpunkter på Riktiga betyg är bättre än höga betyg (SOU 2010:96)

2010

2010-05-09
Yttrande över slutbetänkandet Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan (SOU 2010:99)