Till innehållet

Om oss


Skolväsendets överklagandenämnd är en domstolsliknande myndighet som prövar överklagade beslut inom skolväsendet.

Överklagandenämndens verksamhet regleras i skollagen och i en instruktion som beslutats av regeringen. Vidare fungerar nämnden som remissinstans gällande lagstiftning inom främst skolområdet.

Nämnden

Överklagandenämnden består av en ordförande, två vice ordförande och fyra andra ordinarie ledamöter. Vidare finns det två ersättare för övriga ledamöter. Ordföranden, vice ordförande och övriga ledamöter utses av regeringen.

Ordförande och vice ordförande ska vara eller ha varit ordinarie domare. Övriga ledamöter ska ha särskild sakkunskap både vad gäller barns och elevers förhållanden och behov och vad gäller skolverksamheten i övrigt.

Principiellt viktiga ärenden och ärenden som på grund av innehåll och svårighetsgrad lämpligen bör prövas av nämnden i sin helhet avgörs vid nämndens sammanträden. I övrigt fattar ordförande själv beslut i ärenden.

Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande.

Nämndens kansli

Kansliet för Skolväsendets överklagandenämnd består av en kanslichef och ett antal föredragande. Kanslichefen ansvarar för den dagliga verksamheten samt leder och fördelar arbetet vid kansliet.

Kansliets föredragande är jurister. De utreder de ärenden som kommer in till nämnden, sätter upp beslutsförslag och föredrar ärenden för nämnden. Skolinspektionen är värdmyndighet för Skolväsendets överklagandenämn och upplåter lokaler och utför administrativa och handläggande uppgifter åt nämnden.