Till innehållet

Med anledning av skolvalet läsåret 2019/20


I ärenden som avser skolplacering behöver Överklagandenämnden i regel ta del av följande information från den beslutande kommunen

  1. Uppgift om den rättsliga grunden för det överklagade beslutet;
    9 kap. 15 § första stycket eller andra stycket skollagen (2010:800) gällande förskoleklass alternativt10 kap. 30 § första stycket eller andra stycket skollagen gällande grundskola.
  2. En redogörelse för hur skolvalet till den önskade skolenheten/de önskade skolenheterna i kommunen gått till inför höstterminen 2019.
  3. Vilka omständigheter som har varit utslagsgivande för att den specifika eleven inte fått önskad skolplacering/önskade skolplaceringar.
  4. En redogörelse för på vilket sätt den önskade placeringen/de önskade placeringarna skulle medföra betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

Här hittar du information om vilka beslut om skolplacering som kan överklagas till Överklagandenämnden.