Till innehållet

Vilka beslut om skolplacering får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd?


När Skolväsendets överklagandenämnd är behörig att pröva skolplaceringsbeslut

Skolväsendets överklagandenämnd är enligt bestämmelserna i skollagen (2010:800) behörig att pröva överklaganden av beslut om placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavarna önskar enligt

  • 9 kap. 15 § andra stycket (förskoleklass), och
  • 10 kap. 30 § andra stycket (grundskola)

Detta om vårdnadshavarnas önskemål frångås på grund av att den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

När Skolväsendets överklagandenämnd inte är behörig att pröva skolplaceringsbeslut

Beslut om skolplacering med stöd av

  • första stycket i 9 kap. 15 §, och
  • första stycket i 10 kap. 30 §

Då undantag görs från huvudregeln att vårdnadshavarnas önskemål ska vara styrande för att tillgodose en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsgarantin) är inte överklagbara till Skolväsendets överklagandenämnd.
Dessa beslut är istället överklagbara genom laglighetsprövning till allmän förvaltningsdomstol. Mer information om hur man överklagar till förvaltningsrätterna finns här.

Övrigt om Överklagandenämndens behörighet att pröva skolplaceringsbeslut

Utformningen av bestämmelserna i 9 kap. 15 § och 10 kap. 30 § skollagen innebär att en granskning av det aktuella beslutets innebörd måste göras för att Överklagandenämnden ska kunna ta ställning till om ett visst överklagande kan tas upp till prövning eller inte.

Om den aktuella kommunen har tagit ställning till frågan om betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter kan detta prövas av nämnden.
En eventuell felaktig tillämpning av närhetsgarantin är däremot en fråga för allmän förvaltningsdomstol att pröva inom ramen för det första stycket i bestämmelsen. Detsamma gäller om vårdnadshavarnas önskemål har frångåtts på någon annan grund än närhetsgarantin eller betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter.

Det är inte den aktuella kommunens besvärshänvisning som är avgörande i sig. Istället är innebörden av den prövning som kommunen har gjort avgörande.

Ett urval av Överklagandenämndens avgöranden gällande skolplacering finns här.