Till innehållet

Skolplaceringsbeslut går bara att överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd i vissa fall


Det går inte att överklaga beslut om skolplacering som är fattade utifrån den så kallade närhetsprincipen till Skolväsendets överklagandenämnd.

En elev ska placeras i den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om detta önskemål skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet. Denna reglering om hur elever ska skolplaceras brukar kallas för närhetsprincipen och finns reglerad i skollagen 9 kap. 15 § första stycket och 10 kap. 30 § första stycket skollagen (2010:800).

Ett beslut som fattats med stöd av närhetsprincipen får inte överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Ett sådant beslut får endast överklagas genom laglighetsprövning till allmän förvaltningsdomstol. Du kan läsa mer om hur man klagar till förvaltningsrätterna här.

Kommunen får också frångå vårdnadshavarnas önskemål om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Detta regleras i skollagen 9 kap. 15 § andra stycket och 10 kap. 30 § andra stycket skollagen (2010:800). Ett sådant beslut får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.