Till innehållet

Information för huvudmän


Det är viktigt att ett ärende och ett överklagande handläggs på rätt sätt. Det är också viktigt att ett beslut utformas så att det är lätt att förstå både för den enskilde och för Överklagandenämnden som ska pröva ärendet. Här finns anvisningar om vad ett beslut bör innehålla och hur en beslutsmyndighet bör handlägga ett överklagande.

Anvisningarna finns i förvaltningslagens (FL) bestämmelser som ska tillämpas vid myndighetsutövning mot enskild.

Hur handläggs ett överklagande?

Beslutsmyndigheten ska först pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om myndigheten inte avvisar överklagandet som för sent inkommet ska överklagandet och övriga handlingar i ärendet samt beslutsmyndighetens yttrande skickas till Överklagandenämnden direkt (45 och 46 §§ FL). Enligt uttalande av Justitieombudsmannen bör handlingarna lämnas över inom en vecka (se JO:s ämbetsberättelse 1995/96 s. 314).
 
Beslutsmyndigheten ska i ett yttrande ta ställning till vad som står i överklagandet och om myndigheten står fast vid beslutet. Det är viktigt att myndigheten bemöter vad som står i överklagandet och tar ställning till yrkanden om sådana framförs.

De handlingar som i regel ska skickas till Överklagandenämnden är:

  • Överklagandet.
  • Det överklagade beslutet (yttrandet/beslutsblanketten i gymnasie- och komvuxärenden).
  • Myndighetens yttrande i ärendet.
  • Ansökan och eventuella bilagor.
  • Övriga handlingar i ärendet. (Myndighetens beslutsunderlag, exempelvis intyg, utlåtanden utredningar.)

Det är viktigt att alla handlingar i ärendet finns med när det lämnas över till nämnden. Det är också viktigt att nämnden och klaganden kan komma i kontakt med beslutsmyndigheten under handläggningen av ärendet. En myndighet har en långtgående serviceskyldighet mot både andra myndigheter och enskilda. (4-6 §§ FL)

Hur sker beslutsmyndighetens omprövning?

Beslutsmyndigheten kan i vissa fall, efter att överklagandet kommit in till myndigheten, ändra beslutet såsom klaganden begär (39 § FL). I sådana fall behöver inte överklagandet och handlingarna skickas till Överklagandenämnden.

Vad ska ett beslut innehålla?

Ett beslut ska vara skriftligt. I beslutet ska anges vem beslutet gäller och det lagrum beslutet grundar sig på. Beslutet ska även innehålla skälen för beslutet.

Om parten får överklaga beslutet ska han eller hon även underrättas om hur det går till. En underrättelse om hur man överklagar ska innehålla information om vilka krav som ställs på överklagandets form och innehåll och vad som gäller i fråga om ingivande och överklagandetid. (33 § FL).

Offentlighet och sekretess

Ett överklagande och även övriga handlingar som kommer in till Överklagandenämnden blir allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst kan begära att få läsa handlingarna. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess. Hos nämnden gäller sekretess i ärenden som överklagas, "för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. Sekretess gäller inte nämndens beslut i ett ärende" (23 kap. 7§ offentlighets- och sekretesslagen).