Till innehållet

Kommunen bedömdes inte ha visat att förutsättningarna för ett upphörande av utbildningen var uppfyllda


Beslut 2015-06-29 dnr 2015:228

ÖVERKLAGAT BESLUT

Beslut den 4 mars 2015 av X kommun om upphörande av utbildning i svenska för invandrare (sfi)

BESLUT

Överklagandenämnden bifaller överklagandet och beslutar att NNs utbildning i sfi inte ska upphöra.

Beslutet får inte överklagas.

ÄRENDET

X kommun beslutade den 4 mars 2015 att sfi-undervisningen för NN ska upphöra. Som skäl för beslutet angavs i huvudsak att NN bedömts sakna förutsättningar för att fullfölja utbildningen och/eller inte gör tillfredställande framsteg.

NN har överklagat beslutet och i huvudsak anfört följande. NN var analfabet när hen kom till Sverige. Hen studerade i fyra år och lärde sig bland annat flera ord och att skriva sitt namn. Hen var lite nervös innan [provet] och detta fick henom att glömma lite saker som hen lärt sig. NN vill gärna fortsätta i skolan och ska kämpa för att lära sig mer än nu.

Av handlingarna framgår bl.a. att NN totalt läst 2191 timmar på sfi och har sedan den 21 februari 2013 ett godkänt betyg på kurs A. NN har under hela studietiden haft en mycket långsam progression, hen har därför fått extra stöd på modersmålet en gång i veckan. I september 2014 hölls ett tolkat trepartssamtal för att diskutera vad som krävdes för att nå kursmålen för kurs B. Flera uppföljningar gjordes under denna tid och läraren kunde endast se en liten progression i muntlig färdighet. I februari 2015 meddelade läraren att NN inte längre kunde se någon progression och att den skriftliga produktionen istället gått tillbaka.

SKÄL

Gällande bestämmelser

Den som har antagits till en kurs (i sfi) har rätt att fullfölja kursen. Huvudmannen får dock besluta att utbildningen på kursen ska upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg. Den för vilken utbildningen har upphört eller som frivilligt avbrutit utbildningen ska på nytt beredas sådan utbildning om det finns särskilda skäl för det. (22 kap. 16-17 §§ skollagen, 2010:800).

Överklagandenämndens bedömning

Av förarbeten framgår att utbildningen i sfi ska anordnas som en kurs och att den som har tagits in på en kurs bör ha rätt att fullfölja kursen. Den som efter kursens slut inte har nått upp till de avsedda kunskaperna ska ha rätt att gå om hela eller delar av kursen eftersom [denne] saknar sådana kunskaper som kursen syftar till. För den som saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller som annars inte gör tillfredsställande framsteg bör undervisningen emellertid kunna upphöra även före kursens slut. Detta torde endast bli aktuellt i undantagsfall (prop. 1993/94:126 sid. 17).

Frågan i ärendet är om NN saknar förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg. Det är kommunen som ska visa att förutsättningarna för att utbildningen på kursen ska upphöra är uppfyllda.

Av handlingarna i ärendet framgår att NN, trots relativt många undervisningstimmar (totalt 2191) och erbjudande om extra stöd, haft långsam progression under studietiden. Kommunen har dock inte visat hur stor del av denna undervisning som är hänförlig till den period beslutet grundar sig på, det vill säga perioden från höstterminens start fram till tiden för beslutet.

Handlingarna visar vidare att NN från och med bedömningstillfället den 28 november 2014 har gjort framsteg inom områdena Samtal och interaktion samt Muntlig produktion där NN enligt vad som framgår i ärendet uppnått kraven för godkänt i kursen B.

Överklagandenämnden finner mot denna bakgrund att X kommun inte har visat att NN saknar förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte har gjort tillfredsställande framsteg. Omständigheten att NN vid det senaste bedömningstillfället haft ett något försämrat resultat i bedömningsmomentet Skriva föranleder inte någon annan bedömning. Kommunen har därför inte haft fog för sitt beslut om att NNs utbildning i sfi ska upphöra. Överklagandet ska därmed bifallas.

På Överklagandenämndens vägnar

Barbro Molander
Nisse Rosenlund Hedman

Beslutet har fattats av Barbro Molander, ordförande i nämnden, samt Magnus Åhammar, Birgit Blomqvist, Görel Bråkenhielm, Einar Jakobsson och Lars Werner, efter föredragning av Nisse Rosenlund Hedman. I ärendets slutliga handläggning har kanslichefen Anna-Karin Lundgren deltagit.