Till innehållet

En person med uppehållstillstånd i Italien bedömdes inte vara bosatt eller skulle anses som bosatt i Sverige i skollagens mening


Beslut 2016-02-15 dnr 2015:526

ÖVERKLAGAT BESLUT

Beslut den 4 november 2015 med anledning av ansökan om att delta i utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Beslut

Överklagandenämnden avslår överklagandet.

Beslutet får inte överklagas.

Ärendet

X kommun avslog den 4 november 2015 NNs ansökan om att påbörja studier i sfi. Som skäl för beslutet angav kommunen att NN har ansökt om sfi som en EU-medborgare. Eftersom hen har ett ghanesiskt medborgarskap kan hen inte söka som en EU-medborgare. Därför kan inte ansökan bifallas. Hen kan göra en ny ansökan när hen är folkbokförd i Sverige och har fått sitt personnummer.

NN har överklagat beslutet och anför bl.a. följande. Hen har ett italienskt uppehållstillstånd och har bott i Italien i tio år. Hen är därför EU-medborgare men har inte fått sitt pass ännu. Familjen bor i X kommun, maken arbetar i X och sönerna går i skolan där.

Skäl

Gällande bestämmelser

Den 1 januari 2016 trädde nya bestämmelser om utbildning i sfi i kraft (SFS 2015:482). Av övergångsbestämmelserna framgår att de äldre bestämmelserna ska fortsätta att gälla till utgången av juni 2016. Överklagandenämnden prövar därför ärendet utifrån den tidigare lydelsen.

Av 22 kap. 13 § skollagen (2010:800) framgår att en person har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hen fyller 16 år, om han eller hon

 1. är bosatt i landet, och

 2. saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

Av 29 kap. 2 § skollagen framgår att med bosatt i landet avses i skollagen den som ska vara folkbokförd här enligt folkbokföringslagen (1991:481). Som bosatt i landet ska vid tillämpningen av skollagen anses även bl.a. den som inte är folkbokförd här men som bl.a. har rätt till utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag till följd av EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiz, å andra sidan, om fri rörlighet för personer.

Överklagandenämndens bedömning

Frågan i ärendet är om NN har rätt att delta i utbildning i sfi. För att ha rätt att delta krävs att hen är bosatt i landet i skollagens mening.

Har NN rätt att delta i utbildning i sfi därför att hen ska vara folkbokförd här?

Med bosatt menas i första hand att en person ska vara folkbokförd här. NN är inte folkbokförd i Sverige. Hen har inte heller gett in handlingar som visar att hen ska vara folkbokförd i landet. NN har därmed inte visat att hen har rätt att delta i utbildning i sfi på denna grund.

Har NN rätt att delta i utbildning i sfi därför att hen ändå ska anses bosatt här?

Av skollagen framgår att den som inte är folkbokförd i landet men som har rätt till utbildning enligt bl.a. EU-rätten ska anses vara bosatt i landet vid tillämpningen av skollagen.

NN, som är medborgare i Ghana, har gett in handlingar som visar att hen har permanent uppehålls­tillstånd i Italien som är ett EU-land. Hen har dock inte gett in handlingar som visar att hen är EU-medborgare. Hen har inte heller gjort gällande att hen omfattas av EU-rätten därför att hen är familjemedlem till en EU-medborgare. Det är därför inte visat att NN har rätt till utbildning eller annan verksamhet till följd av EU-rätten.

Det har inte heller i övrigt framkommit omständigheter som tyder på att NN ska anses bosatt i landet. X kommun får därför anses haft fog för sitt beslut och överklagandet ska därmed avslås.

  

På Överklagandenämndens vägnar, 

Barbro Molander

Nisse Rosenlund Hedman

 

Beslutet har fattats av Barbro Molander, ordförande i nämnden, samt Magnus Åhammar, Birgit Blomqvist, Görel Bråkenhielm, Einar Jakobsson och Gunilla Thole efter föredragning av Nisse Rosenlund Hedman. I ärendets slutliga handläggning har kanslichefen Anna-Karin Lundgren deltagit.