Till innehållet

Kommunen hade fog för sitt beslut om studiernas upphörande då eleven inte hade tillfredsställande framsteg, även fråga om verkställighet av beslut


Beslut 2014-08-14 dnr 2014:219

BESLUTET

Överklagandenämnden avslår överklagandet.

Beslutet får inte överklagas

ÄRENDET

A kommun beslutade att NNs utbildning i sfi ska upphöra med hänvisningen att NN vid beslutstillfället inte är berättigad till ytterligare utbildning i sfi.
NN har överklagat beslutet och anfört bl.a. följande. NN vill fullfölja kursen C, avsluta kursen D och även få byta skola/skolmiljö. NNs närvaro är exemplarisk. NN var placerad på en kvällskurs en gång i veckan för att läsa kursen sfi C. Det har visat sig att inte fungerat för NN då denna kurs egentligen var avsedd för studenter som hade studievana och en högre utbildningsnivå. NN har därför inte kunnat tillgodogöra sig denna sfi-tid. X-skolan har vidare brustit i att underrätta NNs kontaktperson. Det har medfört att NN har fått felaktig planering från kontaktpersonen vilket inte stämt med studieplaneringen. NN är mycket nära att bli godkänd.

Av handlingarna i ärendet framgår bl. a. följande. NN har sedan augusti 2009 erbjudits sammanlagt 2 365 timmar varav NN har närvarat 2 085 timmar. NN har under höstterminen 2013 lämnat in två av nio viktiga uppgifter för kursen C. NN har varit erbjuden en enskild handledning för att träna på att förstå en uppgift, skriva och strukturera sina texter men NN har inte närvarat vid två av de erbjudna tillfällena under samma termin. NN har fått ingå i liten grupp för uttalsstöd. NN har dock missat flera tillfällen. NN var också erbjuden möjligheten att gå till studiehallen och att få extra hjälp i ett möte med en specialpedagog. NN har inte kommit till det inbokade mötet. NN har underkänts i muntlig produktion och skriftlig framställning på nationella provet för kursen C som genomförts i januari 2014.

SKÄL

Gällande bestämmelser

Av 22 kap. 16 § skollagen första stycket följer att den som antagits till en kurs (utbildning i svenska för invandrare) har rätt att fullfölja kursen. Enligt 22 kap. 16 § andra stycket skollagen ska undervisningen för en elev dock upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg.

Överklagandenämndens bedömning

Av förarbeten till 22 kap. 16 § skollagen framgår att utbildningen ska anordnas som en kurs och att den som har tagits in på en kurs bör ha rätt att fullfölja kursen. Den som efter kursens slut inte har nått upp till de avsedda kunskaperna, ska ha rätt att gå om hela eller delar av kursen, eftersom han saknar sådana kunskaper som kursen syftar till. För den som saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller som annars inte gör tillfredsställande framsteg bör undervisningen emellertid kunna upphöra även före kursens slut. Detta torde endast bli aktuellt i undantagsfall (prop. 2009/10:165 s. 867 och 1993/94: 126 s. 17).

Av handlingarna i ärendet framgår inte annat än att NN, trots relativt många undervisningstimmar och erbjudande om extra stöd, haft brister i sin progression under perioden från höstterminens start fram till tiden för beslutet. NN har under utbildningens gång varken deltagit i de stödåtgärder som NN erbjudits eller lämnat in hemuppgifter i tillräcklig utsträckning. Överklagandenämnden finner mot denna bakgrund att NN inte kan anses ha gjort tillfredsställande framsteg. Kommunen har därför haft fog för sitt beslut om att NNs utbildning i sfi ska upphöra. Överklagandet ska därför avslås.

Särskilt uttalande om kommunens handläggning av ärendet

Överklagandenämnden har noterat anmärkningsvärda brister i kommunens handläggning av ärendet och vill särskilt uttala följande.

Av handlingarna i ärendet framgår att NNs sfi-studier upphörde redan den x mars 2014 genom ett muntligt besked. NN hade då inte fått något skriftligt beslut om undervisningens upphörande, vilket är en förutsättning för att NNs utbildning ska upphöra och för NNs möjlighet att överklaga beslutet. Ett sådant formellt beslut om upphörande av sfi undertecknades av rektor först den xx mars 2014. Nämnden vill betona vikten av att meddela skriftliga beslut i ärenden av detta slag.

Nämnden noterar vidare att det överklagade beslutet verkställdes redan den x mars 2014.  Av allmänna rättsgrundsatser följer dock att ett betungande beslut av detta slag– i avsaknad av särskilda verkställighetsföreskrifter – inte blir gällande förrän det vunnit laga kraft. Det var således felaktigt av kommunen att låta NNs lämna utbildningen innan ärendet slutligt prövats av Överklagandenämnden. Intill dess består kommunens skyldighet att se till att undervisning anordnas enligt de villkor som gäller för deltagande i allmänhet.
 (Jfr. Överklagandenämndens beslut  den 21 september 1994, nr A 155).

Nämnden vill slutligen erinra om att den för vilken utbildning inom sfi har upphört på nytt ska beredas tillfälle att delta i sådan utbildning om särskilda skäl talar för det.

På Överklagandenämndens vägnar

Barbro Molander  

Jeanna Fransén

Beslutet har fattats av Barbro Molander, ordförande i nämnden, samt Magnus Åhammar, Lars Werner, Görel Bråkenhielm, Einar Jakobsson och Annica Runsten efter föredragning av juristen Jeanna Fransén. I ärendets slutliga handläggning har kanslichefen Anna-Karin Lundgren deltagit