Till innehållet

Sökande med uppehållstillstånd för studier har rätt att bli mottagen till sfi i den kommun där denne är folkbokförd


Beslut 2011-01-20 dnr 10:245

Författningsbestämmelser m.m.

Rätt att delta i en kommuns sfi har, från och med det andra kalenderhalvåret det år de fyller 16 år, den som är bosatt i kommunen och som saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. Regeringen får föreskriva att också den som inte är bosatt i landet ska ha rätt att delta i sfi. Frågor om mottagande av en elev till sfi avgörs av styrelsen för utbildningen. Styrelsens beslut får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd av eleven. (13 kap 6, 12-13 §§ skollagen [1985:1100] och 1, 2 och 22 §§ lagen [2010:801] om införande av skollagen [2010:800]).

I förarbetena till bestämmelserna om rätt att delta i sfi anges att med uttrycket bosatt i kommunen avses den som rätteligen ska vara folkbokförd i kommunen, (proposition 1993/94:126 s 22).

Ärendet

A har ansökt om att få läsa sfi i B kommun. Den 27 oktober 2010 beslutade områdeschefen för sfi att avslå ansökan. Beslutet motiverades med att A har uppehållstillstånd för studier på universitet eller högskola och vistas tillfälligt i kommunen.

A har överklagat beslutet och därvid anfört bl.a. följande. Han har ett beslut från Migrationsverket om uppehållstillstånd för tiden den 11 mars 2010 till den 11 mars 2011 och han är folkbokförd i B kommun sedan den 5 juli 2010. Han har för tillfället en provanställning på McDonalds och har ett stort behov av att lära sig svenska.

Av uppgifter från Skatteverket framgår att A sedan den 5 juli 2010 är folkbokförd i B kommun.

Överväganden

Nämnden gör bedömningen att eftersom A är folkbokförd i B kommun ska han anses som bosatt där i skollagens mening. Någon möjlighet att göra undantag för den som beviljats uppehållstillstånd för studier finns inte. A har därmed rätt att delta i den utbildning i sfi som anordnas av B kommun. Överklagandet ska därför bifallas.

Beslut

Nämnden upphäver det överklagade beslutet och föreskriver att A ska har rätt att delta i B kommuns svenskundervisning för invandrare (sfi).

Nämndens beslut får inte överklagas.