Till innehållet

Särskilda skäl för att på nytt beredas utbildning i svenska för invandrare saknades


Beslut 2013-03-25 dnr 2013:52

NN, som är hemmahörande i X kommun, har överklagat kommunens beslut att inte på nytt bereda honom utbildning i svenska för invandrare (sfi).

Beslut

Överklagandenämnden avslår överklagandet.

Beslutet får inte överklagas.

Skäl

Gällande bestämmelser

Den som har påbörjat en kurs i sfi har rätt att fullfölja kursen. Utbildningen för en elev ska dock upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg. Den för vilken sfi har upphört eller som frivilligt har avbrutit utbildningen ska på nytt beredas sådan utbildning, om särskilda skäl talar för detta, 22 kap. 16 och 17 §§ skollagen (2010:800).

Utredningen i ärendet

Av handlingarna framgår bl.a. att NNs sfi-utbildning upphörde den 21 december 2012. Han har därefter ansökt om att på nytt beredas plats på utbildningen. X kommun, avslog ansökan den 4 februari 2013 med hänvisning till att NN bedöms sakna förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen.

I yttrande till Överklagandenämnden X kommun anfört bl.a. att NN sedan 13 år tillbaka har blivit antagen till sfi-utbildning vid fyra olika tillfällen. Han har ett godkänt betyg från A-kursen från den 11 juni 2004. Därefter har han erbjudits 1879 undervisningstimmar på B-kursen utan att ha uppnått ett godkänt betyg. Antalet erbjudna timmar är mer än tillräckligt för en individ med mer än 12 års skolbakgrund från sitt hemland.

NN har i sitt överklagande i huvudsak anfört att studierna avbrutits på grund av sjukdom. Han har inte tidigare fått någon information om att han skulle sakna förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och det är av största vikt att han får möjlighet att förbättra sin svenska.

Överklagandenämndens bedömning

Av förarbetena till den äldre skollagen (1985:1100), som även är tillämplig på nuvarande skollag (2010:800), framgår att det inte ska finnas någon ovillkorlig rätt att åter få delta i sfi efter det att undervisningen har upphört (prop. 1993/94:126 s 17 f). Den som avbryter utbildningen på grund av t.ex. sjukdom eller barnafödande får dock fortsätta studera vid en tidpunkt som passar bättre och den som tidigare visat bristande intresse för studierna men som blir studiemotiverad bör få rätt att åter få sfi. Enligt samma förarbeten är reglerna avsiktligt restriktiva för att markera att återkommande studieavbrott eller studieuppehåll inte bör accepteras.

Av utredningen framgår bl.a. att NN sedan år 2004 har antagits till B-kursen vid ett flertal tillfällen. Han har erbjudits 1879 undervisningstimmar och har av dessa närvarat vid 1347 undervisningstimmar. Av utredningen framgår att han även tidigare har gjort flera avbrott i utbildningen. Mot bakgrund av att bestämmelsen om att på nytt beredas sfi-utbildning ska tillämpas restriktivt för att markera att återkommande studieavbrott eller studieuppehåll inte bör accepteras finner Överklagandenämnden inte skäl att göra en annan bedömning än den X kommun har gjort. Överklagandet ska därför avslås.

På Överklagandenämndens vägnar

Anders Heiborn  

Matilda Björlingson

Beslutet har fattats av Anders Heiborn, ordförande i nämnden, efter föredragning av juristen Matilda Björlingson.