Till innehållet

Även sedan den fastställda kurstiden löpt ut, har den studerande rätt att få ett beslut om att utbildningen skall upphöra överprövat


Beslut 1996-11-14 dnr A 140

Författningsbestämmelser

I 13 kap. skollagen (1985:1100) finns bl.a. följande bestämmelser om svenskundervisning för invandrare (sfi). Utbildningen anordnas som en kurs (1 § andra stycket). Rätt att delta i en kommuns sfi har, med vissa undantag som inte är av intresse i detta ärende, den som är bosatt i kommunen och som saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen avser att ge (6 §). Den som har påbörjat en kurs i sfi har rätt att fullfölja kursen (11 § första stycket). Undervisningen för en elev skall dock upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg (11 § andra stycket). Den för vilken sfi har upphört enligt nyssnämnda bestämmelse eller som frivilligt har avbrutit utbildningen skall på nytt beredas sådan utbildning, om särskilda skäl talar för detta (11 § tredje stycket).

I kursplanen för sfi (SKOLFS 1994:28) anges dels mål som eleven skall ha uppnått vid ett avstämningstillfälle under kursen, dels mål som eleven skall ha uppnått efter genomgången kurs.

Ärendet

A, som kommer från f.d. Jugoslavien, påbörjade sfi i Göteborgs kommun i mars 1995. Han deltog senast i en kurs med slutdatum den 10 maj 1996.

Den 10 maj 1996, d.v.s. samma dag som kurstiden löpte ut, beslutade Göteborgs kommun att undervisningen skulle upphöra för A därför att han inte hade gjort tillfredsställande framsteg.

A har överklagat beslutet och yrkat att få fortsätta utbildningen.

Göteborgs kommun har i anledning av överklagandet lämnat följande uppgifter om A:s studier: A har erbjudits 610 timmar sfi och varit närvarande 452 timmar. Han har testats vid tre tillfällen, nämligen den 29 september 1995, den 8 december 1995 och den 26 februari 1996. Vid samtliga dessa tillfällen har hans muntliga språkfärdighet betecknats med "m-", varvid beteckningen "m" innebär att eleven börjar få struktur på språket men har stora brister. När det gäller skriftlig språkfärdighet har han under tiden mellan det andra och det tredje testtillfället gått från "m-" till "m+", vilket innebär att han har uppnått målen för kursplanens avstämningstillfälle. Även i fråga om läsförståelse och samhällsorientering har han uppnått dessa mål.

Överväganden

Bestämmelsen i 13 kap. 11 § första stycket skollagen om att den som har påbörjat en kurs i sfi har rätt att fullfölja kursen innebär inte utan vidare att elevens rätt att delta i sfi upphör vid kursens slut. Av 13 kap. 6 § följer nämligen att en elev som vid kursens slut fortfarande saknar sådana kunskaper som utbildningen avser att ge har rätt att delta i en ny kurs (jämför prop. 1993/94:126 s. 17). Ett beslut enligt 13 kap. 11 § andra stycket om att utbildningen skall upphöra medför emellertid att elevens rätt enligt 13 kap. 6 § att delta i sfi upphör och att det krävs särskilda skäl för att eleven på nytt skall få delta i sfi. Ett sådant beslut har därför betydelse även om det inte hinner verkställas under den pågående kursen.

Av det sagda följer att det finns anledning för nämnden att pröva det överklagade beslutet om utbildningens upphörande, oavsett att den för A bestämda kurstiden har löpt ut. Vid en sådan prövning finner nämnden att A:s studieresultat visserligen är otillräckliga när det gäller muntlig språkfärdighet men att hans resultat i övrigt innebär klara framsteg. Enligt nämndens bedömning har Göteborgs kommun inte visat att det under dessa förhållanden har funnits tillräckliga skäl att förklara utbildningen avslutad. Överklagandet skall därför bifallas.

Beslut

Nämnden upphäver det överklagade beslutet. I följd härav har A rätt till fortsatt utbildning.