Till innehållet

Överklagandenämnden kan inte pröva vid vilken skolenhet inom specialskolan som en elev ska placeras


Beslut 2009-09-17 dnr 09:283

Författningsbestämmelser

Barn som på grund av sitt funktionshinder eller andra särskilda skäl inte kan gå i grundskolan eller särskolan ska tas emot i specialskolan om de är synskadade och har ytterligare funktionshinder, är döva eller hörselskadade, eller har en grav språkstörning (3 kap. 3 § tredje stycket skollagen [1985:1100]).

Huvudmannen för specialskolan prövar om ett barn skall tas emot i specialskolan under sin skolpliktstid (3 kap. 4 § andra stycket skollagen).

Beslut enligt 4 § om mottagande i särskolan eller specialskolan får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd (3 kap. 5 § första stycket skollagen).

Specialskolan ska ha fem skolenheter med regionala upptagningsområden (regionskolor) och tre skolenheter för elever från hela landet (riksskolor). Regionskolorna är avsedda för döva eller hörselskadade elever som inte behöver utbildning med särskilda insatser vid en riksskola. Riksskolor ska finnas för bl.a. döva eller hörselskadade elever som på grund av utvecklingsstörning inte kan få sin utbildning i en regionskola (Öskolan) (1 kap. 3 och 6-8 §§ specialskoleförordningen [1995:401]).

Ärendet

As vårdnadshavare ansökte inför höstterminen 2009 om att A skulle tas emot för undervisning vid Rskolan som är en regionskola i V kommun för döva och hörselskadade elever.

Den 29 juni 2009 beslutade nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning att A inte skulle tas emot för undervisning vid Rskolan. Som skäl för beslutet angavs att A inte tillhör Rskolans målgrupp utan behöver utbildning med särskilda insatser vid riksskolan.

A har genom sina vårdnadshavare överklagat beslutet och anfört bl.a. att det är en skam att en liten tjej på sju år ska behöva pendla till Öskolan när hon står skriven i V kommun.

Överväganden

De ovan återgivna bestämmelserna i skollagen om mottagande i specialskolan innebär att huvudmannen för specialskolan först måste pröva om barnet skall tas emot i specialskolan som skolform, dvs. om barnet tillhör den personkrets som anges i 3 kap. 3 § tredje stycket skollagen. Ett sådant beslut om mottagande kan enligt 3 kap. 5 § överklagas hos Överklagandenämnden.

Om barnet tas emot i specialskolan måste ställning tas till vid vilken skolenhet barnet skall placeras. Någon bestämmelse av innebörd att ett sådant beslut kan överklagas finns inte. Ett beslut rörande skolplacering kan därför inte prövas av Överklagandenämnden.

När det gäller det av A överklagade beslutet konstaterar Överklagandenämnden till en början att beslutet, även om det inte uttryckligen sägs där, får anses innebära att A bedömts tillhöra specialskolans personkrets. Hon har alltså tagits emot i specialskolan. När det därefter gäller den fråga som överklagandet gäller d.v.s. önskemålet om placering vid Rskolan kan, som framgått ovan, skolplaceringsbeslut inte prövas av Överklagandenämnden.

Beslut

Nämnden tar inte upp överklagandet till prövning.

Nämndens beslut får inte överklagas.