Till innehållet

Eleven hade behov av ledsagning mellan hemmet för att få tillfredsställande förhållanden


Beslut 2000-05-11 dnr A 22

Författningsbestämmelser

I 7 kap. skollagen föreskrivs bl.a. följande. För elever i specialskolan som till följd av skolgången måste bo utanför det egna hemmet skall staten svara för att eleverna utan extra kostnader får tillfredsställande förhållanden (4 § fjärde stycket). Beslut av styrelsen för utbildningen enligt 4 § fjärde stycket om åtgärder för elever som inte bor hemma får överklagas av eleven eller företrädare för denne hos Skolväsendets överklagandenämnd (8 §).

Ärendet

M är född den 25 augusti 1992 och bosatt i Fårösund på Gotland. Hon går första året på Manillaskolan i Stockholm, som är en specialskola för döva eller hörselskadade elever. Under utbildningstiden bor hon inackorderad på skolan.

Manillaskolans styrelse beslutade den 24 november 1999 att "när Hällsboskolans ledsagare ej finns tillgänglig skall flygbolagets ledsagarservice gälla" vid M:s resor mellan skolan och hemmet.

M:s vårdnadshavare - A och L-G - har överklagat beslutet och yrkat att M skall ha rätt till en personlig ledsagare vid flygresorna när Hällsboskolans ledsagare inte finns tillgänglig. Enligt vårdnadshavarna bör denna rätt gälla till dess M kan läsa och skriva och på så sätt göra sig förstådd. De kräver vidare att skolan ger dem en "skriven plan på hur ledsagarservicen skall gå till".

Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH) har yttrat sig i ärendet och därvid anfört bl.a. följande. Vid de tillfällen M:s behov av ledsagning i samband med resor mellan skolan och föräldrahemmet inte kan samordnas med motsvarande ledsagning för elever vid Hällsboskolan, bör det enligt SIH:s mening ankomma på Manillaskolan att anordna ledsagning under flygresan på annat tillfredsställande sätt. Behovet av ledsagning bör dock kontinuerligt prövas utifrån elevens tilltagande ålder och mognad.

Överväganden

Av de ovan anförda bestämmelserna i skollagen följer att Manillaskolan skall svara för att M får tillfredsställande förhållanden när hon på grund av skolgången måste bo utanför det egna hemmet. Enligt nämndens bedömning är det inte tillfredsställande att M - på sätt som anges i det överklagade beslutet skall vara hänvisad till flygbolagets ledsagarservice vid resor mellan skolan och hemmet. I likhet med SIH anser nämnden att Manillaskolan bör anordna särskild ledsagning under flygresorna vid de tillfällen då Hällsboskolans ledsagare inte finns tillgänglig. Det bör ankomma på Manillaskolans styrelse att bestämma hur ledsagningen skall gå till och att fortlöpande pröva behovet av ledsagning med hänsyn till M:s tilltagande ålder och mognad.

Beslut

Nämnden upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet åter till Manillaskolans styrelse för fortsatt behandling.