Till innehållet

Beslut om mottagande i specialskolan får inte tidsbegränsas


Beslut 1998-07-16 dnr A 196

Författningsbestämmelser

Barn som inte kan gå i grundskolan eller särskolan därför att de är synskadade, döva, hörselskadade eller talskadade skall tas emot i specialskolan (3 kap. 3 § tredje stycket skollagen). Om ett barn som har tagits emot i specialskolan bedöms kunna gå över till grundskolan eller särskolan, skall huvudmannen för specialskolan besluta att barnet inte längre skall vara elev där (3 kap. 4 § tredje stycket skollagen).

Ärendet

Styrelsen för Hällsboskolan (specialskola) beslutade den 17 april 1998 att inte ta emot M som elev i specialskolan.

M:s vårdnadshavare överklagade beslutet och yrkade att M skulle tas emot.

I anledning av överklagandet har styrelsen för Hällsboskolan den 10 juni 1998 ändrat sitt beslut och tagit emot M som elev under läsåret 1998/99.

Överväganden

Genom ändringsbeslutet har styrelsen för Hällsboskolan visserligen tagit emot M som elev men endast för begränsad tid. Med hänsyn härtill får överklagandet numera anses gälla den tidsbegränsning som innefattas i ändringsbeslutet.

Av de ovan anförda bestämmelserna i skollagen följer att ett beslut om att ta emot ett barn i specialskolan kan omprövas, om barnet bedöms kunna gå över till en annan skolform. Bestämmelserna ger emellertid inte stöd för att tidsbegränsa ett beslut om mottagande. Det överklagade beslutet skall därför ändras så att det gäller utan tidsbegränsning.

Beslut

Nämnden ändrar det överklagade beslutet på så sätt att M tas emot som elev i Hällsboskolan utan den i beslutet angivna tidsbegränsningen.