Till innehållet

Överklagandenämnden upphäver beslut om upphörande av utbildning på grund av knapphändigt beslutsunderlag


Dnr: 2019:1769                                                             

ÖVERKLAGAT BESLUT

Beslut den 21 oktober 2019 om upphörande av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)

Beslut

Överklagandenämnden bifaller överklagandet och upphäver det överklagade beslutet.

Beslutet får inte överklagas.

Ärendet

X kommun beslutade den 21 oktober 2019 att utbildningen i sfi för NN ska upphöra. Som skäl för beslutet angavs att NN bedöms sakna förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och inte gör tillfredsställande framsteg.

NN har överklagat beslutet och i huvudsak anfört följande. Han ifrågasätter på vilka grunder som beslutet är fattat. Han deltar bara tre dagar på sfi och de andra två dagarna deltar han på Humanus. Han hade velat delta fem dagar för att nå ännu större framsteg i sina studier. Eleverna har fått stanna hemma flertalet gånger då läraren haft andra åtaganden, varför de har missat en del studietid. Läraren har flera gånger tystat honom på lektionerna då han velat vara delaktig. Både han och andra elever känner att läraren inte klarar av att nå ut till dem under hennes genomgångar. Läraren har dessutom underlåtit att besvara frågor efter genomgångarna. Han anser att han har gjort de framsteg i sina studier som efterfrågas samt att han ligger i samma nivå som majoriteten av eleverna i klassen.

X kommun har bl.a. uppgett följande. NN har studerat sfi studieväg 2 sedan 15 augusti 2017. Han avslutade kurs B med betyget E i februari 2019, efter att ha studerat 875 timmar (810 timmar närvaro). Därefter fortsatte han på kurs C och har nu uppnått 401 timmar på den kursen (315 närvarotimmar). Sammanlagt har han studerat 1276 timmar (1125 närvaro-timmar). Eleven har också fått extra hjälp av specialpedagog. Eleven har haft olika lärare i sina kurser och har ändå inte klarat sina studier.

NN har beretts tillfälle att yttra sig över vad kommunen anfört.

SKÄLEN FÖR BESLUTET

Gällande bestämmelser m.m.

Av 20 kap. 9 § skollagen (2010:800) framgår att den som har antagits till en kurs har rätt att fullfölja kursen. Huvudmannen får dock besluta att utbildningen på kursen ska upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg.

Av förarbetena till den aktuella bestämmelsen (prop. 2009/10:165 s. 867 och prop. 1993/94:126 s. 17) framgår att den som har tagits in på en kurs i sfi bör ha rätt att fullfölja kursen. Den som efter kursens slut inte har nått upp till de avsedda kunskaperna ska ha rätt att gå om hela eller delar av kursen eftersom denne saknar sådana kunskaper som kursen syftar till. För den som saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller som annars inte gör tillfredsställande framsteg bör undervisningen emellertid kunna upphöra även före kursens slut. Detta torde endast bli aktuellt i undantagsfall.

Överklagandenämndens bedömning

Frågan i ärendet är om NN saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg. Det är kommunen som ska visa att förutsättningarna för att utbildningen på kursen ska upphöra är uppfyllda.

Utgångspunkten är, som framgår ovan, att den som antagits till en kurs i sfi har rätt att avsluta kursen. Av kursplanen för kommunal vuxenutbildning i sfi framgår att intentionen är att alla elever ska ges möjlighet att studera till och med kurs D.

Ett beslut om upphörande av utbildning är ingripande för den enskilde. Det krävs dessutom särskilda skäl för att på nytt beredas utbildning (jfr 20 kap. 9 § fjärde stycket skollagen). Mot denna bakgrund måste enligt Överklagandenämnden höga krav ställas på kommunens beslutsunderlag. För att undvika rättsosäkerhet är det således viktigt att dokumentationen inför ett beslut om upphörande av sfi är tillräckligt utförlig (jfr Överklagandenämndens beslut den 17 augusti 2017, dnr 2017:423).

Som illustration för NNs bristande progression har kommunen bifogat två skrivuppgifter, en från början av kurs C och en från september 2019. Av handlingarna i ärendet framgår dock inte om det har gjorts någon bedömning av hans prestationer och utveckling gentemot aktuella kunskapskrav. Överklagandenämnden finner att det ingivna underlaget är för knapphändigt för att det ska gå att ta ställning vilken progression NN haft på den aktuella kursen över tid.

Överklagandenämnden finner mot denna bakgrund att X kommun inte har visat att NN saknar förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte har gjort tillfredsställande framsteg. Kommunen har därför inte haft fog för sitt beslut om att NNs utbildning i sfi ska upphöra. Överklagandet ska därmed bifallas.

På Överklagandenämndens vägnar

Elin Carbell Brunner

Beslutet har fattats av Elin Carbell Brunner, ordförande i nämnden, samt
Magnus Åhammar, Daniel Wanhatalo, Einar Jakobsson, Greger Bååt,
Elisabeth Fernell och Jonas Hedström efter föredragning av juristen
Lisa Ljunggren. Kanslichefen Anna-Karin Lundgren har även varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.