Till innehållet

Prövningen av om en elev gjort tillfredställande framsteg förutsätter att eleven påbörjat kursen och kan inte baseras på studieresultat i tidigare kurser


Beslut 2006-03-09 dnr 06:21

Författningsbestämmelser

Enligt 11 kap. 7 a § första stycket skollagen (1985:1100) har den som påbörjat en kurs i komvux rätt att fullfölja kursen. Undervisningen för en elev skall dock upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg (7 a § andra stycket).

Ärendet

M kommun beslutade den 22 december 2005 att undervisningen för M, avseende GSa, delkurs b (svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning), skulle upphöra efter den 22 december 2005. Beslutet motiverades med att M inte hade gjort tillfredställande framsteg.

M har överklagat beslutet och anfört i huvudsak följande. Han är ledsen över beslutet. Det är svårt att få plats i andra skolor. Eftersom han fick beskedet sent har han inte heller kunnat anmäla sig till någon annan skola. Han vill få en chans till, i vart fall under en termin, eftersom han har utvecklat sin svenska.

M kommun har lämnat bland annat följande uppgifter. M har läst elva terminer vid Komvux Södervärn utan att lyckas nå målen för delkursen b i svenska som andraspråk. Han har läst sfi-introduktion under fyra terminer och delkursen a i svenska som andraspråk under sju terminer. Delkursen a har M avslutat och fått godkänt betyg i. I december 2005 gjorde han en prövning avseende delkursen b, i syfte att få ett intyg över de moment han klarar av på b-nivån. På prövningen fick han resultatet Icke godkänt. M har inte påbörjat någon undervisning på delkursen b utan har endast gjort nämnda prövning. Under sina studier i svenska som andraspråk har M haft god närvaro. Han har studerat individuellt eller i en liten specialgrupp och fått individualiserad undervisning anpassad utifrån hans behov och förutsättningar. Detta har emellertid inte hjälpt. M har gjort små framsteg och inlärningen har varit långsam de senaste två terminerna. I oktober 2005 upprättades ett åtgärdsprogram för honom. Under höstterminen 2005 har läraren dock inte kunnat se någon progression. M har inte gjort tillfredsställande framsteg när det gäller läsning samt muntlig och skriftlig färdighet. Hans ordförråd har inte blivit tillfredsställande större. Bland annat klarar han inte av att på ett godkänt sätt berätta om sin helg eller sin morgon och vardag. Han klarar inte heller av att läsa och förstå en enkel och nivåanpassad text.

Enligt av nämnden inhämtade uppgifter erbjuder Komvux Södervärn delkurser i svenska som andraspråk från nivå a till nivå f. Delkurserna a-c kallas för "basen". I dessa kurser läser de studerande enligt sfi-kursplan och utbildningen motsvarar i allt väsentligt sfi. Delkurserna a-c saknar fastställd kurstid medan delkurserna d-f har en fastställd kurstid om en termin.

Överväganden

Trots att den aktuella kursen i allt väsentligt motsvarar sfi skall prövningen göras i enlighet med bestämmelserna för kommunal vuxenutbildning, i vilken skolform eleven är registrerad. Nämnden har således att pröva frågan om M saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller inte gör tillfredsställande framsteg i enlighet med 11 kap. 7 a § skollagen. Prövningen skall ske kurs efter kurs allteftersom respektive kurs har påbörjats (se nämndens beslut Nr A 29, 1999-04-29).

Grundläggande vuxenutbildning är en rättighet och ett beslut att skilja en elev från sådan utbildning måste grundas på en utredning som visar hur elevens studieresultat har bedömts vid olika tillfällen under kursen eller kurserna. Av särskild betydelse är elevens utveckling under den senaste tiden närmast före beslutet om upphörande.

M har inte påbörjat undervisning på delkursen b i svenska som andraspråk utan endast gjort en så kallad prövning för b-nivån. Med hänsyn härtill saknas möjlighet för nämnden att bedöma om M har gjort tillfredsställande framsteg eller inte. Den omständigheten att M har läst svenska under elva terminer - utan att avancera längre än till nivå b - är inte i sig av betydelse för bedömningen eftersom nämnden har att bedöma elevens utveckling kurs efter kurs. Med beaktande härav gör nämnden bedömningen att Malmö kommun inte visat att kommunen haft fog för sitt beslut att skilja M från delkurs b. Överklagandet skall därför bifallas.

Beslut

Nämnden upphäver det överklagade beslutet och föreskriver att M har kvar sin rätt att delta i delkursen b i svenska som andraspråk inom den grundläggande vuxenutbildningen i M kommun.