Till innehållet

En bedömning av om en elev har förutsättningar att tillgodogöra sig en utbildning måste göras för varje kurs


Beslut 2016-09-29 dnr 2016:428

ÖVERKLAGAT BESLUT

Beslut av Y kommun den 17 maj 2016 om mottagande till kommunal vuxenutbildning

Beslut

Överklagandenämnden upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Y kommun för förnyad prövning.
Beslutet får inte överklagas.

Ärendet

X, som är hemmahörande i Z kommun, sökte inför höstterminen 2016 utbildning vid den gymnasiala vuxenutbildningen i Y kommun.

Hemkommunen beslutade den 14 april 2016 att åta sig att svara för kostnaderna för utbildningen.

Y kommun beslutade den 17 maj 2016 att inte ta emot X som sökande. Som skäl för beslutet angavs att X saknar de förkunskaper som krävs. Hon rekommenderas att läsa svenska på grundläggande nivå.

X har överklagat beslutet och anfört bl.a. följande. Hon har praktiserat på den utbildning hon vill gå. I Y gick hon ett helt block med klassen och gjorde det slutliga skrift¬liga provet vilket hon klarade bra. Inför svenskaprovet på Jobb och Kunskaps¬torget i Y var hon väldigt nervös och visste inte att man kunde gå tillbaka i programmet och ändra sina svar. Hon har aldrig gjort något liknande och kände sig stressad, nervös och osäker. Hon har mycket lättare att ta till sig saker när en lärare pratar om sådant som intresserar henne. Hänsyn har inte tagits till hennes handikapp och hennes kunskaper har inte kommit till sin rätt.

Skälen för beslutet

Gällande bestämmelser

Av 20 kap. 20 § skollagen (2010:800) följer att en vuxen är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon är bosatt i landet, saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om behörighetsvillkor.

Av 20 kap. 22 § tredje stycket skollagen följer att en kommun ska ta emot en behörig sökande från en annan kommun, om hemkommunen har åtagit sig att svara för kostnaden för den sökandes utbildning.

I 3 kap 6 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning anges att Statens skolverk får meddela föreskrifter om särskilda förkunskapskrav för kurser inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Ett beslut av kommunen om att inte ta emot en sökande får enligt 28 kap. 12 § första stycket 9 skollagen överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Överklagandenämndens bedömning

Eftersom Xs hemkommun åtagit sig att svara för kostnaderna för den sökta utbildningen ska Y kommun ta emot henne som sökande om hon är behörig till utbildningen. X har fyllt 20 år det första kalender¬halv¬året 2016 och är bosatt i Sverige. Det har inte framkommit annat än att hon saknar sådana kunskaper som den aktuella utbildningen syftar till att ge. Det saknas föreskrifter utfärdade av Statens skolverk om förkunskapskrav.

Frågan är därmed om Y kommun har visat att X saknar förut¬sätt¬ningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. följande. För att bedöma om X har förutsättningar för att klara de kurser som ingår i utbildningen bestämde Y kommun att hon skulle göra ett diagnostiskt test i svenska. Utifrån testresultatet rekommenderas X startnivå/kurs Svenska grund del 1.

En utgångspunkt är enligt förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165 s. 486) att en bedömning ska göras utifrån varje enskild kurs om utbildningen består av flera kurser. Det kan vara så att en sökande har förutsättningar att följa någon eller några av kurserna men inte alla.

Överklagandenämnden har i ett tidigare avgörande (beslut den 9 december 2010, dnr 10:223) funnit att i avsaknad av pedagogisk eller övrig utredning som ger vid handen att klaganden saknar förutsättningar att följa utbildningen, kan kommunen inte anses ha visat att klaganden saknar sådana förutsättningar.

Överklagandenämnden konstaterar att det i ärendet i form av pedagogisk eller annan utredning endast finns det av kommunen åberopade diagnostiska testet i svenska. Överklagandenämnden finner att kommunen inte, enbart med detta som underlag, kan anses ha visat att X saknar förutsättningar att tillgodo¬göra sig den sökta utbildningen. Y kommun har, såvitt framgått, inte gjort en bedömning av Xs förutsättningar att tillgodogöra sig utbild-ningen utifrån varje kurs som ingår. Det överklagade beslutet ska därmed upp¬hävas och ärendet återförvisas till Y kommun för förnyad prövning kurs för kurs av Xs förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

På Överklagandenämndens vägnar
Niklas Schüllerqvist

Beslutet har fattats av Niklas Schüllerqvist, ordförande i nämnden, samt Magnus Åhammar, Birgit Blomqvist, Görel Bråkenhielm och Gunilla Thole efter föredragning av juristen Johanna Jadstrand. Kanslichefen Anna-Karin Lundgren har även varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.