Till innehållet

Avslutade studier i svenska är inte ett förkunskapskrav för studier i engelska på grundläggande nivå


.

Beslut 2015-04-16 dnr 2015-65

BESLUT

Överklagandenämnden bifaller överklagandet och beslutar att NN ska mottas till utbildning i ämnet engelska på grundläggande nivå inom den kommunala vuxenutbildningen i X kommun.

Beslutet får inte överklagas.

ÄRENDET

NN, sökte inför vårterminen 2015 kursen Engelska Grund vid vuxenutbildningen i X kommun.

X kommun beslutade att inte ta emot NN som sökande. I anslutning till beslutet angavs att då undervisningen i engelska grund utgår från svenska språket kan hen söka igen när hen är klar med svenska 2 grund.

NN har överklagat beslutet och anför bl.a. följande. I avslaget framkommer ingen orsak till att hen inte antagits till kursen. Det står dock att hen kan söka kursen när hen läst klart svenska grund. NN anser att beslutet är orättvist och diskriminerande eftersom att hen har rätt att studera på grundläggande nivå. Hen ifrågasätter hur kurserna svenska grund och engelska grund hänger ihop. NN har varit noga inför sin ansökan med att ta reda på att hen är behörig att läsa kursen.

X kommun har i yttrande daterat den 23 februari 2015 bl.a. uppgett att då NN inte studerat engelska tidigare är kommunens bedömning att förutsättningarna är låga att tillgodogöra sig utbildningen då två språk behöver läras in parallellt. Kommunens bedömning grundar sig på tidigare erfarenhet, då många elever tidigare gjort avbrott eller avslutat kurserna med icke godkända betyg. 

SKÄL

Av 20 kap.11 § skollagen (2010:800) följer att en vuxen har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 20 år, om han eller hon är bosatt i landet, saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan och har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Av 20 kap.13 § skollagen framgår att sökanden ska tas emot till utbildningen om de villkor som anges i 11 § är uppfyllda.

Överklagandenämndens bedömning

Överklagandenämnden konstaterar att NN är över 20 år, bosatt i landet samt att det inte framgår annat än att hen saknar sådana kunskaper i det aktuella ämnet som normalt uppnås i grundskolan. Det finns för studier vid kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå inte några bestämmelser om förkunskapskrav. Bedömningen av om en sökande har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen måste därför göras från fall till fall. Hänsyn måste tas till att olika personer har olika förutsättningar att tillgodogöra sig en utbildning.

I förarbetena till skollagen anges följande om förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Huvudmannen är inte skyldig att ta emot en sökande till utbildning på grundläggande nivå om den sökande saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Så kan t.ex. vara fallet om den sökande på nytt vill gå en kurs som han eller hon nyligen har gått. Däremot kan det finnas en rätt att delta om det har gått en längre tid sedan den sökande senast genomgick utbildningen. Även om det inte har gått någon längre tid sedan den sökande genomgick utbildningen, kan han eller hon ha rätt att delta, om hans eller hennes personliga förhållanden har förändrats på ett sådant sätt att det finns anledning att anta att han eller hon numera har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (Prop. 2009/10:165 s. 842 f.)

X kommun har i det överklagade beslutet inte gjort någon individuell bedömning av NNs förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utredningen i ärendet visar inte heller att hen saknar sådana förutsättningar.

Överklagandenämnden upphäver därför det överklagade beslutet och förklarar att NN har rätt att delta i grundläggande vuxenutbildning i ämnet engelska.

På Överklagandenämndens vägnar

Barbro Molander
Nisse Rosenlund Hedman

Beslutet har fattats av Barbro Molander, ordförande i nämnden, samt Magnus Åhammar, Birgit Blomqvist, Einar Jakobsson, Gunilla Thole och Lars Werner efter föredragning av Nisse Rosenlund Hedman. I ärendets slutliga handläggning har kanslichefen Anna-Karin Lundgren deltagit.