Till innehållet

Sent inkommen ansökan – inte skäl att neka interkommunal ersättning


Beslut 2017-06-16 dnr [2017:103]

ÖVERKLAGAT BESLUT
Beslut den 20 mars 2017 om skolplacering

BESLUT
Överklagandenämnden upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till för förnyad prövning.
Beslutet får inte överklagas.

ÄRENDET
NN, som är hemmahörande i X kommun sökte till kurserna Etik och människans livsvillkor samt Specialpedagogik 1 vid den gymnasiala vuxenutbildningen i Y kommun.

Hemkommunen beslutade den 20 mars 2017 att inte åta sig att svara för kostnaderna för utbildningen. Som skäl för beslutet angavs att ansökan inkommit för sent.

NN har överklagat beslutet som avser kursen Specialpedagogik 1.

SKÄLEN FÖR BESLUTET

Gällande bestämmelser

Av 20 kap. 21 § skollagen (2010:800) framgår att om en ansökan gäller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå anordnad av en annan huvudman ska hemkommunen ange om den åtar sig att svara för kostnaderna för den sökandes utbildning.

Ett åtagande att svara för kostnaderna ska alltid lämnas om den sökande har rätt till utbildning enligt 19, 19 a eller 19 b §§ samma kapitel. Ett åtagande att svara för kostnaderna ska också alltid lämnas om den sökande med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få delta i utbildning hos en annan huvudman.

Överklagandenämndens bedömning

Det har inte framkommit i ärendet att NN har rätt till utbildning enligt 20 kap. 19, 19 a eller 19 b §§ skollagen och att hemkommunen därför ska åta sig att svara för kostnaderna för utbildningen.

Frågan i ärendet är därför om NN på grund av sina personliga förhållanden har sådana särskilda skäl att delta i utbildningen att hemkommunen ska åta sig att svara för kostnaderna.

Mot bakgrund av att den sökta kursen, enligt vad som framgår av handlingarna i ärendet, startade den 20 mars 2017 är det möjligt att ändamålet med överklagandet har förfallit. Överklagandenämnden bedömer ändå att NN har ett befogat intresse av att få överklagandet prövat i sak.

När det gäller interkommunal ersättning ankommer det på hemkommunen att vidarebefordra ansökan till den mottagande kommunen tillsammans med ett yttrande avseende om kommunen åtar sig att stå för kostnaden. Det finns inte några närmare regler i skollagen om förfarandet vid ansökan om interkommunal ersättning.

Det kan för den mottagande kommunen finnas anledning att ställa upp ett sista ansökningsdatum för att kunna hantera ansökningarna inför en kursstart. När det gäller frågan om interkommunal ersättning som beslutas av hemkommunen däremot finns inte samma anledning att uppställa krav på när en ansökan senast ska ha inkommit. Hemkommunen kan möjligen ha intresse av att ansökningar ska komma in senast vid ett visst datum för att hemkommunen ska hinna behandla ansökan så att den därefter kan överlämnas till den mottagande kommunen i tid. En sent inkommen ansökan är dock inte skäl för att inte behandla ansökan. Mot bakgrund av detta finner Överklagandenämnden att X kommun inte har haft fog att neka NN interkommunal ersättning på den angivna grunden. Det överklagade beslutet ska därför återförvisas till X kommun för förnyad prövning.

På Överklagandenämndens vägnar
Niklas Schüllerqvist

Beslutet har fattats av Niklas Schüllerqvist, ordförande i nämnden, samt Magnus Åhammar, Birgit Blomqvist, Einar Jakobsson, Gunilla Thole och Marie Johannesson efter föredragning av juristen Nisse Rosenlund Hedman. Ersättaren Lars Werner och kanslichefen Anna-Karin Lundgren har även varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.
Kopia till – X kommun