Till innehållet

Hemkommunen är skyldig att stå för kostnaden för behörighetsgivande utbildning i en annan kommun enligt 19, 19 a eller 19 b §§ skollagen (2010:800) oavsett om utbildningen finns i den egna kommunen


Beslut 2017-03-23 dnr 2017:47

ÖVERKLAGAT BESLUT

Beslut den 20 januari 2017 av Y kommun om interkommunal ersättning

Beslut

Överklagandenämnden bifaller överklagandet och förordnar att Y kommun ska åta sig att svara för kostnaderna för Xs utbildning på kursen Programmering 1 vid den gymnasiala vuxenutbildningen i Z kommun.

Beslutet får inte överklagas.

Ärendet

X, som är hemmahörande i Y kommun, sökte inför vårterminen 2017 till bl.a. kursen Programmering 1 vid den gymnasiala vuxenutbildningen i Z kommun.

Hemkommunen beslutade den 20 januari 2017 att inte åta sig att svara för kostnaderna för utbildningen. Som skäl för beslutet angavs bristande ekonomiska resurser.

X har överklagat beslutet och anfört bl.a. följande. Hon vill studera Test Automation vid vuxenutbildningen i Z kommun och för den kursen behöver hon göra preparandkurs Programmering 1. Kursen finns inte på distans i Y kommun.

Hemkommunen har i yttrande anfört att det inte framkommit några särskilda skäl som gör att åtagandet att svara för kostnaderna i annan kommun ses som tvingande.

X har därefter lagt till att hon vill studera Kvalitetssäkrare & Testare–distans, och för denna kurs behöver preparandkursen Programmering 1. Genom att hon inte tillåts studera i en annan kommun hindras hon från att studera vidare vilket förlänger tiden till dess att hon kan börja arbeta.

Hemkommunen har i yttrande tillagt i huvudsak följande. Av ansökan till utbild­ning framgick inte att syftet var att den sökande skulle skaffa sig behörighet till vidare utbildning. Av överklagandet framgår inte tydligt att sökt kurs utgör ett behörighetskrav till den planerade utbildningen. Enligt uppgift från vuxenutbildningen i Z kommun ingår utbildningen ”Test Automation” inte längre i deras utbud. Kursen Program­mering 1 antas vara behörighetsgivande för utbildningen ”Kvalitets­säkrare & Testare–distans”. Den sökta kursen Programmering 1 anordnas även i hemkom­munen.

Skälen för beslutet

Gällande bestämmelser

I 20 kap. 19 b § första stycket skollagen (2010:800) anges följande. Om en vuxen är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå enligt 20 § och har uppnått grundläggande behörighet till utbildning inom yrkeshögskolan, har han eller hon rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan.

Av samma paragraf andra stycket följer att den som har uppnått grundläggande behörighet till utbildning inom yrkeshögskolan och som uppfyller krav på särskilda kunskaper för en sådan utbildning har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda kunskaper för en eller flera andra utbildningar inom yrkeshögskolan. Rättigheten avser dock endast en sådan behörighetsgivande utbildning åt gången.

Av 20 kap. 20 § skollagen följer att en vuxen är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon

  1. är bosatt i landet,
  2. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
  3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
  4. i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Av 20 kap. 21 § skollagen framgår att om en ansökan gäller kommunal vuxen­utbildning på gymnasial nivå anordnad av en annan huvudman ska hemkommun­en ange om den åtar sig att svara för kostnaderna för den sökandes utbildning. Ett åtagande att svara för kostnaderna ska alltid lämnas om den sökande har rätt till utbildning enligt 19, 19 a eller 19 b §§ samma kapitel. Ett åtagande att svara för kostnaderna ska också alltid lämnas om den sökande med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få delta i utbildning hos en annan huvudman.

Av 28 kap. 12 § 12 skollagen framgår att beslut om åtagande att svara för kostnaderna får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Överklagandenämndens bedömning

Den första fråga som Överklagandenämnden har att ta ställning till är om X har sådan rätt till utbildning enligt 20 kap. 19, 19 a eller 19 b §§ skollagen att hemkommunen på denna grund ska åta sig att svara för kostnaderna för utbildningen.

X har anfört att hon för att kunna läsa utbildningarna Test Automation och Kvalitetssäkrare & Testare–distans inom yrkeshögskolan behöver läsa kursen Programmering 1. Y kommun har angett att kursen får antas vara behörighets­givande för utbildningen Kvalitetssäkrare & Testare–distans hos den aktuella utbildningsanordnaren. Det har inte framkommit annat än att X upp­fyller behörighetskraven i 20 kap. 20 § skollagen och har uppnått grundlägg­ande behörighet till utbildning inom yrkeshögskolan. Överklagande­nämnden finner mot denna bakgrund att X har rätt att delta i utbildningen enligt 20 kap. 19 b § skollagen.

Y kommun har anfört att den sökta kursen anordnas av hemkommunen. Av 20 kap. 19 d § skollagen följer att den som har rätt att delta i utbildning enligt 19, 19 a eller 19 b §§ har rätt att delta i sådan utbildning i en annan kommun än sin hemkommun om utbildningen finns där och inte erbjuds av hemkommunen. Bestämmelsen i 20 kap. 21 § skollagen om interkommunal ersättning hänvisar endast till 20 kap. 19, 19 a eller 19 b §§. Skyldigheten att betala interkommunal ersättning påverkas därmed inte av det faktum att hemkommunen erbjuder samma utbildning. Y kommun är vid detta förhållande skyldig att åta sig att svara för kostnaderna för utbildningen.

Därmed saknas skäl att pröva frågan om X på grund av sina personliga förhållanden har sådana särskilda skäl att delta i utbildningen hos en annan huvudman att hemkommunen ska åta sig att svara för kostnaderna.

Överklagandenämnden finner att överklagandet ska bifallas och förordnar att Y kommun ska åta sig att svara för kostnaderna för kursen Programmering 1 vid den gymnasiala vuxenutbildningen i Z kommun.

På Överklagandenämndens vägnar 

Niklas Schüllerqvist 

Beslutet har fattats av Niklas Schüllerqvist, ordförande i nämnden, samt Magnus Åhammar, Birgit Blomqvist, Einar Jakobsson, Marie Johannesson och Lars Werner efter föredragning av juristen Johanna Jadstrand. Kanslichefen Anna-Karin Lundgren har även varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.