Till innehållet

Beslut om interkommunal ersättning kräver interkommunalt förhållande, endast kommuner kan vara huvudmän för kommunal vuxenutbildning


Beslut 2013-01-28 dnr 2012:516

X kommun har beslutat att inte svara för kostnaden för den gymnasiala vuxenutbildning NN har sökt till. NN har överklagat beslutet.

Beslut

Överklagandenämnden undanröjer X kommuns beslut och återförvisar ärendet till X kommun för ny handläggning.

Beslutet får inte överklagas.

Skäl

Gällande bestämmelser

Enligt 20 kap. 21 § andra stycket skollagen ska hemkommunen, om en ansökan avser en utbildning som anordnas av en annan huvudman, ange om den åtar sig att svara för kostnaderna för den sökandes utbildning. Av 20 kap. 21 § tredje stycket skollagen framgår att åtagande att svara för kostnaderna alltid ska lämnas om den sökande med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få delta i utbildning hos en annan huvudman.

Av 28 kap. 12 § första stycket 12 p skollagen får ett beslut om interkommunal ersättning enligt 20 kap. 21 § tredje stycket skollagen överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Ärendet

NN, som är hemmahörande i X kommun, har sökt till en butikssäljarkurs på distans som anordnas av företaget JB Kompetens.

Karlstad kommun har beslutat att inte svara för kostnaderna för utbildningen med motiveringen ”ej prioriterad utbildning”.

NN har överklagat beslutet och anfört bl.a. att JB Kompetens inte har något avtal med X kommun men att man ändå kunde söka utbildningen. Hon vill lära sig mer inom butiksäljarområdet och utbildningen skulle öka hennes möjligheter att få fast arbete som butikssäljare. Utbildningen är kostnadsfri och hon får bidrag och lån från CSN.

I kommunens yttrande framgår att kommuner vidhåller sitt beslut att inte bevilja interkommunal ersättning för sökt utbildning med hänvisning till att ett urval behövts göras enligt 3 kap. 7 § vuxenutbildningsförordningen.

X kommun har, efter muntligt föreläggande från Överklagandenämnden, inte kunnat lämna uppgift om vilken kommun som anordnar/köper in den sökta utbildningen. Det framgår inte av NNs ansökan eller övriga handlingar i ärendet att hennes ansökan avser utbildning som anordnas/köps in av annan kommun än hemkommunen.

Överklagandenämndens bedömning

Inledningsvis konstaterar Överklagandenämnden att beslut enligt 20 kap. 21 § tredje stycket skollagen, om att inte betala interkommunal ersättning, förutsätter att det finns en annan kommun (alternativt landsting, se 20 kap. 18 § skollagen) till vilken hemkommunen således beslutat att inte betala interkommunal ersättning.  Ett privat utbildningsföretag kan inte vara huvudman för kommunal vuxenutbildning, se 2 kap. 2 § skollagen. X kommun har fattat beslut om att inte betala interkommunal ersättning utan att ha uppgift om huruvida NN ansöker om att mottas till utbildning anordnad/inköpt av annan kommun och i sådant fall vilken kommun. Om NN inte ansöker till en utbildning anordnad/inköpt av annan kommun utan ansöker om att mottas till kommunal gymnasieutbildning anordnad/inköpt av X kommun, åligger det X kommun att fatta beslut i frågan om mottagande till utbildningen.

Överklagandenämnden finner att X kommun fattat det överklagade beslutet på uppenbart bristfälligt underlag. Ärendet ska därför återförvisas till X kommun för ny handläggning.

På Överklagandenämndens vägnar

Anders Heiborn  

 

  Janna Sundberg


Beslutet har fattats av Anders Heiborn, ordförande i nämnden, efter föredragning av juristen Janna Sundberg.