Till innehållet

Elev som under alla årstider och väderförhållanden måste gå en längre sträcka för att komma till busshållplatsen hade särskilda skäl för att redan från åk 1 tas emot i en annan kommuns gymnasieskola


Beslut 2000-06-21 dnr A 41

Författningsbestämmelser

En kommun är skyldig att till ett nationellt program i gymnasieskolan ta emot en behörig sökande från en annan kommun, om hemkommunen inte erbjuder det sökta programmet eller den nationellt fastställda inriktning som sökanden åberopar eller om sökanden med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i kommunens gymnasieskola (5 kap. 8 § skollagen).

Ärendet

Arvika och Årjängs kommuner har träffat samverkansavtal om gymnasieutbildning. Enligt avtalet gäller bl.a. följande för Samhällsvetenskapsprogrammet: "Elev hemmahörande i Årjäng är hänvisad att gå det första året i hemkommunen."

M, som är hemmahörande i Årjängs kommun, sökte inför höstterminen 2000 till Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning språk, vid gymnasieskolan i Arvika kommun.

Arvika kommun avslog ansökan med hänvisning till samverkansavtalet mellan kommunerna som säger att elever från Årjängs kommun är hänvisade att gå första året i hemkommunens gymnasieskola.

M har överklagat beslutet och har anfört bl.a. följande. För att komma till och från gymnasieskolan i Årjäng måste hon gå en sträcka på 3 - 4 km mellan hemmet och busshållplatsen. Hon måste bl.a. gå längs E 18 med all den trafik som finns där. Vägrenen längs E 18 är i det närmaste obefintlig varför hon måste gå i dikesslänten. Förutom längs E 18 har hon en längre sträcka längs Dusserudsvägen - en grusväg där man förra vintern spårade varg. Föräldrarna vill inte att hon ska gå denna väg vintertid när det är mörkt och kallt. Deras arbetstider är sådana att de inte själva kan skjutsa henne till och från hållplatsen. Den inriktning hon vill gå finns endast i Arvika varför hon ändå måste bo inackorderad i Arvika efter första året i gymnasiet. Det är bäst för hennes del att få gå alla tre år i gymnasieskolan i Arvika med tanke på den långa väg hon annars måste gå till busshållplatsen. I Arvika finns dessutom nära släktingar som kan se efter henne.

Nämnden har inhämtat följande uppgifter. Inom Årjängs kommun ordnas ingen skolskjuts för elever i gymnasieskolan. Enligt kommunen får i stället M:s föräldrar skjutsa henne till och från busshållplatsen.

Överväganden

Av utredningen framgår att M under alla årstider och väderförhållanden måste gå en längre sträcka, bl.a. utmed en riksväg där särskild gångbana saknas, för att komma till busshållplatsen. Med hänsyn härtill finner nämnden att M har särskilda skäl att få gå i gymnasieskolan i Arvika redan från årskurs ett. Överklagandet skall därför bifallas.

Beslut

Nämnden upphäver det överklagade beslutet och föreskriver att M skall tas emot som sökande till Samhällsvetenskapsprogrammet vid gymnasieskolan i Arvika kommun