Till innehållet

Sökanden har haft särskilda skäl att tas emot i gymnasieskolan i en annan kommun då det varit en förutsättning för att kunna delta i samtliga moment i utbildningen


Beslut 2000-05-25 dnr A 26

Författningsbestämmelser

En kommun är skyldig att till ett nationellt program i gymnasieskolan ta emot en behörig sökande från en annan kommun, om hemkommunen inte erbjuder det sökta programmet eller den nationellt fastställda inriktning som sökanden åberopar eller om sökanden med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i kommunens gymnasieskola (5 kap. 8 § skollagen).

Ett beslut om att ta emot en sökande gäller under förutsättning att sökanden innan utbildningen startar har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande och har godkända betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska och matematik eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper (5 kap. 5 § första stycket 1 skollagen samt 6 kap. 1 § andra stycket gymnasieförordningen).

Ärendet

A, som är hemmahörande i Nässjö kommun, sökte inför höstterminen 2000 till Estetiska programmet, inriktning teater, vid gymnasieskolan i Jönköpings kommun.

Hemkommunen uppgav i yttrande över ansökan att kommunen erbjuder den sökta utbildningen genom samverkansavtal med Tranås kommun.

Genom det överklagade beslutet avslog Jönköpings kommun ansökan.

A har anfört bl.a. följande. Elever som går på inriktning teater behöver ofta repetera tillsammans på kvällar och helger. Periodvis har eleverna föreställningar som spelas upp på kvällar och helger. Hon vill inte gå i Tranås p.g.a. de dåliga kommunikationerna mellan Tranås och Nässjö. Det sista tåget mellan orterna går kl. 19.43 från Tranås på vardagkvällar. På helgerna är turerna glesare. Då har hon ingen möjlighet att delta i några repetitioner och föreställningar. Mellan Jönköping och Nässjö finns det däremot goda förbindelser.

Tranås kommun har uppgett följande på förfrågan från nämnden om omfattningen av elevverksamheten utanför ordinarie skoltid för studerande på den aktuella utbildningen. Kommunen anordnar utbildningen först fr.o.m. höstterminen 2000. Kommunen planerar att utforma utbildningen på samma sätt som i Jönköpings kommun och hänvisar därför nämnden att inhämta de begärda uppgifterna därifrån.

Vid kontakt med Jönköpings kommun har nämnden fått följande uppgifter. Inom inriktningen teater har eleverna obligatoriska "dramaveckor" då de ger kvällsföreställningar. "Dramaveckorna" pågår som längst 14 dagar i rad. Föreställningarna börjar normalt kl. 19.00. Eleverna brukar, efter avsminkning, vara klara att åka hem efter kl. 22.00 på kvällen. Förutom att eleverna måste delta i dessa föreställningar behöver de, inför "dramaveckorna", ofta repetera tillsammans på kvällarna.

Av utredningen framgår att det inte finns några förbindelser mellan Tranås och Nässjö efter kl. 20.00 på vardagar och helger. Från Jönköping går sista tåget kl. 23.32 till Nässjö.

Överväganden

Tranås kommun planerar att ha en viktig del av utbildningen inom inriktningen teater på kvällstid under vardagar och helger. Då det inte finns några passande allmänna kommunikationer mellan Tranås och Nässjö kvällstid skulle A bli förhindrad att delta i denna del av utbildningen. Om hon i stället får delta i samma utbildning i Jönköping kan hon ta sig hem till Nässjö även på kvällstid. Nämnden finner därför att A har särskilda skäl för att bli mottagen till gymnasieskolan i Jönköping. Överklagandet skall därför bifallas.

Beslut

Nämnden upphäver det överklagade beslutet och föreskriver att A skall tas emot som sökande till Estetiska programmet vid gymnasieskolan i Jönköpings kommun. Mottagandet gäller under förutsättning att hon innan utbildningen startar uppfyller gällande behörighetskrav (se ovan).