Till innehållet

Sökandens faktiska vistelsetid i en annan kommun har utgjort särskilda skäl för mottagande i den kommunens gymnasieskola


Beslut 2001-07-12 dnr 01:343

Författningsbestämmelser

Av behöriga sökande till ett nationellt program i en kommuns gymnasieskola skall i första hand tas emot de som är hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen, de som är hemmahörande i en kommun som inte erbjuder det sökta programmet eller den nationellt fastställda inriktning som sökanden åberopar, och de som med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den gymnasieskola dit de har sökt (5 kap. 8 § skollagen).

När alla sådana sökande har tagits emot får kommunen ta emot andra behöriga sökande (6 kap. 1 § gymnasieförordningen).

Ärendet

J, som är hemmahörande i Stockholms kommun, sökte inför höstterminen 2001 i första hand till Naturvetenskapsprogrammet och i andra hand till Samhällsvetenskapsprogrammet vid gymnasieskolan i Danderyds kommun. Som skäl för ansökan anförde han bl.a. följande. Under årskurs 8 och 9 sviktade hans förmåga i skolarbetet p.g.a. den starka psykiska påfrestning föräldrarnas komplicerade skilsmässa utgjorde. Han led av trötthet, håglöshet, nedstämdhet, sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter. Detta påverkade hans prestationer i skolan till det sämre. Familjens psykosociala problematik och hans psykiska besvär är väl kända hos skolhälsovården och rektorn på hans högstadieskola. Idag mår han bättre och han är motiverad för gymnasiestudier till hösten.

Hemkommunen erbjuder de sökta programmen i den egna gymnasieskolan.

Danderyds kommun beslutade att ta emot honom först i andra hand, d.v.s. under förutsättning att det finns platser kvar efter den första intagningsomgången.

J har överklagat beslutet och anfört bl.a. följande. Efter föräldrarnas skilsmässa år 1998 har han mer och mer börjat bo hos sin pappa. Sedan hösten 2000 har han bott hos sin pappa en majoritet av sin tid och sedan mars i år bor de tillsammans i Danderyds kommun. Hans pappa har försökt mantalsskriva honom hos sig, men hans mamma motsätter sig detta.

Överväganden

Det har framkommit i ärendet att J en större del av sin tid bor i Danderyd hos sin pappa. Nämnden finner att hans faktiska vistelse i Danderyd utgör särskilda skäl för att han skall bli mottagen som företrädesberättigad sökande till gymnasieskolan i Danderyds kommun. Överklagandet skall därför bifallas.

Beslut

Nämnden upphäver det överklagade beslutet och föreskriver att J skall tas emot som företrädesberättigad sökande till Naturvetenskapsprogrammet samt till Samhällsvetenskapsprogrammet vid gymnasieskolan i Danderyds kommun.