Till innehållet

Tecknat spelarkontrakt inte särskilda skäl för mottagande till nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)


Beslut 2011-06-22 dnr 2011:104

G, som är hemmahörande i Nyköping kommun, har överklagat Luleå kommuns beslut om att inte motta honom som sökande i första hand till gymnasieskolan i Luleå kommun.

Beslut

Överklagandenämnden avslår överklagandet.

Beslutet får inte överklagas.

Skäl

Enligt 1 § lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) ska nya skollagen tillämpas på utbildning och annan verksamhet från och med den 1 juli 2011. Det innebär att den nya skollagen ska tillämpas på detta ärende.

En kommun är skyldig att till ett nationellt program i gymnasieskolan ta emot en behörig sökande från en annan kommun, om hemkommunen inte erbjuder det sökta programmet eller den nationella inriktning som sökanden åberopar eller om sökanden med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i kommunens gymnasieskola, 16 kap. 43 och 44 §§ skollagen. En kommun är också skyldig att ta emot en behörig sökande från en annan kommun om Skolverket har fattat beslut om att utbildningen i första hand ska ta emot sökande från hela landet enligt 16 kap. 45 § skollagen (riksrekrytering).

Vad som utgör nationella inriktningar framgår av 4 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) jämfört med bilaga 1 till samma förordning.

Av 16 kap. 47 § skollagen framgår att när en kommun har tagit emot alla behöriga sökande som enligt 16 kap. 43 och 44 §§ skollagen ska tas emot i första hand, får den ta emot andra behöriga sökande i andra hand, till platser som återstår sedan alla de som ska tas emot i första hand har antagits till utbildningen.

Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. att G, som är hemmahörande i Nyköpings kommun, inför höstterminen 2011 har sökt till barn- och fritidsprogrammet vid gymnasieskolan i Luleå kommun. Nyköpings kommun har inte träffat samverkansavtal om utbildningen med Luleå kommun.

Hemkommunen har uppgett i yttrande över ansökan att kommunen erbjuder det sökta nationella programmet i den egna kommunen.

Luleå kommun beslutade att inte ta emot G som företrädesberättigad sökande, utan endast som sökande i andra hand.

G har anfört i huvudsak följande. Han har av Luleå Hockey erbjudits möjligheten att påbörja en yrkesmässig karriär som ishockeyspelare och han har ingått ett ungdomsspelaravtal med Luleå Hockey. I hans nuvarande hemkommun saknas förutsättningar att på ett liknande sätt satsa mot en yrkesmässig karriär som ishockeyspelare.

Överklagandenämnden har med anledning av överklagandet och det där nämnda kontraktet vänt sig till Luleå Hockey med ett antal frågor för att få en bättre bild av kontraktet och de förhållanden som ligger till grund för att klubben valt att teckna kontrakt med G. Av Luleå Hockeys svar framgår sammanfattningsvis följande. Klubben har tecknat ett ungdomsspelaravtal med G eftersom de tror att han har stora möjligheter att bli elitspelare i framtiden och att de därför vill att han ska flytta till Luleå för att där utveckla sina hockeykunskaper för att på sikt spela i klubbens A-lag. Ungdomsspelaravtalet är individuellt och har författats utifrån hans hockeykunskaper. Av de tretton spelare som ska gå på NIU i Luleå har ett kontrakt tecknats med tio av dem.

Av det kontrakt som bifogats klubbens svar framkommer att de skyldigheter som åligger klubben huvudsakligen består av en förbindelse att tillhandahålla en hyreslägenhet där halva hyreskostnaden subventioneras, att tillhandahålla utrustning för spelaren, fritt medge spelaren två hemresor per termin samt betala spelaravgiften och tillhandahålla spelaren en måltid om dagen till ett reducerat pris. Av kontraktet framkommer vidare att det åligger spelaren att verka som en god ambassadör för klubben, delta i den verksamhet som föreningen anser nödvändig samt betala alla rörliga kostnader, inklusive hemförsäkring, för den lägenhet som erbjuds spelaren.

Överklagandenämnden kan inledningsvis konstatera att den nationellt godkända idrottsutbildning (NIU) i ishockey som G sökt till inte är att betrakta som en nationell inriktning enligt gymnasieförordningen. Nämnden kan vidare konstatera att det program som G har sökt också erbjuds av hemkommunen. Luleå kommun är därmed skyldig att ta emot honom som företrädesberättigad sökande (sökande i första hand) bara om det finns särskilda skäl med hänsyn till hans personliga förhållanden.

Av förarbetena till skollagen (1985:1100) framgår att avsikten är att begreppet särskilda skäl vid tillämpningen ska ges en restriktiv innebörd (se prop. 1990/91:85 s 61 f). Bestämmelsen rörande särskilda skäl i nya skollagen (2010:800) motsvarar i sak vad som framgick av tidigare gällande bestämmelse (se prop. 2009/10:165, s 800). Överklagandenämnden har vid ett tidigare avgörande tagit fasta vid att det bör finnas en möjlighet för elever med särskild talang och mycket lovande framtidsutsikter inom sin idrott att under vissa förutsättningar beredas möjligheten att tas emot i första hand på grund av särskilda skäl (jfr. dnr 2007:246).

En av skiljelinjerna mellan de riksrekryterande Riksidrottsgymnasierna och de i första hand lokal- och regionalrekryterande NIU gymnasierna är att Riksidrottsgymnasierna generellt sett har en kvalitetsmässigt högre målbild med ambitionen att antagna elever till utbildningen ska kunna uppnå internationell elit. Även om NIU alltjämt ska betraktas som en elitsatsning, med syfte att uttagna elever på sikt ska kunna nå nationell elit, har dock utbildningarna på grund av den lägre ambitionen en lägre lägstanivå bland de uttagna eleverna. Den omständigheten att en elev blivit antagen till NIU ska beaktas vid bedömningen om särskilda skäl föreligger eftersom detta indikerar att eleven nått en viss nivå och har vissa förutsättningar att utvecklas till nationell elit inom sin idrott. Omständigheten utgör dock, med hänsyn till det förhållandevis stora antalet certifierade NIU och de kvalitetskrav som ställs på de antagna, inte ensamt tillräckliga skäl för att bli mottagen som företrädesberättigad sökande. Det går inte att i generella termer exakt slå fast var gränsen för särskilda skäl ska ligga i dessa fall, utan det måste ske en avvägning med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Överklagandenämnden kan dock konstatera att ett grundläggande kriterium bör vara att eleven tillhör en exklusiv skara när det gäller talang och utvecklingspotential inom sin idrott. Det ska vara en mycket hög elitnivå som är jämförbar med förutsättningar för att nå internationell elit. Förekomsten av ett förhållandevis exklusivt kontrakt mellan eleven och den elitklubb som den aktuella NIU är kopplad till bör kunna utgöra en stark indikator på att sådana förutsättningar finns, om kontraktet innebär tillräckligt omfattande åtaganden för båda parter.

Överklagandenämnden kan konstatera att Luleå Hockey har tecknat ett ungdomsspelaravtal med G som löper över hans önskade skolgång vid hockeygymnasiet i Luleå kommun. Det står vidare klart att det endast är tre av de tretton eleverna vid hockeygymnasiets NIU som inte har tecknat ett ungdomsspelaravtal med Luleå Hockey.

Med utgångspunkt från att närmast alla idrottsligt antagna elever till utbildningen har tecknat ett ungdomsspelaravtal med Luleå Hockey finner överklagandenämnden att tecknandet av ett sådant avtal i sig inte ensamt tyder på en sådan exklusivitet som krävs för att G ska tas emot i första hand på grund av särskilda skäl. När det gäller innebörden av förpliktelserna enligt det aktuella avtalet kan överklagandenämnden konstatera följande. Eftersom hjälp med att anskaffa boende och möjlighet att träna i en klubb/miljö med elitinriktad verksamhet utanför skoltid är två av de grundläggande kraven som specialidrottsförbundet ställer på alla skolor som avser att driva NIU bedömer överklagandenämnden att de i kontraktet uppställda förpliktelserna för kontraktsparterna är förhållandevis grundläggande. Överklagandenämnden finner därför att inte heller parternas förpliktelser enligt det kontrakt som G tecknat kan anses indikera en sådan exklusivitet som krävs för att han ska tas emot i första hand på grund av särskilda skäl.

Vad G har anfört om antagning till NIU och i övrigt utgör mot den bakgrunden inte särskilda skäl för ett mottagande. Överklagandet ska därför avslås.

På Överklagandenämndens vägnar


Anders Heiborn

 Erik Svensson

------------------

Beslutet har fattats av Anders Heiborn, ordförande i nämnden, Magnus Åhammar, Birgit Blomqvist, Görel Bråkenhielm och Gunilla Thole efter föredragning av Erik Svensson.