Till innehållet

Innehållet i utbildningen kan endast i mycket speciella fall utgöra särskilda skäl för mottagande i gymnasieskolan i en annan kommun


Beslut 2001-04-05 dnr 01:97

Författningsbestämmelser

En kommun är skyldig att till ett nationellt program i gymnasieskolan ta emot en behörig sökande från en annan kommun, om hemkommunen inte erbjuder det sökta programmet eller den nationellt fastställda inriktning som sökanden åberopar eller om sökanden med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i kommunens gymnasieskola (5 kap. 8 § skollagen).

Bestämmelser om modersmålsundervisning på annat språk än svenska finns i 5 kap. 7- 13 §§ gymnasieförordningen. Av bestämmelserna följer bl.a. att kommunen endast under vissa förutsättningar är skyldig att anordna sådan undervisning.

Ärendet

I, som är hemmahörande i Gnosjö kommun, sökte inför höstterminen 2001 i första hand till Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning språk och i andra hand till Naturvetenskapsprogrammet inriktning matematik och datavetenskap vid gymnasieskolan i Värnamo kommun. Av ansökan framgår att hon som individuellt val vad gäller båda utbildningarna i första hand önskade dans.

Hemkommunen uppgav i yttrande över ansökan att kommunen erbjuder de sökta programmen och inriktningarna.

Genom de överklagade besluten avslog Värnamo kommun I:s ansökan.

I har anfört bl.a. följande. Hon har en äldre syster som redan går i gymnasiet i Värnamo. Familjen funderar därför på att flytta till Värnamo så fort föräldrarna hittar arbete och lägenhet. Hon har redan bytt skola många gånger, vilket har varit jobbigt för henne. Hon åker flera gånger i veckan till Värnamo och dansar i kulturhuset. Det vore väldigt olyckligt om hon skulle behöva sluta med dansen. Vidare sjunger hon i katolska kyrkans kör. Värnamo kommun kan också erbjuda henne hennes hemspråk kroatiska. Det är viktigt att hon inte glömmer sitt hemspråk. I Värnamo erbjuds flera valbara kurser och hon skulle därför få en bred utbildning samtidigt som hon skulle få utbildning inom dans på sin fritid. Ingen av hennes kamrater skall gå i Gnosjö utan de flesta skall gå i Värnamo. Tvingas hon att gå i Gnosjö kommer hon inte att trivas och hon blir kanske tvungen att sluta med sina fritidsintressen.

Överväganden

har sökt sådana program och sådana nationellt fastställda inriktningar som också erbjuds av hemkommunen. Värnamo kommun är därför skyldig att ta emot henne endast om det finns särskilda skäl med hänsyn till hennes personliga förhållanden.

Som ett skäl för att I skall få gå i gymnasieskolan i Värnamo har hon anfört att hon där kan få undervisning i sitt modersmål kroatiska.

I frågor som rör utbildningens innehåll i ett program i gymnasieskolan kan det emellertid, enligt nämndens mening, endast i mycket speciella fall anses finnas sådana särskilda skäl att sökanden bör ha rätt att bli mottagen i den kommun som anordnar utbildningen.

Någon sådan särskild omständighet som skulle kunna ge I rätt att bli mottagen i Värnamo, därför att hon där kan få undervisning i kroatiska, har dock inte visats.

På grund härav och eftersom vad I har anfört i övrigt inte utgör tillräckliga skäl för ett mottagande kan hennes överklagande inte bifallas.

Beslut

Nämnden avslår överklagandet.