Till innehållet

En elevs behov av stöd utgjorde inte särskilda skäl för mottagande i en annan kommun då hemkommunen ska ge eleven det stöd eleven behöver


Beslut 2003-05-08 dnr 03:202

Författningsbestämmelser

En kommun är skyldig att till ett nationellt program i gymnasieskolan ta emot en behörig sökande från en annan kommun, om hemkommunen inte erbjuder det sökta programmet eller den nationellt fastställda inriktning som sökanden åberopar eller om sökanden med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i kommunens gymnasieskola (5 kap. 8 § skollagen [1985:1100]).

En elev skall ges stödundervisning om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de kunskapsmål som anges i kursplanerna eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd (8 kap. 1 § gymnasieförordningen [1992:394]).

Ärendet

A är hemmahörande i Varbergs kommun. Han sökte inför höstterminen 2003 som första val till den lokala inriktningen TV-video på Medieprogrammet och som andra val till Medieprogrammet vid gymnasieskolan i Halmstads kommun.

Hemkommunen uppgav i yttrande över ansökan att kommunen anordnar den sökta utbildningen i den egna gymnasieskolan.

Halmstads kommun avslog ansökan med hänvisning till hemkommunens yttrande.

A har anfört bl.a. följande. Han är diagnostiserad dyslektiker och lider av Tourettes syndrom. Detta tar sig bl. a. uttryck i att han har problem med närminnet, koncentrationssvårigheter och inte hinner med i vissa övningar i skolan. Han har inte fått det stöd han behöver av Varbergs kommun. Att han klarat sig med godkänt genom högstadiet beror på att hans mor har jobbat med honom. I Halmstad arbetar de med Alfasmartdatorer med de dyslektiska eleverna, något som rekommenderats av dem som utrett A:s problem. Den arbetsmetod som man använder sig av på inriktningen TVvideo passar honom bra. I tidigare projekt på högstadiet har A fått bra resultat när han arbetat med filmproduktion och moment som ingår där.

A har inkommit med dels en psykologbedömning av AN, legitimerad psykolog vid Habiliteringen i Appelviken daterad den 12 november 2001 dels journalanteckningar från IN, logoped vid Logopedmottagningen på Varbergs sjukhus, daterade den 21 januari 2002.

Överväganden

A har sökt utbildning på ett sådant program som också erbjuds av hemkommunen. Halmstads kommun är därför skyldig att ta emot honom bara om det föreligger särskilda skäl med hänsyn till hans personliga förhållanden. Vad A har anfört utgör emellertid enligt nämndens bedömning inte tillräckliga skäl för ett mottagande. Nämnden har härvid särskilt beaktat att det enligt den ovan återgivna bestämmelsen i 8 kap. 1 § gymnasieförordningen åligger Varbergs kommun att ge A de stödinsatser som han har behov av. Överklagandet kan således inte bifallas.

Beslut

Nämnden avslår överklagandet.