Till innehållet

Möjligheten att fortsätta en ungdomselitssatsning i idrott har inte ansetts utgöra särskilda skäl för mottagande i gymnasieskolan i en annan kommun


Beslut 2001-04-26 dnr 01:274

Författningsbestämmelser

En kommun är skyldig att till ett nationellt program i gymnasieskolan ta emot en behörig sökande från en annan kommun, om hemkommunen inte erbjuder det sökta programmet eller den nationellt fastställda inriktning som sökanden åberopar eller om sökanden med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i kommunens gymnasieskola (5 kap. 8 § skollagen).

Ärendet

J, som är hemmahörande i Hörby kommun, sökte inför höstterminen 2001 i första hand till Teknikprogrammet och i andra hand till Naturvetenskapsprogrammet vid gymnasieskolan i Lunds kommun. Som skäl för ansökan angav han bl.a. att han tränar simhopp i Lund sex dagar i veckan att han skulle få svårt att hinna resa mellan skola, hem och träningen i Lund om han inte får gå i gymnasieskolan i Lund.

Hemkommunen erbjuder de sökta programmen genom samverkansavtal med Eslövs kommun.

Genom det överklagade beslutet avslog Lunds kommun ansökan.

J har anfört bl.a. följande. Det finns inget riksidrottsgymnasium som erbjuder utbildning i simhopp. Genom studier på P-gymnasiet i Lund skulle han få nära till träningen samt möjlighet att under skoltid utöva träning inom ämnet specialidrott. Att helhjärtat få koncentrera sig på såväl studier som hobby, med mycket goda resultat i båda fallen, har varit avgörande för hans motivation och höga ambitionsnivå. Ett avslag skulle kunna innebära att han tvingas till ett orimligt val mellan fortsatt ambitiös satsning på skolan eller ett fortsatt idrottande på ungdomselitnivå.

I ärendet finns en skrivelse från, Svenska Simförbundet, som bl.a. intygar att J tillhör landets bästa simhoppare i juniorklass A, och att det bästa för honom är att få gå i gymnasieskolan i Lund.

Överväganden

J har sökt utbildning på sådana program som också erbjuds av hemkommunen. Lunds kommun är därför skyldig att ta emot honom bara om det finns särskilda skäl med hänsyn till hans personliga förhållanden. De angivna förhållandena utgör emellertid inte tillräckliga skäl för mottagande i Lund. Överklagandet kan därför inte bifallas.

Beslut

Nämnden avslår överklagandet.