Till innehållet

Eleven hade på grund av psykisk sjukdom särskilda skäl med hänsyn till sina personliga förhållanden för att tas emot som sökande i första hand


Beslut 2002-07-11 dnr 02:462

Författningsbestämmelser

Av behöriga sökande till ett nationellt program i en kommuns gymnasieskola skall i första hand tas emot, de som är hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen, de som är hemmahörande i en kommun som inte erbjuder det sökta programmet eller den nationellt fastställda inriktning som sökanden åberopar, och de som med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den gymnasieskola dit de har sökt (5 kap. 8 § skollagen [1985:1100] ).

När alla sådana sökande har tagits emot får kommunen ta emot andra behöriga sökande (6 kap. 1 § gymnasieförordningen [1992:394]).

Ett beslut om att ta emot en sökande gäller under förutsättning att sökanden innan utbildningen startar har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande och har godkända betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska och matematik eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper (5 kap. 5 § första stycket 1 skollagen samt 6 kap. 1 § andra stycket gymnasieförordningen [1992:394]).

Ärendet

J, som är hemmahörande i Täby kommun, sökte inför höstterminen 2002 till Samhällsvetenskapsprogrammet, i första hand med nationell inriktning samhällsvetenskap, i andra hand med nationell inriktning kultur, vid gymnasieskolan i Danderyds kommun.

Hemkommunen uppgav i yttrande över ansökan att kommunen erbjuder sökt program och sökta inriktningar i den egna gymnasieskolan.

Danderyds kommun beslutade att ta emot henne först i andra hand, d.v.s. under förutsättning att det finns platser kvar efter den första intagningsomgången.

J har anfört bl.a. följande. I mitten av augusti år 2000 drabbades hon av anorexi. Hon har genomgått en behandling på Nordiska Klinikerna, en specialenhet för behandling av unga anorektiker vid Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby. Under sjukdomstiden förlorade hon kontakten med många av sina tidigare kamrater, men ett fåtal mycket nära vänner gav inte upp och dessa vänner har betytt oerhört mycket för den successiva förbättring som hon sedan genomgick under hösten 2001 och våren 2002. Hon är ännu inte helt återställd. Därför är det oerhört viktigt att hon får vistas i en lugn och trygg miljö tillsammans med sina närmaste vänner. Alla hennes närmaste vänner går på Danderyds gymnasium.

I ärendet har åberopats två skrivelser till stöd för överklagandet. Den ena skrivelsen är utfärdad av A, socionom och leg. psykoterapeut vid Anorexiakontakt i Stockholm och den andra skrivelsen är utfärdad av G, överläkare vid Nordiska Klinikerna vid Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby.

Överväganden

På grund av vad som har anförts, bl.a. i intygen, finner nämnden att J har sådana särskilda skäl med hänsyn till sina personliga förhållanden att hon skall tas emot som företrädesberättigad sökande till gymnasieskolan i Danderyds kommun. Överklagandet skall därför bifallas.

Beslut

Nämnden upphäver det överklagade beslutet och föreskriver att J skall tas emot som företrädesberättigad sökande till Samhällsvetenskapsprogrammet i Danderyds kommun.
Mottagandet gäller under förutsättning att hon innan utbildningen startar uppfyller gällande behörighetskrav (se ovan).