Till innehållet

Sökanden har rätt att tas emot i annan kommun redan inför årskurs 1 om den nationellt faställda inriktningen inte erbjuds av hemkommunen


Beslut 2003-05-14 dnr 03:116

Författningsbestämmelser

En kommun är skyldig att till ett nationellt program i gymnasieskolan ta emot en behörig sökande från en annan kommun, om hemkommunen inte erbjuder det sökta programmet eller den nationellt fastställda inriktning som sökanden åberopar eller om sökanden med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i kommunens gymnasieskola (5 kap. 8 § skollagen [1985:1100]).

Ett beslut om att ta emot en sökande gäller under förutsättning att sökanden innan utbildningen startar har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande och har godkända betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska och matematik eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper (5 kap. 5 § första stycket 1 skollagen samt 6 kap. 1 § andra stycket gymnasieförordningen [1992:394]).

Ärendet

C, som är hemmahörande i Härjedalens kommun, sökte inför höstterminen 2003 till Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning kultur vid gymnasieskolan i Östersunds kommun.

Hemkommunen uppgav i yttrande över ansökan att kommunen anordnar sökt program i den egna gymnasieskolan.

Östersunds kommun avslog ansökan med hänvisning till hemkommunens yttrande.

C har anfört bl.a. följande. Hans studier skulle påverkas negativt om han inte får påbörja sin utbildning direkt i Östersund utan i stället måste studera första året i Sveg. Olika skolor har olika krav på utbildning och det är jobbigt att komma från en skola till en annan efter ett år. Klyftan mellan kunskapsnivåerna kan vara väldigt stor.

Av utredningen i ärendet har framkommit att Härjedalens kommun erbjuder utbildning på Samhällsvetenskapsprogrammet men inte på den nationella inriktningen kultur.

Överväganden

Av de ovan angivna bestämmelserna om mottagande till nationella program följer att en sökande som har åberopat en nationell inriktning som inte erbjuds av hemkommunen har rätt att bli mottagen redan inför årskurs 1.

Utredningen i ärendet visar att C:s hemkommun visserligen erbjuder utbildning på Samhällsvetenskapsprogrammet men inte på den nationella inriktningen kultur. Östersunds kommun är därmed skyldig att ta emot honom som sökande. Överklagandet skall därför bifallas.

Beslut

Nämnden upphäver det överklagade beslutet och föreskriver att C skall tas emot som sökande till Samhällsvetenskapsprogrammet i Östersunds kommun. Mottagandet gäller under förutsättning att han innan utbildningen startar uppfyller gällande behörighetskrav (se ovan).