Till innehållet

Ett beslut om mottagande till ett nationellt program avser programmet som helhet och kan inte begränsas till en särskild inriktning eller studieväg


Beslut 2003-05-14 dnr 03:142

Författningsbestämmelser

En kommun är skyldig att till ett nationellt program i gymnasieskolan ta emot en behörig sökande från en annan kommun, om hemkommunen inte erbjuder det sökta programmet eller den nationellt fastställda inriktning som sökanden åberopar eller om sökanden med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i kommunens gymnasieskola (5 kap. 8 § skollagen [1985:1100]).

Ett beslut om att ta emot en sökande gäller under förutsättning att sökanden innan utbildningen startar har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande och har godkända betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska och matematik eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper (5 kap. 5 § första stycket 1 skollagen samt 6 kap. 1 § andra stycket gymnasieförordningen [1992:394]).

Ärendet

F, som är hemmahörande i Simrishamns kommun, sökte inför höstterminen 2003 till Byggprogrammet vid gymnasieskolan i Landskrona-Kävlinge-Svalövs Gymnasieförbund i Landskrona. Av ansökan framgår att han önskar delta i den utbildning i fotboll som anordnas i Landskrona kommun.

Hemkommunen uppgav i yttrande över ansökan att kommunen inte anordnar sökt program i den egna gymnasieskolan.

Landskrona-Kävlinge-Svalövs Gymnasieförbund avslog ansökan med hänvisning till att samverkansavtal beträffande fotboll saknas.

F har anfört bl.a. följande. Han har i stor konkurrens med andra ungdomar i Skåne blivit rekommenderad av Skånes fotbollförbund att antas till fotbollsgymnasiet i Landskrona. Hans idrottslärare anser att F är en jättetalang för sydöstra Skåne. Fotbollsgymnasiet skulle kunna bli en språngbräda för honom till landslagsspel och till att i framtiden ha fotboll som yrke.

Överväganden

Bestämmelserna i skollagen om mottagande av sökande till ett nationellt program avser programmet som sådant. Ett beslut om mottagande enligt dessa bestämmelser kan därför inte begränsas till någon särskild studieväg eller inriktning inom programmet.

F har sökt utbildning på ett nationellt program som inte erbjuds av hemkommunen. Han har därmed rätt att bli mottagen som sökande. I enlighet med vad som nyss sagts skall mottagandet avse programmet i dess helhet. Landskrona-Kävlinge-Svalövs Gymnasieförbunds beslut att inte ta emot honom såvitt gäller fotbollsgymnasiet är således felaktigt. Överklagandet skall därför bifallas.

Beslut

Nämnden upphäver det överklagade beslutet och föreskriver att F skall tas emot som sökande till Byggprogrammet i Landskrona-Kävlinge-Svalövs Gymnasieförbunds skola. Mottagandet gäller under förutsättning att han innan utbildningen startar uppfyller gällande behörighetskrav (se ovan).