Till innehållet

Ett beslut att ta emot en elev ska fattas i början av utbildningen, eleven får antas till utbildningen vid en senare tidpunkt


Beslut 2013-11-07 dnr 2013:359

NN, som är hemmahörande i X kommun, har överklagat Y kommuns beslut om att inte motta honom som sökande i första hand till gymnasieskolan i Y kommun.

BESLUT

Överklagandenämnden undanröjer beslutet.

Beslutet får inte överklagas.

ÄRENDET

NN, som är hemmahörande i X kommun, sökte inför höstterminen 2013 till tredje året på Naturbruksprogrammet med inriktning djur vid M-gymnasiet i Y kommun. Kommunerna har inte träffat samverkansavtal om utbildningen. NN har gått gymnasiets första och andra år på Naturbruksprogrammet med inriktning djur vid N-skolan i X kommun.

X kommun uppgav i yttrande över NNs ansökan att hemkommunen erbjuder det sökta nationella programmet genom samverkansavtal med Jämtlands län.

Y kommun beslutade att inte ta emot NN som företrädesberättigad sökande, utan endast som sökande i andra hand.

NN har överklagat beslutet och till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande. Det skulle på ett personligt plan vara bra för honom att byta skola. N-skolan har svårt att ge honom det stöd han behöver. M-gymnasiet verkar ha en studieplan som passar honom bättre. Han har en stor passion för hästar och har funnit en familj med hästgård i Y där han får bo. Med anledning av en knapp ekonomi i kombination med ett dyrt hästintresse skulle ett inackorderingstillägg vara mycket välkommet.

SKÄL

Gällande bestämmelser

Av de behöriga sökande till ett nationellt program eller till en sådan nationell inriktning som börjar första läsåret, ska huvudmannen i första hand ta emot dem som är hemmahörande i kommunen eller inom samverkansområdet för utbildningen (16 kap. 43 skollagen, 2010:800). Utöver det ska en kommun med samma företrädesrätt ta emot behöriga sökanden från andra kommuner utifrån vissa kriterier som framgår i 16 kap. 44 § skollagen.
Sökande till ett nationellt program eller till en sådan nationell inriktning som börjar första läsåret tas emot i början på utbildningen. (7 kap. 2 § gymnasieförordningen, 2010:2039).

Huvudmannen får besluta att anta en sökande vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen om det finns plats på den aktuella studievägen och om den sökande är behörig samt har de kunskaper och färdigheter som krävs för att tillgodogöra sig undervisningen. (7 kap. 8 § gymnasieförordningen)

Överklagandenämndens bedömning

Att bli mottagen till en gymnasial utbildning innebär att eleven får vara med och konkurrera om de platser som finns vid det nationella programmet eller den nationella inriktningen som eleven ansökt om att få gå. En elev kan bli mottagen i första hand eller mottagen i andra hand.

Ett beslut om mottagande får överklagas till Överklagandenämnden enligt 28 kap. 12 § punkt 7 skollagen.

Att bli antagen till en gymnasial utbildning innebär att eleven får en plats på det nationella programmet eller den nationella inriktningen som eleven ansökt om att få gå.

Ett beslut om antagning till en gymnasial utbildning får inte överklagas till Överklagandenämnden.

Av gymnasieförordningen framgår att en elev endast kan tas emot i början av en utbildning men att huvudmannen får anta en elev vid senare tidpunkt än i början av utbildningen.

NN har ansökt om att få börja tredje året på Naturbruksprogrammet inriktning djur vid M-gymnasiet i Y.

Eftersom ansökan handlar om att NN vill påbörja en utbildning vid en senare tidpunkt än vid början av utbildningen är bestämmelserna om mottagande till utbildning inte tillämpliga.

Det överklagade beslutet om att inte ta emot NN i första hand är därför felaktigt och ska undanröjas.

Det framgår av handlingarna i ärendet att NN av Y kommun har antagits till sökt utbildning och detta beslut påverkas inte av denna utgång.

På Överklagandenämndens vägnar

Barbro Molander  

Åsa Lindbäck

Beslutet har fattats av Barbro Molander, ordförande i nämnden, efter föredragning av juristen Åsa Lindbäck.