Till innehållet

Överklagandenämnden upphäver beslutet och förordnar om plats eftersom kommunen inte har visat att den önskade placeringen skulle innebära organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen


Beslut 2019-08-08 dnr 2019:229

ÖVERKLAGAT BESLUT

Beslut den 22 februari 2019 om skolplacering

BESLUT

Överklagandenämnden bifaller överklagandet och förordnar att NN ska beredas plats vid X skolan i X kommun inför höstterminen 2019.
Beslutet får inte överklagas.

ÄRENDET 

X kommun beslutade den 22 februari 2019 att avslå NNs ansökan om placering i förskoleklass vid X skolan inför höstterminen 2019. Som skäl för beslutet angavs organisatoriska svårigheter.

NN har, genom sina vårdnadshavare, överklagat beslutet. De har i huvudsak anfört följande. NN har ett syskon i förskoleklass på X skolan. Även om X skolan ligger längre bort än den närmaste skolan så går det lika fort att ta sig dit. Idag går det 47 barn i förskoleklass vid X skolan uppdelade på tre lokaler. Kullen som ska börja till hösten 2019 är betydligt mindre. Den påstådda lokalbristen är ingenting de känner igen. Enligt X skolan erbjöds 47 elever plats vid X skolan och av dessa tackade tio elever nej. X skolan hade ytterligare elva externt sökande elever, varav hälften hade syskon på skolan, och samtliga fick avslag på sin ansökan. De har svårt att förstå hur det kan gå 47 elever i förskoleklass idag när de fått avslag med motiveringen ”organisatoriska svårigheter”. Tidigare har X skolan haft en policy med förtur åt syskonansökningar. Sedan hösten 2018 har dock skolledningen bytts ut och efter mindre än ett år anser man att skolan är trångbodd och att en minskning av elever i förskoleklass är motiverad. De anser att NN borde erbjudas plats med hänsyn till urvalsgrunden syskonförtur. Det är inte rättvist att från ett år till ett annat stänga dörren för alla som inte tillhör upptagningsområdet. Beslutet försvårar familjens vardagssituation. Antalet platser som X skolan erbjuder stämmer inte överens med skolans stora upptagningsområde.

X kommun har i yttrande till Överklagandenämnden i huvudsak anfört följande. Om en skola har fler ansökningar än det finns platser så sker urval enligt följande principer.

1. Upptagningsområde. En elev som tillhör skolans upptagningsområde har förtur. (Kommunen organiserar sina skolenheter i olika skolspår. Upptagningsområdet visar på det verksamhetsmässiga samband som finns mellan skolenheterna inom spåret.)
2. Syskonförtur. Syskonförtur gäller om eleven har syskon på samma skola som kommer att gå i årskurs 1-3 på vald skola kommande läsår.
3. Relativ närhet. En jämförelse görs mellan elevers närhet till skolan i förhållande till andra elevers närhet. Denna princip används för att alla elever ska ha möjlighet att få plats på en skola nära hemmet.

Rektors bedömning är att X skolan kan ta emot 40 elever/årskurs. Om skolan skulle ta emot fler elever skulle det medföra betydande organisatoriska svårigheter för skolan inför läsåret 2019/20 eftersom de skulle bli tvungna att dela en undervisningsgrupp, vilket det inte finns plats för. Elva elever har nekats plats vid X skolan. De 40 elever som erbjudits plats och tackat ja bor inom skolans upptagningsområde. Det stämmer att 47 elever inledningsvis erbjudits plats vid X skolan och att tio av dessa har tackat nej. Det har tidigare varit för många elever/årskurs på skolan och att fler elever först erbjudits plats beror på att skolan försökt lösa placering för så många som möjligt, men utifrån lokalernas utformning är 47 elever för många. Även 37 elever innebär i praktiken för stora grupper och skolan saknar kapacitet att ta emot ytterligare elever. Bedömningen är att fler elever än vad som är lämpligt har erbjudits plats.

SKÄLEN FÖR BESLUTET

Gällande bestämmelser
Enligt 9 kap. 15 § första stycket skollagen (2010:800) ska en elev placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.

Av 9 kap. 15 § andra stycket skollagen framgår att kommunen annars får frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Av 28 kap. 12 § 6 skollagen följer att ett beslut av en kommun om skolplacering enligt 9 kap. 15 § andra stycket samma lag får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. I förarbetena (prop. 2009/10:165 s. 580) till skollagen uttalas att ett beslut enligt detta stycke är av så ingripande karaktär för den enskilde att det ska kunna överklagas genom förvaltningsbesvär. Beslut enligt första stycket i samma paragraf överklagas däremot till allmän förvaltningsdomstol (laglighetsprövning, se 28 kap. 18 § första stycket skollagen).

Överklagandenämndens bedömning

Får Överklagandenämnden pröva överklagandet?

Den första fråga som Överklagandenämnden ska ta ställning till är om X kommuns beslut får prövas av Överklagandenämnden, dvs. om beslutet är ett beslut om placering som grundar sig på 9 kap. 15 § andra stycket skollagen.

X kommun har anfört att NN inte kan tas emot på X skolan eftersom det skulle medföra betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter för kommunen. X kommun har inte gjort gällande att någon annan elevs rätt till skolplacering nära hemmet (närhetsgarantin) har varit avgörande för att neka NN plats vid den önskade skolan.

Mot denna bakgrund anser Överklagandenämnden att nämnden är behörig att pröva överklagandet (jfr Överklagandenämndens beslut den 16 juni 2016, dnr 2016:45).

Bedömningen i detta fall
Frågan i ärendet är om X kommun har haft fog för att frångå vårdnadshavarnas önskemål om att NN ska beredas plats vid den önskade skolan.

En förutsättning för att kommunen ska kunna frångå vårdnadshavarnas önskemål är att den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Överklagandenämnden har tidigare funnit att det självklara fallet av betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter är att alla sökande inte får plats på en skolenhet, eftersom det sannolikt skulle kräva en utbyggnad av skolenheten och eventuellt ytterligare personal (jfr Överklagandenämndens beslut den 16 juni 2016, dnr 2016:45).

Utgångspunkten enligt skollagen är att vårdnadshavarnas önskemål ska ligga till grund för en elevs skolplacering. Det är kommunen som har att visa att förutsättningarna för att neka en elev skolplacering vid den önskade skolenheten är uppfyllda (jfr Överklagandenämndens beslut den 24 augusti 2015, dnr 2015:350).

Av förarbeten (prop. 2009/10:165 s. 250) till skollagen framgår vidare att kommunen ska ha fortsatt frihet att organisera verksamheten på det sätt som bäst passar de lokala förutsättningarna.

Den rätt för en elevs vårdnadshavare att välja skola som kommer till uttryck i skollagen innebär enligt Överklagandenämndens mening inte att kommunen är skyldig att utforma sin skolorganisation efter dessa önskemål. Oavsett vilket antal elever som började i förskoleklass vid X skolan tidigare läsår så har kommunen rätt att bestämma sin inre organisation. Detta innefattar enligt Överklagandenämndens bedömning att kommunen till exempel inför läsårsstart får ändra inställning angående hur många platser det finns i en viss årskurs, dock med beaktande av 9 kap. 15 a § skollagen. (Jfr Överklagandenämndens beslut den 8 september 2017, dnr 2017:522.)

X kommun har dock i förevarande fall under skolplaceringsprocessen inledningsvis erbjudit 47 elever plats vid X skolans förskoleklass, vilket tyder på att kommunen måste anses ha planerat sin verksamhet efter detta antal. Med anledning av att tio av dessa elever har tackat nej, bör endast 37 platser ha fyllts upp. Kommunen har först uppgett att X skolan kan ta emot 40 elever/årskurs, men har därefter uppgett att den aktuella årskursen inte kan ta emot fler än 37 elever.

Överklagandenämnden finner mot denna bakgrund att X kommun inte har visat att en placering av NN vid den önskade skolan skulle medföra betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter för kommunen (jfr Överklagandenämndens beslut den 24 augusti 2015, dnr 2015:350). Överklagandet ska därför bifallas och NN ska beredas plats vid X skolan inför höstterminen 2019.

På Överklagandenämndens vägnar

Elin Carbell Brunner
Beslutet har fattats av Elin Carbell Brunner, ordförande i nämnden samt Magnus Åhammar, Birgit Blomqvist, Einar Jakobsson, Greger Bååt och Elisabeth Fernell efter föredragning av juristen Stefanie de Pourbaix. Ersättaren Lars Werner har även varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.