Till innehållet

Överklagandenämnden har inte ansett sig behörig att pröva ett beslut om antagning till profilklass som grundar sig på 15 kap. 1 § skolförordningen


Beslut 2019-09-05 dnr 2019: 954

ÖVERKLAGAT BESLUT

Beslut den 10 mars 2019 om antagning till profilklass

BESLUT

Överklagandenämnden avvisar överklagandet.
Beslutet får inte överklagas.

ÄRENDET

Det överklagade beslutet
X kommun beslutade den 10 mars 2019 att avslå NNs ansökan om skolplacering vid X skola fotbollsprofil inför höstterminen 2019. Som skäl för beslutet angavs bl.a. följande. Om ditt barn inte har blivit placerad vid den skola som ni sökte i första hand har beslutet fattats i enlighet med 10 kap. 30 § andra stycket skollagen (2010:800). Kommunen får frångå önskemålet om det skulle medföra betydande ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för kommunen. Ett exempel är när antalet sökande till en skola överstiger antalet platser. Efterfrågan på skolplatser överstiger antalet tillgängliga platser och därför har kommunen gjort ett urval i enlighet med X kommun beslutade urvalsgrunder. Om ditt barn redan har en placering på en skola i X kommun så behåller ditt barn sin nuvarande plats. Går ditt barn idag på en skola som saknar årskurs för nästkommande läsår ska du kontakta ditt barns skolpliktsbevakande skola för besked om placering.

Överklagandet
NN har, genom sina vårdnadshavare, överklagat beslutet. De har i huvudsak anfört följande. De har kontaktat den biträdande rektorn vid X skola som har uppgett att det är X fotbollsförening som fattar beslut om vilka sökanden som ska tas emot till fotbollsklassen. De har även varit i kontakt med X fotbollsförening som har uppgett att det istället är biträdande rektorn som har fattat beslut om antagning till profilen.

Kommunens inställning
X kommun har i yttranden till Överklagandenämnden anfört i huvudsak följande. Skolan har ett samarbete med X fotbollsförening, som har hand om hela uttagningen till de 30 platser som utgör fotbollsinriktningen på skolan. Samarbetet med fotbollsföreningen har funnits vid X skolan sedan 2004. Uttagning sker av certifierade utbildade instruktörer och bygger till viss del på talang för sporten. Efter uttagning lämnar fotbollsföreningen en lista till biträdande rektor med de 30 elever som tagits ut till placering i fotbollsinriktningen, samt i turordning de reserver som eventuellt kan tas in för det fall någon av de 30 uttagna eleverna avböjer sin erbjudna placering. NN har deltagit i uttagningen för fotbollsinriktningen. De av UEFA och Svenska Fotbollsförbundet certifierade fotbollstränarna har vid uttagningen bedömt eleverna. De har vid sin bedömning ansett att NN har uppfyllt vissa av kraven, men att det bland de uttagna funnits de som uppfyllt kraven till betydligt större utsträckning. Det var tre stycken uttagna som tackade nej och skolan tog in de tre första på reservlistan. NN stod inte med bland de tre första på reservlistan. NN fortsätter vid sin nuvarande skola, vilket är X skolan.

Kommunen har gett in ett informationsbrev från fotbollsföreningen där det bl.a. framgår att ansökan till fotbollsutbildningen ska göras via X kommunens hemsida under skolvalsperioden 15 januari – 15 februari 2019 och att de elever som söker till utbildningen ska bjudas in till en uttagning under vecka 8. Det framgår också att ansökan även kan göras löpande under läsåret. X kommun har i ett senare yttrande anfört att den rättsliga grunden för beslutet är 9 kap. 25 § skolförordningen.

SKÄLEN FÖR BESLUTET

Gällande bestämmelser
I 10 kap. 9 § första stycket skollagen (2010:800) anges att tester och prov inte får utgöra villkor för antagning eller grund för urval till eller inom en skolenhet.

Enligt 10 kap. 9 § tredje stycket skollagen får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter som innebär undantag från första och andra styckena för utbildning från och med årskurs 7 och, om det finns särskilda skäl, även för utbildning från och med årskurs 4. Sådana föreskrifter får innebära att bestämmelsen i 30 § första stycket om en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts.

I 9 kap. 25 § skolförordningen (2011:185) anges följande. En huvudman som anordnar utbildning som kräver att eleverna har särskilda färdigheter i bild, idrott och hälsa, musik eller slöjd får från och med årskurs 7 använda färdighetsprov som
1. villkor för antagning till en viss skolenhet eller elevgrupp,
2. grund för urval till en viss skolenhet eller elevgrupp när det finns fler sökande än platser, och
3. villkor för fortsatt utbildning vid en viss skolenhet eller elevgrupp.

Av 15 kap. 1 § skolförordningen framgår att beslut fattade enligt förordningen endast får överklagas i den ordning som gäller för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Av 10 kap. 30 § första stycket skollagen framgår att en elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.

Av 10 kap. 30 § andra stycket skollagen framgår att kommunen annars får frångå elevens vårdnadshavares önskemål om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen eller om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Av 28 kap. 12 § 6 skollagen följer att ett beslut av en kommun om skolplacering enligt 10 kap. 30 § andra stycket samma lag får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. I förarbetena (prop. 2009/10:165 s. 580) till skollagen uttalas att ett beslut enligt detta stycke är av så ingripande karaktär för den enskilde att det ska kunna överklagas genom förvaltningsbesvär. Beslut enligt första stycket i samma paragraf överklagas däremot till allmän förvaltningsdomstol (laglighetsprövning, se 28 kap. 18 § första stycket skollagen).

Överklagandenämndens bedömning
Vårdnadshavarna har ansökt om skolplacering för NN vid X skola fotbollsprofil och X kommun har med stöd av 9 kap. 25 § skolförordningen, efter ett urval genom färdighetsprov, fattat beslut att NN inte beviljas plats på den önskade profilen. Ett beslut kan överklagas till Överklagandenämnden endast om det finns en uttrycklig bestämmelse om detta i skollagen eller i föreskrifter som har meddelats av regeringen. För beslut efter urval till elevgrupp med stöd av 9 kap. 25 § skolförordningen finns inte någon sådan bestämmelse. Överklagandenämnden kan därför inte ta upp överklagandet till prövning utan överklagandet ska avvisas.

Härvid kan dock anmärkas att Överklagandenämnden i tidigare avgöranden har uttalat att det kan ifrågasättas om utformningen av 9 kap. 25 § skolförordningen, som bemyndigar huvudmän att i vissa fall kunna använda färdighetsprov vid urval till en viss skolenhet när det finns fler sökanden än platser, lämnar utrymme för att kunna tillämpas när urvalet endast gäller vissa klasser med t.ex. idrottsprofil inom en skolenhet och inte till skolenheten som helhet (se Överklagandenämndens beslut den 7 maj 2018, dnr 2018:32).

Mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet finner Överklagandenämnden skäl att överlämna en kopia av beslutet till Skolinspektionen för vederbörlig tillsyn.

På Överklagandenämndens vägnar

Elin Carbell Brunner
Beslutet har fattats av Elin Carbell Brunner, ordförande i nämnden, samt Magnus Åhammar, Einar Jakobsson, Birgit Blomqvist, Greger Bååt och Lars Werner efter föredragning av juristen Niklas Beijar Johansson. Ersättaren Jonas Hedström samt kanslichefen Anna-Karin Lundgren har även varit med vid den slutliga hand-läggningen utan att delta i avgörandet.