Till innehållet

Överklagande gällande byte av skola avslogs då inget framkommit som gav nämnden skäl att ifrågasätta kommunens uppgift att den önskade skolan, trots att den hade fysisk plats, inte kunde ta emot fler elever


Beslut 2017-03-02 dnr 2017:34

ÖVERKLAGAT BESLUT

Beslut av X kommun den 30 december 2016 om skolplacering

Beslut

Överklagandenämnden avslår överklagandet.

Beslutet får inte överklagas.

Ärendet

X kommun beslutade den 30 december 2016 att avslå vårdnadshavarnas ansökan om skolplacering för NN i årskurs 7 vid Y-skolan. Som skäl för beslutet angavs följande. Betydande organisatoriska svårigheter bedöms föreligga. Rektor ansvarar för att alla elever erbjuds den undervisning, trygghet och studiero som skollagen anger. Aktuell situation vid skolenheten bedöms för närvarande innebära att organisationen inte medger fler elever i årskurs 7. Elevens rätt till utbildning eller kunskapsutveckling åsidosätts inte då plats innehas och utbildning erbjuds vid annan likvärdig skolenhet.

NN har överklagat beslutet företrädd av sina vårdnadshavare som i huvudsak anfört följande. Från den klass NN gått i sedan årskurs 1 bytte åtta av pojkarna skola inför sjunde klass. Av de kompisar NN brukade umgås med har samtliga flyttat från klassen. NN har lätt för de flesta ämnen men känner inte längre någon glädje i skolan. Han vantrivs på Z-skolan och vill byta till den skola där hans kompisar går. De fick muntligt besked redan tre veckor före höstlovet av Y-skolans dåvarande rektor att det fanns plats på skolan. Sedan hände något och det var inte längre lika självklart att NN skulle få byta. Det sades mer eller mindre tydligt från flera inblandade tjänstemän att det handlade om att inte låta NNs nuvarande klass bli ännu mindre.

X kommun har i yttrande anfört i huvudsak följande. Aktuell skola har fysisk plats för flera elever. Omständigheter kring vid Y-skolan befintliga elevers behov och studiesituation samt omständigheter relaterade till aktuella vakanser i skolledning och således verksamhetens följaktiga förutsättningar att administrera, leda och organisera utbildning och undervisning gör att det föreligger betydande organisatoriska svårigheter. Situationen kompliceras av att flera andra elever är intresserade av att byta till aktuell skolenhet.

Skälen för beslutet

Gällande bestämmelser

Enligt 10 kap. 30 § första stycket skollagen (2010:800) ska en elev placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.

Av 10 kap. 30 § andra stycket skollagen framgår att kommunen annars får frångå elevens vårdnadshavares önskemål om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen eller om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Av 28 kap. 12 § 6 skollagen följer att beslut om placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavare önskar enligt 10 kap. 30 § andra stycket får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Överklagandenämndens bedömning

I förarbetena till bestämmelsen (prop. 1992/93:230 s. 73) anges bl.a. följande om innebörden av begreppet organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. "Om ett önskemål skulle leda till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen skall kommunen kunna bortse från önskemålet. För att kommunen skall kunna bortse från önskemålet måste svårigheterna vara betydande. Det självklara fallet är att skolan inte har plats för alla som vill gå där."

Den rätt för en elevs vårdnadshavare att välja skola som kommer till uttryck i skollagen innebär enligt Överklagandenämndens mening inte att kommunen är skyldig att utforma sin skolorganisation efter dessa önskemål. X kommun har anfört att Y-skolan, trots att det finns fysisk plats för fler elever, inte kan ta emot fler elever. Inget har framkommit som ger Överklagandenämnden skäl att ifrågasätta denna uppgift.

NN kan således inte få plats i Y-skolan med mindre än att kommunen flyttar en annan elev som redan är placerad där. Detta är inte möjligt eftersom en elev som placerats i en viss skola som huvudregel har rätt att gå kvar där de årskurser som finns på skolenheten (jfr 10 kap. 31 § skollagen).

Det får därmed anses för närvarande föreligga betydande organisatoriska svårigheter att tillgodose vårdnadshavarnas önskemål om placering för NN vid Y-skolan (jfr Överklagandenämndens beslut den 31 mars 2016, dnr 2015:550). Överklagandet ska därför avslås.

På Överklagandenämndens vägnar
Magnus Åhammar

Beslutet har fattats av Magnus Åhammar, vice ordförande i nämnden, samt, Birgit Blomqvist, Einar Jakobsson, Gunilla Thole, Marie Johannesson och Lars Werner efter föredragning av Johanna Jadstrand. Kanslichefen Anna-Karin Lundgren har även varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.